PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka fitocenotyczna leśnych zbiorowisk zastępczych z udziałem Quercus rubra L. na Wyżynie Śląskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Phytocoenotic characteristics of secondary forest communities with contribution of Quercus rubra L. in the Silesian Upland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Opis fizyczny
s.17-40,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bibliografia
 • ADAMOWSKI W., MĘDRZYCKI P., ŁUCZAJ Ł. 1998. The penetration of alien woody species into the plant communities of the Białowieża Forest: the role of biological properties and human activities. - Phytocoenosis 10 (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 211-228.
 • BAUER F. 1953. Die Roteiche. Sauerlander, Frankfurt am Main.
 • ASSMANN E. 1961. Waldertragskunde. organische Produktion, Struktur, zuwachs und Ertrag von Waldbestanden. - Munchen, Bonn, Wien: BLV Verlags- gesellschaft, 490 ss.
 • BELLON S., TUMIŁOWICZ J., KRÓL S., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. - PWRiL, Warszawa, 267 ss.
 • CABAŁA S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. - Uniw. Śląski, Katowice, 144 ss.
 • CELIŃSKI F., SZCZYPEK T., WIKA S. 1991. Waloryzacja szaty roślinnej województwa katowickiego na tle przeobrażeń niektórych elementów środowiska geograficz¬nego. Zmiany środowiska geograficznego w warunkach silnej antropopresji (wybrane zagadnienia). Cz. 3. - WnoZ, Fundacja ekologiczna „Silesia”, Sosnowiec.
 • CHABRERIE O., LOINARD J., PERRIN S., SAGUEZ R., DECOCQ G. 2010. Impact of Prunus serotina invasion on understorey in a European temperate forest. - Biol. Invasions 12(6): 1891-1907.
 • CHMURA D. 2004. Penetration and naturalization of invasive alien plant (neophytes) in woodlands of the Silesian Upland (Poland) - Nat. Conserv. 60(3): 3 -11.
 • CHMURA D. 2009. Differences in invasiveness of alien woody plants in forest communities of the Silesian Upland (Southern Poland). - W: HOLEKSA J, BABCZYŃSKA-SENDEK B., WIKA S. (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. - University of Silesia, Katowice, s. 297-302.
 • CHMURA D. 2013. Impact of alien tree species Quercus rubra L. on understorey habitat and flora: a study of the Silesian Upland (Southern Poland). - Pol. J. Ecol. 61(3): 431-442.
 • CHMURA D., SIERKA E. 2007. The invasibility of deciduous forest communities after disturbance: A case study of Carex brizoides and Impatiens parviflora invasion. - Forest Ecol. Manage. 242: 487-495.
 • CHMURA D., WOŹNIAK G, ŚLIWIŃSKA-WYRZYCHOWSKA A. 2004. Participation of invasive alien plants in degeneration of coniferous forests of the Silesian Upland. - W: BRZEG A., WOJTERSKA M. (red.), Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. - Ser. Biologia 69: 339-342, Wyd. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • CYZMAN W. 2008. Różnorodność szaty roślinnej na terenie Kotliny Toruńskiej. - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniw. im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Mscr, 106 ss.
 • DOBOSZ M. 2004. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • DZWONKO Z. 1997. Assessment of light and soil conditions in ancient and recent woodlands by Ellenberg indicator values. - J. App. Ecol. 38: 942-951.
 • DZWONKO Z. 2001. Effect of proximity to ancient deciduous woodland on restoration of the field layer vegetation in a pine plantation. - Ecography 24: 198-204.
 • DZWONKO Z, LOSTER S. 1997. Effects of dominant trees and anthropogenic disturbances on species richness and floristic composition of secondary communities in southern Poland. - J. App. Ecol. 34(4): 861-870.
 • DZWONKO Z., LOSTER S. 2000. Testing of Ellenberg and Zarzycki indicator values as predictors of soil and light conditions in woodlands. - Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 49-62.
 • DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. - Instytut Botaniki Uniw. Jagiellońskiego, Sorus, Poznań-Kraków, 304 ss.
 • DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 1994. The role of woodland fragments, soil types, and dominant species in secondary succession on the western Carpathian foothills. - Vegetatio 111: 149-160.
 • ELLENBERG H., WEBER H.E., DULL R., WIRTH V., WERNER W., PAULIBEN D. 1992. Zeigwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scripta Geobot. 18: 5-258.
 • FERREIRO-DOMINGUEZ N., RIGUREIRO-RODRIGEZ A., MOSQUERA-LOSADA M.R., 2011. Response to sewage sludge fertilisation in a Quercus rubra L. Silvipastoral system: soil, plant biodiversity and tree pasture production. - Agr. Ecosyst. Environ. 141: 49-57.
 • FRANK, D., KLOTZ, S., 1990. Biologisch-okologische Daten zur Flora der DDR. - Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beitrage.
 • GAZDA A., SZLAGA A. 2008. Obce gatunki drzewiaste w północnym kompleksie Puszczy Niepołomickiej - Sylwan 152(4): 58-67.
 • GAZDA A., FIJAŁA M. 2010. Obce gatunki drzewiaste w południowym kompleksie Puszczy Niepołomickiej - Sylwan 154(5): 333-340.
 • GODEFROID S., PHARTYAL S. S., WEYEMBERGH G. KOEDAM N. 2005. Ecological factors controlling the abundance of non-native invasive black cherry (Prunus serotina) in deciduous forest understory in Belgium. - Forest Ecol. Manage. 210: 91-105.
 • GRIME J. P. HODGSON J. G., HUNT R. 1996. Comparative plant ecology. A functional approach to common British species. - Unwin Hynan, London.
 • HALAREWICZ A. 2011. Przyczyny i skutki inwazji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w ekosystemach leśnych. - Leśne Prace Badawcze 72(3): 267-272.
 • HEREŹNIAK J. 1992. Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich. - W: ŁAWRYNOWICZ M., WARCHOLIŃSKA A. U. (red.), Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. - Łódzkie Tow. Nauk., Szlakami Nauki 19: 97-150.
 • HOLEKSA J., WOŹNIAK G. 2005. Biased vegetation patterns and detection of vegetation changes using phytosociological databases. A case study in the forests of the Babia Gora National Park (the West Carpathians, Poland). - Phytocoenologia 35(1): 1-18.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1989. Leśne zbiorowiska zastępcze. - Wiad. Bot. 33(1): 9-18.
 • JANUKOWICZ H. 2008. Zdegenerowane grądy i łęgi z Carex brizoides L.. w wybranych zbiorowiskach leśnych Pomorza Zachodniego. - W: LECHNIO J., KULCZYK S., MALINOWSKA E., SZUMACHER I. (red.), Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. - Probl. Ekol. Krajobr. 20: 251-256.
 • KOŁACZKOWSKA E., OBIDZIŃSKI A. 2008. Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.). - W: HOLEKSA J., BABCZYŃSKA-SENDEK B., WIKA S. (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. - University of Silesia, Katowice, s. 303-308.
 • KONDRACKI J. 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizyczno-geograficzne. - PWN, Warszawa, 339 ss.
 • KORNAŚ J. 1972. Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach. - Acta Agrobot. 25: 5-67.
 • KOWARIK I. 1992. Einfurhrung und Ausbreitung nichtteinheimischer Geholzarten in Berlin und Branderburg. - Verh. Bot. Ver. Berlin Branderbunrg, Beiheft 3.
 • KOZYREVA E. A., MAZAREVA O., MOLENDA T., RZĘTAŁA M. A., RZĘTAŁA M., TRZHTSINSKY Y. B. 2004. Geomorphological processes in conditions of human impact. - University of Silesia, Sosnowiec, 87 ss.
 • KRÓL S. 1988. Synantropizacja fitocenoz leśnych przez introdukcję obcych gatunków drzew. - Wiad. Bot. 32(2): 115-124.
 • KRUCZAŁA A. (red.) 2000. Atlas klimatu województwa śląskiego. - IMiGW, Katowice, 116 ss.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 376 ss.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. 2008. Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski) - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro¬wania PAN, Warszawa, http://www.igipz.pan.pl.
 • MATUSZKIEWICZ W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. - Wyd. Nauk. PWN, 540 ss.
 • MĘDRZYCKI P. 1996. Aklimatyzacja i neofityzm gatunków drzewiastych. - Phytocoenosis 8 (N.S.) Sem. Geobot. 4: 137-143.
 • NYREK A. 1975. Gospodarka leśna na Górnym Śląsku. - Prace Wrocł. Tow. Nauk. S.A., Wrocław, 234 ss.
 • OKSANEN J. 2011. Multivariate Analysis of Ecological Communities in R: vegan tutorial. http://r-forge.r-project.org/projects/vegan.
 • OLACZEK R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. - Phytocoenosis 3 (3/4): 179-190.
 • OOSTERBAAN A., OLSTHORN A.F.M. 2005. Control strategies for Prunus serotina and Quercus rubra as exotic tree species in the Netherlands. - W: NENTWIG W.,
 • BACHER S., COCK M. J. W., DIETZ H., GIGON A., WITTENBERG R. (red.), Biological Invasions - from ecology to control. - Neobiota 6: 177-181.
 • ORCZEWSKA A., SIERKA E. 2002. Charakterystyka fitosocjologiczna grądów Tilio cordate- Carpinetum betuli w wariancie z Carex brizoides występujących na Płaskowyżu Głubczyckim i Wyżynie Śląskiej. - Acta Biol. Siles. 36(53): 94-101.
 • OTRĘBA A., FERCHMIN M. 2007. Obce gatunki drzew miarą przekształcenia przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. - W: ANDERWALD D. (red.), Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. - Stud. Mat. CEPL, Rogów, 2/3(16): 234-244.
 • PACYNIAK C. 1981. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) w warunkach środowiska leśnego w Polsce. - Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu 111: 1-85.
 • R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2011. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07 -0, URL http://www.R-project.org.
 • SANDER I.L. 1990. Quercus rubra Northern Red Oak. - W: BURNS, RUSSELL M.; HONKALA, BARBARA H. (Tech Coords), Agriculture Handbook 654. - U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Washington, D.C. s. 727-733.
 • SCHAFFERS A.P., SYKORA K.V. 2000. Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements. - J. Veg. Sci. 11: 225-244.
 • SCHENCK C. A. 1939. Fremdlandische Wald- und Parkbaume. Zweiter Band: Die Nadelholzer. Verlag von Paul Parey, Berlin, 645 ss.
 • SCHWAPPACH A. 1911. Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdlandischen Holzarten in PreuBen. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell- schaft 20: 3-37.
 • SIERKA E. 2003. Ekspansja Carex brizoides L. jako efekt antropogenicznych przemian lasów Wyżyny Śląskiej. - Środowisko i Rozwój 7: 53-58.
 • SIERKA E., ORCZEWSKA A. 2001. Zdegenerowane grądy z Carex brizoides L. wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. - W: GERMAN K., BALON J.(red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. - Probl. Ekol. Krajobr. 10: 474-480. - Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniw. Jagiellońskiego, Kraków.
 • SMITH L., VANCAT J.L. 1991.Communities and tree seedling distribution in Quercus rubra- and Prunus serotina-dominated Forests in Southwestern Pensylvania. - Am. Midl. Nat. 126(2): 294-307.
 • STRAIGYTŚ L., ZALKAUSKAS R. 2012. Effect of climate variability on Quercus rubra phenotype and spread in Lithuanian forests. - Dendrobiology 67: 79-85
 • STRZEMSKI M., WITEK T. 1978. Gleby. - W: LESZCZYCKI S. (red.), Narodowy atlas Polski. - PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 34 ss.
 • SZWAGRZYK J. 2000. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem do lasów obcych gatunków drzew. - Sylwan 146(2): 99-106.
 • TICHY L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. - J. Veg. Sci. 13: 451-453.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland. - W: CHILD L.E., BROCK J.H., BRUNDU G., PRACH K., PYSEK P., WADE P.M., WILIAMSON M. (red.), Plant invasions: Ecological treats and management solutions. - Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, s. 147-167.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 2372: 1-192, Katowice.
 • VAN DER MAAREL E. 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. - Vegetatio 39(2): 97-114.
 • VOR T. 2005. Natural regeneration of Quercus rubra L. (Red Oak) in Germany. - W: NENTWIG W., BACHER S., COCK M.J.W., DIETZ H., GIGON A., WITTENBERG R. (red.), Biological Invasions - from ecology to control. - Neobiota 6: 111-123.
 • ZARZYCKI K, TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 183 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b2beedd-92cb-420b-b143-cb7e20d4febf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.