PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 |

Tytuł artykułu

The preservation state of the flora and vegetation of the artillery range near the city of Torun

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The floral and phytosociological research conducted between 1998-2001 in the area of the artillery range shows that there are 460 different species, including 363 vascular plants and 96 algae, bryophytes and lichens. The aforementioned count includes 45 taxa that are fully or partially protected. In the investigated area there are 30 species of vascular plants and 13 lichen species endangered to a different extent, referring to the scale of the whole region, for example: Aster amellus, Prunella grandiflora, Bryoria fuscescens, B. subcana, Peltigera praetextata and Ramalina fraxinea.Out of 335 species recorded in the same area by German researchers in the late 19th century and the early 20th century, the occurrence of 270 species was confirmed by our research, which constitutes 80.6%. The following species are considered as extinct, since they were not found again in the area: Adenophora liliifolia, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Dracocephalum ruyschiana and Gladiolus paluster. During the one hundred years, which separate the two research projects, 95 new species appeared in the studied area, mostly archaeophytes and kenophytes. According to the phytosociological research, there are 8 plant associations and one plant community in the unforested part of the range. Among the most rare associations, the following should be mentioned: Caricetum arenariae, Caricetum ligericae and Festuco-Koelerietum glaucae. Calamagrostietum epigeji, Corniculario-Corynephoretum, Arctostaphylo-Callunetum are typical associations of this area. The association Scorzonero purpureae-Stipetum joannis and the community of Salix acutifolia-Epipactis atrorubens are the most valuable ones. They will become the most endangered associations if the excessive pressure by the army or the highway construction should cease in the future. To preserve the particularly valuable species and plant associations, new active preservation forms should be introduced in the whole area of the artillery range, especially after cessation of the excessive military exploitation. A part of the artillery range called "Piaski" should be protected as a sanctuary because of the association Scorzonero purpureae-Stipetum joannis, which occurs only here.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Opis fizyczny

p.75-86,ref.

Twórcy

 • Department of Taxonomy and Plant Geography, Institute of Ecology and Environment Protection, Faculty of Biology and Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, Gagarina 9, 87–100 Torun, Poland
autor

Bibliografia

 • Abromeit J., Jentzsch A. & Vogel G., 1898, Flora von Ostund Westpreussen, 1 Hälfte, I-III Teil, In Kommission bei R. Friedländer und Sohn, Berlin.
 • Andrzejewski L., 2001, Ukształtowanie powierzchni terenu oraz budowa geologiczna. [Relief of the terrain and geological structure], [in]: A. Przystalski (ed.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody [Nature of the Kujawy-Pomerania Province, The Provincial Office of Kujawy and Pomerania, the Provincial Nature Conservation Officer], Bydgoszcz: 9-14.
 • Anikiejówna C. & Gorska J., 1949, Stosunki florystyczne i fitosocjologiczne wydmy Zadroże [Floristic and phytosociological relations of the Zadroże Dune], Stud. Soc. Sc., Suppl. I, Toruń.
 • Boinski M., Cyzman W. & Załuski T., 2001, Szata roślinna [Vegetation cover], [in]: A. Przystalski (ed.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody [Nature of the Kujawy-Pomerania Province, The Provincial Office of Kujawy and Pomerania, the Provincial Nature Conservation Officer], Bydgoszcz: 54-77.
 • Brzeg A. & Wojterska M., 2001, Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie [Plant communities of the Wielkopolska Region, the state of knowledge and the threats], [in]: M. Wojterska (ed.), Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego, Przewodnik sesji terenowych 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 24-28 września 2001 [Vegetation cover of the Wielkopolska Region and the South Pomeranian Lake District, A guidebook to field sessions of the 52nd Convention of the Polish Botanical Society, September 24-28th, 2001], Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 39-110.
 • Burak S., 2001, Ochrona przyrody [Nature conservation], [in]: A. Przystalski (ed.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody [Nature of the Kujawy-Pomerania Province, The Provincial Office of Kujawy and Pomerania, the Provincial Nature Conservation Officer], Bydgoszcz: 115-132.
 • Ceynowa-Giełdon M., 1984, Roślinność [Vegetation], [in]: R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, Przyroda, ludność, osadnictwo i gospodarka [The Province of Toruń, Nature, population, colonization and economy], PWN, Warszawa.
 • Ceynowa-Giełdon M. & Nienartowicz A., 1994, Roślinność fortyfikacji dawnej twierdzy Toruń, Przewodnik. [Vegetation of fortifications of the former stronghold of Toruń, Guidebook], Toruńskie Tow. Nauk., Toruń.
 • Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J., 2006, Red list of the lichens in Poland, [in]: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds.), Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-89.
 • Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E. & Ries C., 2009, The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France, URL, http://www.lichenology.info http://www.lichenology.info
 • Dorożyński R., 2001, mscr., Ogólna charakterystyka fizycznogeograficzna obszaru badań - Nadleśnictwo Gniewkowo [General physical and geographical description of the study area - the Forest Division of Gniewkowo], RDLP, Toruń.
 • Filinger D., 1992, Stanowisko kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atropurpurea na nadmorskiej wydmie szarej [The location of dark-red helleborine Epipactis atropurpurea on a coastal grey dune], Chrońmy Przyr. Ojcz. 48 (6): 74-76.
 • Hindák F., 1996, Klúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelenych rias (Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae), Bull. Slov. Bot. Spol. pri SAV, suppl. 1, Slovenska bot. spol. pri SAV, Bratislava.
 • Kaźmierczakowa R. & Zarzycki K. (eds.), 2001, Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe [The Polish red data book of plants. Pteridophytes and flowering plants], Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody [W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Institute of Nature Conservation], Kraków.
 • Kępczyński K. & Rutkowski L., 1988, Wybrane zbiorowiska psammofilnych turzyc w dolinie Wisły na odcinku Ciechocinek-Sztum [Selected communities of psammophilous sedges in the Vistula River valley along the section Ciechocinek-Sztum], Acta Univ. Nicolai Copernici 63, Biologia 29: 6-15.
 • Klama H., 1996, Wątrobowce Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie) [Liverworts of Beskid Żywiecko-Orawski (the Western Carpathians)], Monogr. Bot. 79: 1-144.
 • Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia [Geomorphology], PWN, Warszawa.
 • Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland], WN PWN, Warszawa.
 • Matuszkiewicz W., 2002, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski [A guide for identification of plant communities in Poland], Vademecum geobotanicum, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist, Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski [Critical list of vascular plants of Poland], Biodiversity of Poland, vol. 1., W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mrózek W., 1958, Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej [Dunes of the Toruń-Bydgoszcz Valley], PWN, Warszawa.
 • Nowak J. & Tobolewski Z., 1975, Porosty polskie [Polish lichens], PWN, Warszawa.
 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H., 2003, Census catalogue of Polish Moses, Biodiversity of Poland, vol. 3, W. Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Orange A., James P. W. & White F. J., 2001, Microchemical methods for the identification of lichens, British Lichen Society, London.
 • Pawłowski B., 1977, Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania [The composition and structure of plant communities, as well as methods of their studies], [in]: W. Szafer, K. Zarzycki (eds), Szata roślinna Polski, t. 1 [The vegetation cover of Poland, vol. 1], PWN, Warszawa.
 • Preuss H., 1912, Die pontischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet, [in]: H. Conwentz (ed.), Beiträge zur Naturdenkmalpflege 2, 4, Berlin: 350-540.
 • Purvis O. W., Coppins B. J., Hawksworth D. L., James P. W. & Moore, D. M., 1992, The lichen flora of Great Britain and Ireland, Natural History Museum & British Lichen Society, London.
 • Rejment-Grochowska J., 1971, Wątrobowce - Hepaticae [Liverworts], PWN, Kraków.
 • Rutkowski L., 1997, Rośliny naczyniowe - Tracheophyta [Vascular plants - Tracheophyta], [in]: L. Rutkowski (ed.), Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim [The red list of plants and animals at the risk of extinction and endangered ones in the Kujawy-Pomerania region], Acta Univ. Nicolai Copernici, Biologia 53, suplement: 5-20.
 • Rutkowski L., 2004, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej [Identification key to vascular plants of lowland Poland], WN PWN, Warszawa.
 • Rutkowski L., 2005, Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim [The red list of endangered vascular plants in the Kujawy-Pomerania region], manuscript.
 • Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tönsberg T. & Vitikainen O., 2004, Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia, Museum of Evolution, Uppsala University.
 • Scholz J. B., 1896, Vegetationsverhältnisse des preussichen Weichselgeländes, Kommissions-Verlag von E. Lambeck, Thorn.
 • Symonides E., 1972, mscr., Spergula vernalis - ekologia i zmienność morfologiczna na różnych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej [Spergula vernalis - ecology and morphological variability on different dune habitats in the Toruń Valley], praca doktorska [Doctoral Thesis], NCU, Toruń.
 • Szafran B., 1957, 1961, Mchy t. 1, 2 [Mosses, vol. 1, 2], PWN, Warszawa.
 • Szweykowski J., 2006, An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts, Biodiversity of Poland, vol. 4, W. Szafer Inst. of Botany, Polish Acad. of Sciences, Kraków.
 • Walas J., 1969, Szata roślinna Kotliny Toruńskiej [Vegetation cover of the Toruń Valley], Zesz. Nauk. UMK, Nauki Mat.-Przyr., Geografia 19 (6): 161-186.
 • Wasilewski S., 2003, Zarys historii toruńskiego poligonu artyleryjskiego, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema [An outline history of the artillery range in the city of Toruń, General J. Bem Artillery and Armaments Training Centre], Toruń.
 • Wilkoń-Michalska J., 1971, Szata roślinna Kujaw, Przewodnik florystyczny [Vegetation cover of the Kujawy region, Floristic guidebook], Toruńskie Tow. Naukowe, Toruń.
 • Wojterski T., 1957, Zielonym szlakiem polskiego wybrzeża [Along the green route of the Polish coast], Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Wojterski T. & Bednorz J., 1982, Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie [Słowińskie and Kashubian Coast], Wyd. of General Knowledge, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0e823575-ba51-491c-a4de-9f52ecf7b11f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.