PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 46 | 01 |
Tytuł artykułu

Polityka spójności Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
A new cohesion policy of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia ewolucję polityki spójności Unii Europejskiej, wymiary nowej polityki spójności, zasady polityki spójności, podstawy prawne polityki spójności oraz cele, instrumenty i środki polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013.
EN
The article presents ewolution cohesion policy of European Union, measurements of new cohesion policy, principles cohesion policy, law bases of cohesion policy and goals, tools and means of cohesion policy in financial perspective 2007-2013.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
46
Numer
01
Opis fizyczny
s.2-8,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Commision of the EU: Second Report on Economic and Social Cohesion, Brussels 2000.
 • 2. European Communities, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, 2007.
 • 3. Grzeszczyk T.A., Fundusze strukturalne w nowej perspekty­wie finansowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8/2006.
 • 4. Hildebrandt A., Dylematy i kontrowersje wokół polityki spój­ności UE, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5/2005.
 • 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Amboziak Ł., Wsparcie struk­turalne z budżetu UE dla nowych państw członkowskich, „Wspólnoty Europejskie”, nr 4/2007.
 • 6. Leetmaa P., Prices and Purchasing Power Parties, “Statistics in Focus”, theme 27/2004.
 • 7. Lejcyk M., Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej”, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3/2007.
 • 8. Maciaszczyk A., Woreta R., Prezentacja raportu Komisji Euro­pejskiej w sprawie spójności społeczno-gospodarczej Europy, „Wspólnoty Europejskie”, nr 7-8/2001.
 • 9. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., Warszawa, styczeń 2003.
 • 10. Nowe Partnerstwo dla spójności konwergacja, konkurencyj­ność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodar­czej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 • 11. Orczyk T., Instrumenty strukturalne Unii Europejskiej, „Rynek Pracy”, nr 1/2003.
 • 12. Pasieczny J., Uwarunkowania rozwoju regionalnego wobec integracji z Unią Europejską, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3/2001.
 • 13. Rozporządzenie Rady [WE] nr 1083/2006 z 11 łipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun­duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo­ łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządze­nie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.
 • 14. Rozporządzenie [WE] nr 1081/2006 Parlamentu Europejskie­go i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylająca rozporządzenie [WE] nr 1784/1999, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.
 • 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządze­nie (WE) nr 1164/94, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.
 • 16. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europej­skiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.
 • 17. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskie­go i rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.
 • 18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządze­nia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno­ści, a także rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dz. Urz. UE L 371 z 31.12.2006 r.
 • 19. Stanowisko Polski w sprawie spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013, dokument przyjęty przez Radę Mini­strów 30 kwietnia 2004 r.
 • 20. Strahl D., Dysproporcje rozwojowe w regionalnej przestrzeni Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny”, nr 11/2004.
 • 21. Sujkowska Z., Zycki A., Przygotowania Polski do udziału w polityce strukturalnej i do zarządzania środkami Unii Europejskiej, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, z. 1/2004.
 • 22. Uryga J., Magielski W., Bienias I., Środki unijne, klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, ODDK, Gdańsk 2007.
 • 23. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. „Wokół Nas”, Gliwice 1996.
 • 24. Żywioł M., Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczą­cych funduszy strukturalnych w nowym okresie programowa­nia 2007-2013, „Samorząd Terytorialny”, nr 4/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a35d02a-356d-4eba-843c-bd6ae2b0611e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.