PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Etnocentryczne postawy konsumentów w obliczu globalizacji konsumpcji

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Ethnocentric attitudes of consumers in the face of consumption globalisation
RU
Ehtnocentricheskoe otnoshenie potrebitelejj pered licom globalizacii potreblenija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest charakterystyka i analiza zachowań konsumentów, determinowanych przez wizerunek kraju pochodzenia produktu, ze szczególnym uwzględnieniem ich postaw etnocentrycznych. Na podstawie przeglądu literatury oraz wyników opublikowanych badań scharakteryzowano trendy w zachowaniach konsumentów związane z oddziaływaniem efektu kraju pochodzenia oraz motywy i uwarunkowania ich postaw etnocentrycznych. Przeprowadzono badanie ankietowe, które potwierdziło opisywane tendencje w zachowaniach konsumentów związane z krajem pochodzenia produktu oraz wykazało istnienie postaw etnocentrycznych zwłaszcza w stosunku do niektórych grup produktów. Praktyczne implikacje pracy ukazują konieczność uwzględnienia efektu kraju pochodzenia produktu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, wskazują również, które grupy produktów są w szczególny sposób postrzegane przez pryzmat ich kraju pochodzenia i wrażliwe na etnocentryzm konsumentów. Wymiar społeczny pracy ukazuje, iż globalizacja nie osłabiła związków z krajem, regionem i lokalną społecznością, które manifestują się również w zachowaniach konsumenckich. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to characterise and analyse consumers’ behaviours determined by the image of the country of product origin, with a particular consideration of their ethnocentric attitudes. Based on the literature review and the published results of research, the author characterised the trends in consumers’ behaviours connected with impact of the effect of the country of origin as well as the motives and determinants of their ethnocentric attitudes. The author carried out a questionnairebased survey which confirmed the described tendencies on consumers’ behaviours connected with the country of origin of the product as well as indicated the existence of ethnocentric attitudes, especially as regards some groups of products. The practical implications of the study indicate the necessity to take into account the country of origin of the product in enterprises’ marketing activities; they also indicate which groups of products are perceived in a special way through the prism of the country of their origin ad sensitive to the consumers’ ethnocentrism. The study’s social dimension indicates that globalisation has not weakened relationships with the country, region and the local community, which are also manifested in consumers’ behaviours. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – дать характеристику и провести анализ поведения потребителей, предопределяемого обликом страны происхождения продукта, с особым учетом их этноцентрического отношения. На основе обзора литературы и опубликованных результатов исследований дали характеристику трендов в поведении потребителей, связанном с воздействием эффекта страны происхождения продукта, а также мотивов и обусловленностей их этноцентрического отношения. Провели опрос, который подтвердил описываемые тенденции в поведении потребителей, связанном со страной происхождения продукта, а также указал существование этноцентрического отношения, особенно по отношению к некоторым группам продуктов. Практические импли- кации работы указывают необходимость учета эффекта страны происхождения в маркетинговых действиях предприятий, они тоже указывают, которые группы продуктов воспринимаются особым образом сквозь призму страны их происхождения и чувствительны к этноцентризму потребителей. Общест- венное измерение работы указывает, что глобализация не ослабила связей со страной, регионом и местной общественностью, которые проявляют себя также в потребительском поведении. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.334-345,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarzadzaniu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul.Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
 • Dyrda M. (2010), Etnocentryzm konsumencki w Polsce – aspekty marketingowe, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Ertmańska K. (2011), Komunikacja rynkowa w aspekcie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 209.
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Karcz K. (2004), Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa.
 • Kucukemiroglu O. (1999), Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism: an Empirical Study, “European Journal of Marketing”, No. 33.
 • Małysa-Kaleta A. (2012), Uwarunkowania kulturowe zachowań współczesnych konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, Tom 1.
 • Marcoux J., Filiatrault P., Cheron E. (1997), The Attitudes Underlyig Preferences of Young Urban Educated Polish Consumers towards Products Made in Western Countries, “Journal of International Marketing”, No. 9.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Orth U.R., Fribasova Z. (2003), The role of consumer ethnocentrism in food product evaluation, “Agribusiness”, Vol. 19, No. 2
 • Pecotich A., Rosenthal M. (2001), Country of origin, quality, brand and consumer ethnocentrism, “Journal of Global Marketing”, Vol. 15, No. 2.
 • Sharma S., Shimp T., Shin J. (1995), Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 23, No. 1.
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Szromnik A. (1998), Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Śnihur J. (2010), Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54.
 • Ulgado F., Lee M. (1993), Consumer Evaluation of Bi-National Product in the Global Market, “Journal of International Marketing”, Vol. 1, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-09224b96-b10f-4d0c-ac6c-3d91c2094e70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.