PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozarolniczą aktywność gospodarczą w opinii badanych przedsiębiorców gminy Piotrków Kujawski – wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of Polish accession to the European Union on nonagricultural economic activity in the opinion of entrepreneurs from Piotrkow Kujawski commune - sselected problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2015 roku. W badaniach sondażowych wzięło udział 50 przypadkowo wybranych respondentów z ogólnej liczby 131 zarejestrowanych oraz 110 aktywnie działających przedsiębiorstw na badanym obszarze. Najważniejszymi źródłami informacji o funduszach UE były dla badanych Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. W opinii respondentów warunki dla rozwoju przedsiębiorczości po akcesji Polski do UE znacznie się poprawiły (68,0%). Jednak jedynie 12,0% respondentów skorzystało z dofinansowania unijnego przewidzianego w ramach programów dostępnych w PROW na lata 2004-2006 i 2007-2013. Dochody z działalności gospodarczej dla większości respondentów pozostawały na takim samym poziomie jak przed integracją z UE (48,0%), natomiast 46,0% badanych osób zauważyło wzrost swych dochodów. Według respondentów do korzyści z wstąpienia do UE należy zaliczyć: obniżkę cen, ceł i podatków (58,0%) oraz korzystne zmiany w prawie (36,0%), wynikające z bardziej ujednoliconej polityki względem MSP, a także większą opłacalność produkcji (26,0%). Spośród trudności większość respondentów (58,0%) zauważyło duży wzrost konkurencji z powodu powstawania nowych działalności gospodarczych w najbliższej okolicy oraz ponoszenie dodatkowych wydatków na dostosowanie się do standardów wymaganych przez UE (24,0%). Zdecydowana większość respondentów (88,0%) nie skorzystała z programów pomocowych UE, głównie z powodu ich dużego skomplikowania oraz zbyt zbiurokratyzowanych procedur (82,0%).
EN
The paper presents the results of a survey which was carried out in May and June 2015. The respondents were 50 entrepreneurs randomly selected from the general number of 131 registered and 110 actively operating enterprises in the investigated region. The most important sources of information concerning the EU funds were: The Center of Agricultural Advisory in Minikowo and the Town Office in Piotrków Kujawski. In the opinion of the respondents the conditions for the development of entrepreneurship in Poland has significantly improved after accession to The European Union (68.0%). However, only 12.0% of the respondents have taken advantage of the EU funds available within RDP (Rural Development Plan) for the years 2004-2006 and 2007- 2013. For the majority of respondents, incomes from economic activity remained at the same level as before the integration with the EU (48.0%), whereas 46.0% of the entrepreneurs did notice an increase in their income. According to the respondents the benefits from integration with the European Union include: reduction of prices, duty and taxes (58.0%) and good changes in legislation (36.0%), caused by more consistent policy in relation to small and medium companies as well as better profitability of production (26.0%). A s far as difficulties are concerned, as many as (58.0%) of the respondents observed that a significant growth of competition caused by new economic activities in the close proximity and additional expenditures necessary to adjust to standard required by the European Union (24.0%). The great majority of the respondents (88.0%) did not take part in support programs of the UE, mainly because of their high complexity degree and bureaucracy and required procedures (82.0%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.312-318,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Czudec Adam, Dariusz Zając. 2017. Non-farming entrepreneurship in the farm activity diversification process. Journal Agribusiness and Rural Development 43 (1): 69-78.
 • Gospodarowicz Marcin, Danuta Kołodziejczyk, Adam Wasilewski. 2008. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich (Determinants of the development of small and medium enterprises in rural areas). Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • GUS. 2015. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2014 r. (Population. The condition and structure of the population and natural movement in the territorial cross-section. Status on December 31, 2014). Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnymstan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html.
 • Informator Powiat Radziejowski (Informant. Radziejowski Poviat). 2009. Radziejów: Wyd. Starostwo Powiatowe.
 • Łuczka-Bakuła Władysława, Iwona Zyskowska. 2006. Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Factors for the development of small and medium enterprises). Poznań: Wydawnictwo Prodruk.
 • Sikorska Alina (red.). 2009. Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich. Synteza z lat 2005-2009 (The role of non-agricultural activities in shaping new structures in rural areas. Synthesis from 2005-2009). Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • UMiG Piotrków Kujawski. 2015. O gminie (About the commune), http://piotrkowkujawski.pl/kat/id/102, data dostępu 23.09.2015.
 • Wasilewski Adam (red.). 2012. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020 (Supporting the development of entrepreneurship in rural areas under the Common Agricultural Policy 2020). Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • Zawisza Sławomir, Michał Michalski. 2014. Rozwój przedsiębiorczości po integracji z Unią Europejską na obszarach wiejskich gminy Dobre (Entrepre neurship development of rural areas of Dobre community after integration with the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 363-368.
 • Żmija Katarzyna. 2017. Microeconomic factor of the development of enterprises as perceived by rural entrepreneurs of the Małopolskie Province. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (1): 110-120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ce872c7-caa0-4b49-9d9b-25603859d0c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.