PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 100 |
Tytuł artykułu

Porównanie odłogu i sąsiadującego pola uprawnego pod względem zasobności w nasiona i rośliny nawłoci (Solidago sp.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparison of the content of seeds and plants of the goldenrod (Solidago sp.) in the fallow and adjacent field
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach porównywano zasobność odłogu i pola uprawnego będących w bliskim sąsiedztwie w nasiona i rośliny z rodzaju Solidago. Ocena dotyczyła składu gatunkowego i procentowego udziału poszczególnych gatunków chwastów w ogólnej liczbie diaspor i roślin w łanie pszenicy ozimej i odłogu oraz w glebowym banku nasion w warstwie 0-20 cm. Analizy porównawczej dokonano przy użyciu wskaźników ekologicznych: ogólnej różnorodności Shannona-Wienera i do¬minacji Simpsona. W łanie pszenicy ozimej nie stwierdzono występowania gatunków z rodzaju Solidago (S. gigantea oraz S. canadensis) pomimo bliskiego sąsiedztwa odłogu, którego pokrycie tymi taksonami wynosiło ponad 82%. Natomiast w próbkach glebowych pobranych z warstwy 0-20 cm rodzaj Solidago stanowił 1,9% (pszenica ozima) oraz 12,8% (odłóg) ogólnej liczby dia¬spor chwastów. Najwyższy wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera stwierdzono dla glebowego banku nasion pola odłogowanego, przy jednocześnie bardzo niskiej wartości do¬minacji Simpsona. Natomiast dla „łanu" pola odłogowanego uzyskano wysoką wartość wskaźnika Simpsona, wynikającą z dominacji dwóch gatunków: S. gigantea oraz S. canadensis. Brak obec¬ności zarówno S. gigantea oraz S. canadensis w łanie pszenicy ozimej (pomimo obecności ich nasion w glebie oraz bliskiego sąsiedztwa odłogu zdominowanego przez te dwa gatunki) można tłumaczyć tym, że co roku na polu uprawnym wykonywane były zabiegi agrotechniczne (łącznie ze stosowaniem herbicydów).
EN
In the experiment there were compared content of seeds and plants of solidago sp. in the fallow and field being side by side. Estimation concerned botanical composition and percentage individual species of weeds in total number of diaspores and plants in winter wheat and fallow and in soil seed bank in 0-20 layer. Comparison was made using Shannon's total biodiversity index and Simpson's domination index. In winter wheat stand there were not observed any species of s. gigantea and s. canadensis in spite of the fallow was very close and it was covered by those taxons in over 82%. However, in soil samples taken from 0-20 layer solidago species achieved 1,9% ( spring wheat ) and 12,9% (fallow) of total number of diaspores. The highest index of biodiversity (Shannon-Wie¬ner index) was observed for fallow seed bank and simultaneously very low Simpson's domination index. However, for stand of fallow Simpson's index was high because of domination two species - s. gigantean, s. canadensis. Deficiency of those species in winter wheat stand (in spite of their seeds are in soil and the fallow close the field was dominated by those two species) can be explained using agricultural measures and herbicides.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
100
Opis fizyczny
s.99-111,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
autor
autor
Bibliografia
 • Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Wyd. TChilE Opole.
 • Blecharczyk A., Małecka I., Sierpowski J., Dobrzeniecki T., 2005. Wpływ uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. PTPN, 98/99: 9-16.
 • Bochenek A., 1998. Ekofizjologiczne uwarunkowania dynamiki glebowego banku nasion chwastów. Post. Nauk. Rol., 6(276): 83-100.
 • Bochenek A., 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. Post. Nauk. Rol., 2(284): 19-29.
 • Bochenek A., Gołaszewski J., Giełwanowska I., 2009. Współczesne poglądy na pojęcie spoczynku nasion. Post. Nauk Rol., 3(4): 127-136.
 • Buhler D.D., Kohler K.A., Thompson R.L., 2001. Weed seed bank dynamics during a five-year crop rotation. Weed Techn., 15: 170-176.
 • Dobrzański A., 2011. Reakcja nasion chwastów segetalnych na uprawę roli wykonywaną nocą. Post. Nauk Rol., 2: 9-19.
 • Domaradzki K., Badowski M., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T., 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia polowe. Wyd. IUNG Puławy.
 • Domaradzki K., Badowski M., Rola H., Sekutowski T., 2007. Zróżnicowanie florystyczne agrofi- tocenoz Dolnego Śląska pod wpływem różnych systemów gospodarowania. Pam. Puł., 145: 25-42.
 • Feledyn-Szewczyk B, Duer I., 2004. Oddziaływanie systemu produkcji na glebowy bank nasion. Pam. Puł., 138: 19-33.
 • Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2007. Podobieństwo glebowego banku nasion i aktualnego za-chwaszczenia łanu pszenicy ozimej w różnych systemach produkcji rolnej. Ann. UMCS, 62(2): 157-167.
 • Grzesiuk S., Kulka K., 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.
 • Harper J.L., 1977. Population Biology of Plants. New York, Academic Press.
 • Hochół T., Łabza T., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., 1998. Zachwaszczenie wieloletnich odłogów w porównaniu do stanu na polach uprawnych. Bibl. Fragm. Agron., 5: 115-123.
 • Hołdyński Cz., Jastrzębski W., Jastrzębska M., 2001. Potencjalna zawartość diaspor chwastów w glebie a zachwaszczenie aktualne łanów pszenicy ozimej. Acta Botanica Warmiae et Masu- riae, 1: 189-195.
 • Jędruszczak M., Antoszek R., 2004. Sposoby uprawy roli a bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w monokulturze pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricult., 3(2): 47-59.
 • Jędruszczak M., Budzyńska B, Gocół M., 2007. Zasobność glebowego banku nasion chwastów w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Ann. UMCS, 62(2): 217-225.
 • Kornaś J., 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot., 25(3): 165-182.
 • Krasuska U., Gniazdowska A., Bogatek R., 2011. Rola ROS w fizjologii nasion. Kosmos, 60(1-2): 113-128.
 • Malicki L., Podstawka-Chmielewska E., 1998. Zmiany fitocenozy i niektórych właściwości gleby zachodzące podczas odłogowania oraz będące efektem zagospodarowania wieloletniego odłogu. Bibl. Fragm. Agron., 5: 97-114.
 • Nowicki J., Marks M., Nowicki M., Wanic M., 2007. Zachwaszczenie upraw polowych i gleby po zagospodarowaniu kilkuletniego odłogu. Część I: Zachwaszczenie zasiewów na tle fitocenozy odłogów. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 4: 401-410.
 • Rola J., Rola H., 2000. Problem odłogów na gruntach porolnych i perspektywy ich racjonalnego zagospodarowania. Pam. Puł., 120: 361-367.
 • Rola J., Rola H., 2010. solidago spp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. Fragm. Agron., 27(3): 122-131.
 • Rola J., Sekutowski T., Rola H., 2011. Urbanizacja obszarów rolniczych a bioróżnorodność zbiorowisk segetalnych. Ekol. Tech. XIX (3A): 22-29.
 • Sekutowski T., Rola H., 2006. Wpływ systemów uprawy na bank nasion chwastów w glebie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46(2): 116-119.
 • Sekutowski T., Rola H., 2008. Wpływ chlorosulfuronu i uproszczeń w uprawie roli na zapas diaspor chwastów w glebie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48(2): 660-664.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Lepiarczyk A., 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Sci. Pol., Agricultura (Agronomia), 3(2): 235-245.
 • Szymankiewicz K., Jankowska D., Deryło S. 2003. Wpływ płodozmianu i monokultury oraz sposobu uprawy roli na bioróżnorodność flory zachwaszczającej pszenżyto ozime. Acta Agroph., 1(4): 69-76.
 • Wanic M., Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Nowicki J., 2005. Analiza zbiorowisk chwastów za pomocą wybranych wskaźników biologicznych. Acta Agrobot., 58(1): 227-242.
 • Wanic M., Nowicki J., Nowicki M., Marks M., 2007. Zachwaszczenie upraw polowych i gleby po zagospodarowaniu kilkuletniego odłogu. Część II: Diaspory chwastów w glebie na gruntach uprawianych i odłogowanych. Acta Bot. Warm. Masur., 4: 411-418.
 • Witkowski F., 1998. Wpływ wieloletnich uproszczeń uprawy roli na liczbę i rozmieszczenie nasion chwastów w glebie. Post. Nauk. Rol., 1(271): 31-40.
 • Wojciechowski W., Parylak D., Zawieja J., 2008. Oddziaływanie następstwa roślin i odłogowania na zapas nasion chwastów w glebie. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., 42(568): 59-66.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0bbdc1e4-eda8-449f-a031-dd34efb3235c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.