PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 24 | 3 |
Tytuł artykułu

Plonowanie oraz względna wartość pokarmowa mieszanek Dactylis glomerata L. z Medicago Media Pers. w zależności od zróżnicowanego udziału lucerny w zasiewie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The yield and relative feed value of mixtures of Dactylis glomerata L. with Medicago Media Pers. depending on the varying participation of alfalfa in sowing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W eksperymencie oceniano wpływ zróżnicowanego udziału lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.) w mieszance z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata L.) na plonowanie oraz względną wartość pokarmową uzyskanej paszy. Oceny jakościowej paszy dokonano na podstawie zawartości włókna NDF (neutralne włókno detergentowe) i ADF (kwaśne włókno detergentowe), obliczając wskaźnik względnej wartości pokarmowej (RFV), który łączy strawność i pobranie paszy w jeden parametr, umożliwiający efektywną ocenę pasz objętościowych. Badania przeprowadzono w latach 2010-2012. Ścisłe doświadczenie polowe zlokalizowano w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie mineralnej, klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu żytniego bardzo dobrego. Udział nasion lucerny w mieszance z kupkówką wynosił 30, 50 i 70% w stosunku do masy nasion gatunku wysiewanego w czystym siewie. Na obiektach kontrolnych wysiano w siewie jednogatunkowym: lucernę (100%) oraz kupkówkę (100%). Badania wykazały, że procentowy udział lucerny w plonie mieszanek różnił się do udziału wysianych nasion. W drugim roku badań stanowiła ona od 57 do 59% masy plonu. Plonowanie było zmienne w latach badań, w pierwszym roku pełnego użytkowania mieszanki oraz kupkówka w siewie czystym plonowały lepiej niż lucerna, natomiast w drugim roku najwyższy plon suchej masy uzyskano z mieszanki o 70% udziale nasion lucerny, zaś najniżej plonowała monokultura kupkówki pospolitej. Wprowadzenie lucerny mieszańcowej, jako komponentu mieszanki z kupkówką pospolitą, korzystnie wpłynęło na pobranie suchej masy przez zwierzęta oraz zwiększyło jej wartość pokarmową. Procentowy udział nasion lucerny w mieszance w niewielkim stopniu różnicował względną wartość pokarmową uzyskanej paszy.
EN
The aim of this study was to determine the effect of different proportions of Medicago media Pers. in mixtures with Dactylis glomerata L. on the yield and nutritional value of green fodder. Qualitative analysis of fodder included the determination of the concentrations of acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF), and the relative feed value (RFV) which combines feed intake with digestibility and supports an effective evaluation of roughage. A small-area field experiment was conducted in 2010-2012 at the Agricultural Experiment Station owned by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). The experiment was established on mineral soil of quality class IVa and very good rye complex. The percentage of alfalfa seeds in the mixture was 30, 50 and 70% relative to the total mass of seeds of pure-sown species. Control treatments were pure-sown alfalfa (100%) and pure-sown cocksfoot (100%). The research showed that the percentage of alfalfa in yield of the mixtures was different from the relative shares of sown seeds. In the second year of the study the percentage of alfalfa was from 57 to 59% of the mass of yield. Yielding was variable among the years of research. In the first year, mixtures and pure-sown cocksfoot gave better yield than alfalfa. During the second year, the highest dry matter yield was obtained from the mixture with 70% alfalfa seeds, while the yield of pure sown cocksfoot was the lowest. Introduction of hybrid alfalfa as a component of mixtures with cocksfoot had a beneficial effect on dry matter intake by animals and increased the nutritive value of the feed.. The percentage of alfalfa seeds in the mixture differentiated the relative nutritional value of obtained feed only to slight degree.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
24
Numer
3
Opis fizyczny
s.485-496,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Ammar H., Lopez S., Bochi-Brum O., Garcia R., Ranilla M.J., 1999. Composition and in vitro digestibility of leaves and stems of grasses and legumes harvested from permanent mountain meadows of different stages of maturity. J. Anim. Feed Sci., 8, 599-610.
 • Andrzejewska J., Albrecht K. A., Jendrzejczak E., 2013. Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i pokosach. Fragm. Agron., 30(2), 14-22.
 • Baert J., van Waes C., 2014. Improvement of the digestibility of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) inspired by perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Grassland Sci. Eur., 19, 172-174.
 • Bélanger G., Virkajärvi P., Duru M., Tremblay G.F., Saarijärv K., 2013. Herbage nutritive value in less-favoured areas of cool regions. Grassland Sci. Eur., 18, 57-70.
 • Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Janicka M. 2016. Ocena cech biologicznych oraz plonowania wybranych odmian Dactylis glomerata, Festuca pratensis i Phleum pratense w siewach czystych i mieszankach. Łąk. Pol., 19, 35-50.
 • Borowiecki J., 1997. Przydatność festulolium do uprawy w mieszankach z lucerną. Pam. Puł., 109, 3-43. Bruinenberg M.H., Struik P.C., Valk H., 2001. Digestibility and plant characteristic of forages in semi-natural grasslands. Grassland Sci. Eur., 6, 154-157.
 • Brzóska F., Śliwiński B., 2011. Jakość pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i metody jej oceny. Cz. I. Charakterystyka pasz objętościowych i mierniki jej jakości. Wiad. Zoot., 49(2), 11-23.
 • Cantalapiedra-Hijar G., Yáñez-Ruiz D.R., Martín-García A.I., Molina Alcaide E., 2009. Effects of forage: concentrate ratio and forage type on apparent digestibility, ruminal fermentation, and microbial growth in goats. J. Anim. Sci., 87, 622-631.
 • Charles J.P., Lehmann J., 1989. Intéret des mélanges de graminées et de légumineuses pour la production en Suisse. Fourrages, 119, 311-320.
 • Chmura K., Chylińska E., Dmowski Z., 2009. Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonuwybranych roślin polowych. Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich. PAN, 9, 33-44.
 • Ciepiela G., Jankowska J., Jankowski K., Jodełka J., 2008. Jakość plonu kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami motylkowatymi. Pam. Puł., 147, 5-13.
 • Ciepiela G.A., 2014. Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem. Nauka Przyr. Technol., 8, 1, 1-12.
 • Ćwintal M., 2000. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na samoregulację zagęszczenia, strukturę oraz jakość plonu lucerny mieszańcowej użytkowanej 3- i 4-kośnie. Rozprawy Naukowe AR w Lublinie, 233.
 • Ćwintal M., Sowa P., 2006. Efekty przedsiewnej stymulacji nasion lucerny światłem lasera w roku siewu i w latach pełnego użytkowania. Acta Sci. Pol., Agricultura, 5(1), 11-23.
 • Ćwintal M., Wilczek M. 2007. Jakość di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w zależności od przedsiewnej laserowej stymulacji nasion. Acta. Agroph., 10(1), 31-46.
 • Derrick R.W., Moseley G., Wilman D., 1993. Intake, by sheep, and digestibility of chickweed, dandelion, dock, ribwort and spurrey, compared with perenial ryegrass. J. Agric. Sci., 120, 51-61.
 • Gaweł E., 2011. Skład gatunkowy i mineralny mieszanek motylkowato-trawiastych w ekologicznej uprawie i kośno-pastwiskowym użytkowaniu. Polish J. Agron., 6, 17-26.
 • Jamriska P., 1992. Vplyv vysevku a kompletnosti porostu na urodu krmu lucerny podla kosieb. Vedecke Prace Vyskumneho Ustavu Rostlinnej Vyroby v Piestanoch, 25, 19-27.
 • Jamriska P., 1993. Ucinok vysewku a kompletnosti porastu na urodu krmu lucerny. Rostlinna Vyroba, 39(6), 511-520. Jankowska-Huflejt H., Wróbel B., 2008. Ocena przydatności pasz z użytków zielonych do produkcji zwierzęcej w badanych gospodarstwach ekologicznych. J. Res. App. Agric. Eng., 53(3), 103-108.
 • Kozłowski S., Golińska B., Goliński P., 2001. Cukry a wartość użytkowa roślin łąkowych. Pam. Puł., 125, 131-138.
 • Kozłowski S., Swędrzyński A., 2001. Węglowodany strukturalne i ligniny a wartość użytkowa roślin łąkowych. Pam. Puł., 125, 139-146.
 • Linn J.G., Martin N.P., 1989. Forage quality test and interpretation. Minnesota Extension Service, University of Minnesota, 385-393.
 • Łyszczarz R., Dembek R., 2003. Wieloletnie badania nad oceną wczesności, plonowania i wartości pokarmowej polskich odmian kupkówki pospolitej. Biul. IHAR, 225, 29-42.
 • Olszewska M., 2006. Effect of water stress on physiological processes, leaf greenness (SPAD index) and dry matter yield of Lolium perenne and Dactylis glomerata. Pol. J. Natur. Sci., 21(2), 533-562.
 • Purwin C., Stanek M., Lipiński K., Wierzbowska J., Nogalska A., Fijałkowska M., 2016. Effect of a harvest time and cultivar on the chemical composition and in vitro ruminal dry matter degradability of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). J. Elem., 21(3), 811-822.
 • Sosnowski J., 2012. Wpływ użyźniacza glebowego stosowanego w uprawie Lolium perenne L., Dactylis glomerata L. i Festuca pratensis Huds. na względną wartość pokarmową (RFV) paszy. Fragm. Agron., 29(3), 136-143.
 • Sosnowski J., Jankowski K., 2013. Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii z lucerną mieszańcową uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Folia Pom. Univ. Techn. Stetin. Agric., Alim., Pisc. et Zoot., 307(28), 99-106.
 • Staniak M., 2009. Plonowanie i wartość paszowa mieszanek festulolium z di-i tetraploidalnymi odmianami koniczyny łąkowej. Fragm. Agron., 26(2), 105-115.
 • Staniak M., Kocoń A., 2015. Forage grasses under drought stress in conditions of Poland. Acta Physiol. Plant., 37, 116. doi:10.1007/s11738-015-1864
 • Sulewska H., Michalski T., Szulc P., 2007. Badania nad przydatnością kukurydzy jako rośliny ochronnej dla lucerny. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Roln. 516: 229-235.
 • Truba M., Wiśniewska-Kadżajan B., Jankowski K., 2017. Wpływ preparatów biologicznych oraz nawożenia mineralnego NPK na zawartość frakcji włókna u Dactylis glomerata i Lolium perenne. Fragm. Agron., 34(1), 107-116.
 • van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci., 74, 3583-3597.
 • Wilman D., Riley A., 1993. Potential nutritive value of a wide range of grassland species. J. Agric. Sci., 120, 43-49.
 • Zannone, L., Rotili, P., Paoletti, R., Scotti, C., 1986. Experimental studies of grass-legume associations. Agronomie, 6(10), 931- 940.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0a1f04fe-4108-4458-9173-06c9ba663dc8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.