PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

Nature valuation of plant communities in the Zagorow polder including water content parameters

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Geobotanical studies conducted in spring in 2011–2012 in the Zagórów polder washland, covered by the ecological restoration programme, provided assessment of current nature value of plant communities and indicated potential directions of their further transformations as a result of changes in habitat water content levels. Based on the analyses of 77 relevés of 50–100 m2 each, prepared following the Braun-Blanquet method, water levels were assessed by phytoindication using moisture indicator values (F) according to Ellenberg et al. (1992). Moreover, nature value of vegetation was assessed based on the botanical structure, geo-historical spectrum, life form structure as well as the nature valuation index in the 10-point scale according to Oświt (2000). Based on relevés the area was valuated using the point score method according to Mahon & Miller (2003). An attempt was made to indicate potential directions of changes in vegetation, based on the determination of dependencies between certain parameters assessing its current condition and habitat conditions. Habitat water content connected with the supply of water through a network of culverts, geomorphology of the area and land use, affects the distribution of phytocenoses in the polder and their considerable diversity, which was confirmed by the identification of 19 plant communities from six phytosociological classes. Further maintenance of water relations and land use results in the transformation of plant communities: in the vicinity of culverts – towards the class Phragmitetea, in swamps and around small water bodies – towards communities of the classes Salicetea purpurea or Alnetea glutinosae, at longer distances from culverts in leveled and agriculturally utilised areas – towards the orders Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae and Molinietalia, while in areas at valley margins the succession progresses towards communities of the class Nardo-Callunetea.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
p.57-65,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland and Natural Landscape Science, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
autor
 • Department of Grassland and Natural Landscape Science, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
 • Department of Grassland and Natural Landscape Science, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
autor
 • Department of Land Improvement, Environmental Development and Geodesy, Poznan University of Life Sciences, Piatkowska 94, 60-649 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Barabasz B. (1994): Wpływ modyfikacji tradycyjnych metod gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Wiadomości Botaniczne 38(1–2): 85–94.
 • Bator I. (2005): Stan obecny i przemiany zbiorowisk łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) w okresie 40 lat. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 7: 1–97.
 • Borysiak J. (1994): Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Brzeg A. (1989): Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe okolic Konina. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej 70: 103–139.
 • Brzeg A. (1991 a): Inwentaryzacja geobotaniczna gminy Pyzdry. Typescript. Oprac. dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UW w Koninie. Poznań.
 • Brzeg A. (1991 b): Inwentaryzacja geobotaniczna gminy Zagórów. Typescript. Oprac. dla Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UW w Koninie. Poznań.
 • Brzeg A. (1998): Geobotaniczna charakterystyka projektowanego rezerwatu częściowego „Łąki Pyzderskie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 2: 5–37.
 • Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18.
 • Grynia M. (1975): Przekształcenia się zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych w ostatnich dziesiątkach lat, jako wskaźnik zmian w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 169: 31–40.
 • Grynia M., Kryszak A. (2001): Najczęstsze przyczyny zmian ekosystemów łąkowych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 382, Inżynieria Środowiska 21: 593–600.
 • Jackowiak B. (1993): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu (Atlas of distribution of vascular plants in Poznań). Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 2.
 • Kornaś J. (1983): Oddziaływanie człowieka na florę; mechanizmy i konsekwencje. Wiadomości Botaniczne 25: 165–182.
 • Kornaś J., Dubiel E. (1991): Land use and vegetation changes in hay-meadow in the Ojców National Park during last thirty years. Veröf. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zurich, 106: 209–231.
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (1986): Geografia roślin. PWN, Warszawa.
 • Kostuch R. (1995): Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. In: Różnorodność florystyczna użytków zielonych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 50, sectio E: 23–32.
 • Kozłowska T. (2005): Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie 14.
 • Krupa K. (2000): Zbiorowiska szuwarowe okolic Lądka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 4: 25–53.
 • Krupa K. (2002): Zbiorowiska roślinne z klasy Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 em. 1970 okolic Lądka w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 6: 5–27.
 • Kryszak A., Grynia M., Budziński M. (2001): Zbiorowiska łąkowe terasy zalewowej doliny Warty w okolicach Konina. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 91: 67–76.
 • Kryszak A., Kryszak J., Grynia M. (2006): Zróżnicowanie geomorfologiczne terenów zalewanych doliny Warty a występowanie zbiorowisk łąkowo-szuwarowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 61, sectio E: 285–292.
 • Kucharski L. (1999): Szata roślinna łąk Polski środkowej i jej zmiany w XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Losvik M.H. (1988): Phytosociology and ecology of old hay meadow in Hordaland, western Norway in relation to management. Vegetation 78: 157–187.
 • Mahon J.R., Miller R.W. (2003): Identifying high-value greenspace prior to land development. Journal of Arboriculture 29(1): 25–33.
 • Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Oświt J. (2000): Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Materiały Informacyjne 35.
 • Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. (2011): Znaczenie polderu Zagórów w ochronie przeciwpowodziowej. Rocznik Ochrona Środowiska 13: 801–814.
 • Przybyła Cz., Malinger A., Mrozik K. (2012): Wpływ budowli hydrotechnicznych na renaturyzację gospodarki wodnej Polderu Zagórów. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection) 14: 351–369.
 • Przybyła Cz., Napierała M., Bykowski J., Mrozik K. (2013): Polder Zagórów przykładem renaturyzacji gospodarki wodnej. In: T. Kałuża (eds). Hydrauliczne i hydrograficzne aspekty powodzi w 2010 roku w zlewni Wisły i Odry. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 73–81.
 • Ratyńska H. (2001): Roślinność Poznańskiego Przełomu Warty i jej antropogeniczne przemiany. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Ratyńska H., Szwed W. (1999): Waloryzacja przyrodnicza oraz wskazania ochronne dla terasy zalewowej Warty w parkach krajobrazowych środkowej Warty. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 4(6): 1–115.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. (2002): Ecological indicator values of vascular plant of Poland. Vol. 2. Biodiversity of Poland. – Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. T. 2. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0c52fad3-f2c3-4267-9635-1593daeb43e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.