PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 19 |
Tytuł artykułu

Natural environment of Smołdzino Commune in the inhabitants opinion

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Stan środowiska przyrodniczego gminy Smołdzino w opinii mieszkańców
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In 2012, a survey analysing the local community knowledge of respective components of the natural environment within the borders of Smołdzino Commune was conducted. The survey covered 3% of the commune inhabitants. The chosen administrative unit is a region of a high environmental value – the Slovinski National Park, which is listed on the UNESCO World Heritage List, covers 60% of its area. However, the local government fails to notice an opportunity of the commune development through its unique environmental features, and considers them to be an impeding factor, as demonstrated by a dispute with the Treasury (over the lost income), and insufficient pro-ecological investments. The local government attitude contributed to the fact that almost half of the surveyed could not evaluate the condition of the respective environmental components. The surveyed failed to notice a relation between the state of the environment and their comfort, and standard of living. Almost 25% of those questioned believe that they are not affected by the environmental issues. However, approximately one third of the inhabitants of Smołdzino Commune is interested in the local environment condition. The above mentioned group is familiar with the environment characteristics and recognises their impact on the standard of living. About 20% of the surveyed emphasise a good condition of air, water, and nature. The commune development is related to its location and unique environmental features.
PL
W 2012 roku na terenie gminy Smołdzino przeprowadzono badania sondażowe na grupie 120 dorosłych mieszkańców (3% populacji). Wyniki badań obrazują świadomość ekologiczną mieszkańców rozumianą wąsko – jako zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków między jego stanem a warunkami i jakością życia (Burger 1996). Ogólny stan środowiska postrzegany jest przez ankietowanych jako średni (57%) lub dobry (23%). Blisko 75% badanych kwalifikuje zanieczyszczenie powietrza jako małe lub w ogóle go nie dostrzega. Respondenci zauważyli jednak pogorszenie się stanu tego komponentu środowiska w sezonie grzewczym – powiązali to z tzw. niską emisją, czyli przydomowymi kotłowniami na paliwa stałe. Blisko połowa ankietowanych nie potrafiła wypowiedzieć się na temat negatywnych konsekwencji środowiskowych palenia śmieci czy wypalania traw. Według ankietowanych ani odory, ani hałas nie stanowią problemu na terenie gminy. Sporadyczne odory zauważyło 16% badanych, hałas zaś 8% (wiązali go głównie z pojazdami mechanicznymi). Z analizy opinii wynika, że wody powierzchniowe, tzn. rzek, jezior, morza, dla 24% odznaczają się stanem dobrym i średnim (30%). Oceniają go oni poprzez obserwacje zakwitów glonów oraz mętności wody czy jej zapach. Ankietowani wskazali na źródła zanieczyszczeń, tj.: ścieki bytowo-gospodarcze, chemizację w rolnictwie czy śmieci. Zauważali również negatywne oddziaływanie zanieczyszczonych wód na turystykę, wędkarstwo i żeglugę. Jakość i stan wód podziemnych dla 58% był nieznany. Blisko 85% badanych nie potrafiło określić stanu jakościowego wody spożywanej w ich gospodarstwach domowych. Przekształcenia środowiska i krajobrazu związane są z przemieszczeniami utworów powierzchniowych zauważyło 6% badanych. Zdaniem większości, przekształcenia te nie wpływają negatywnie na walory estetyczne krajobrazu i właściwości środowiska. Stan przyrody ożywionej określono jako dobry (31%) i średni (45%). Zaobserwowano przy tym zmniejszanie się różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt szczególnie na terenach leśnych. Ankietowani nie potrafili wskazać przykładów form ochrony przyrody na terenie gminy, wyjątkiem był jedynie Słowiński Park Narodowy (87%), jednak nie potrafili wytypować żadnych gatunków objętych ochroną. Wyniki przeprowadzonych badań ukazują, że niewielka część mieszkańców gminy Smołdzino interesuje się stanem środowiska przyrodniczego, zna jego parametry i zauważa ich wpływ na jakość swojego życia. Ponad połowa badanych tego tak przyrodniczo cennego obszaru nie dostrzega związku pomiędzy stanem środowiska a komfortem i standardem życia. Blisko 25% uważa, że problematyka środowiskowa jest nieistotna.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Opis fizyczny
p.117-129,fig.,ref.
Twórcy
  • Environmental Analysis Department, Institute of Geography and Regional Studies, Pomeranian University in Slupsk, Partyzantow 27, 76-200 Slupsk, Poland
Bibliografia
  • Aukszol J., 2010. Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2010. (Statistical Yearbook of the Pomeranian Voivodeship 2010). Urząd Statystyczny w Gdańsku, (in Polish).
  • Bereszyńska E., Wojtan M., 2014. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. (The Environmental Protection Programme for the District of Słupsk for the years 2014-2017 with the prospect of 2021). Starostwo Powiatowe w Słupsku, (in Polish).
  • Bieliniak K., Popiołek R., 2010. Parki Narodowe. (National Parks). Warszawa, 1, 9-12, (in Polish).
  • Burger T., 1996. Uwagi o świadomości ekologicznej. (Notes on ecological awareness). Przegl. Powsz., 12, 374-389, (in Polish).
  • Flis A., Klimko R.J., Wiśniewska A., 2014. Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców. (Natural environment of Słupsk county towns and communes in documents and inhabitant opinion). Wyd. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk, (in Polish).
  • Gminne sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013. (Report on the commune waste management in 2013), 2014. Urząd Gminy Smołdzino, (in Polish).
  • Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2011 roku. (Report on the environment condition in the Pomeranian Voideship in 2011), 2012. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Gdańsk, (in Polish).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. (Regulation of the Minister of the Environment of 26 January 2010 on reference values for some substances in the air). Journal of Laws of 2010, no 16, item 87, (in Polish).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Regulation of the Minister of Environment of 30 October 2003 on the permissible levels of electromagnetic fields in the environment and ways to keep checking these levels). Journal of Laws of 2003, no 192, items 1882 and 1883, (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-09599cd9-0912-41f1-86cb-0fb36b4e34d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.