PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 69 | 2-4 |

Tytuł artykułu

Możliwości intensyfikacji procesu denitryfikacji w reaktorze tlenowym oczyszczalni ścieków cukrowniczych

Warianty tytułu

EN
Possibility of enhanced denitrification the oxygen sewage treatment plant reactor sugar

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było opracowanie sposobu intensyfikacji procesu denitryfikacji w oczyszczalniach ścieków cukrowniczych, gwarantującego możliwość zrzucania na bieżąco oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie. Przeprowadzono 4 cykle badań technologicznych oczyszczania przefermentowanych ścieków cukrowniczych metodą osadu czynnego – jeden kontrolny cykl z zastosowaniem napowietrzania ciągłego i trzy cykle z napowietrzaniem przerywanym. Poszczególne cykle różniły się przedziałem czasu jednorazowego wyłączenia napowietrzania, jak również łączną przerwą w napowietrzaniu ścieków. Stwierdzono, że przerywane napowietrzanie w komorze nitryfikacji wpływa korzystnie na proces denitryfikacji i usuwanie azotu ze ścieków. Ustalono, że łączna przerwa w napowietrzaniu ścieków, wynosząca ok. 30% całego czasu retencji ścieków w komorze nitryfikacji, zapewnia odpowiedni poziom wszystkich form azotu w oczyszczonych ściekach, a jednocześnie nie powoduje obniżenia efektywności usuwania związków węgla (ChZT i BZT₅) i fosforu.
EN
The aim of the work was to develop a method for intensifying the process of denitrification in wastewater treatment plants sugar, guaranteeing the possibility of dropping to keep treated wastewater into surface waters, in accordance with the applicable legal requirements. There were 4 cycles of technological research purifying sugar fermented sewage sludge method -one cycle control with the use of continuous aeration and three cycles of intermittent aeration. The various cycles differ in a single time interval exclusion aeration, as well as the total interruption of the aeration effluent. It was found that intermittent aeration chamber nitrification positive influence on the process of denitrification and nitrogen removal from wastewater. It was found that the total gap in the aeration of waste water of approx. 30% of the retention time of the nitrification of waste water in the chamber, ensures an adequate level of all forms of nitrogen in the purified wastewater, and at the same time does not cause a reduction in the efficiency of removal of carbon compounds (COD and BOD₅), and phosphorus.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

69

Numer

2-4

Opis fizyczny

s.16-36,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno

Bibliografia

 • 1. Bartoszewski K. i in. (1997).Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Kraków, Poznań, PZITS Oddział w Poznaniu, LEM s.c.
 • 2. Baryga A., Połeć B. (2012).Problem usuwania azotu ze ścieków z cukrowni. Materiały z II Międzynarodowego Kongresu „Ochrona środowiska, energooszczędność, zbilansowane wykorzystanie środowiska”. Lwów: Narodowy Uniwersytet Lwowska Politechnika, s. 56
 • 3. Borowski J. (2006).Monitoring natleniania przy cyklicznym napowietrzaniu w reaktorach o małej skali typu MBBR. Inżynieria Ekologiczna,14,49-62
 • 4. Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej.(1996).Praca zbiorowa pod redakcją A. Grabińskiej-Łoniewskiej. Warszawa:Oficyna Wydawnicza PW
 • 5. Dębowski M., Zieliński M. (2012).Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków. Wyd. VERLAG
 • 6. Dymaczewski Z., Sozański M.M. (1995).Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Poznań
 • 7. Heinrich Z., Witkowski A. (2006).Wybór systemu napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Inżynieria Ekologiczna,14,12-16
 • 8. Hermanowicz W. i in. (1999).Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa: Arkady
 • 9. Klimiuk E., Łebkowska M. (2008).Biotechnologia w ochronie środowiska. Warszawa: PWN
 • 10. Kubica M., Kaszycki P., Kołoczek H. (2001).Optymalizacja biologicznej metody degradacji tłuszczów. Inżynieria Ekologiczna,4,23-28
 • 11. Makowska M., Wencel R., Gadziński B. (2004).Usuwanie zanieczyszczeń organicznych i biogennych w mini oczyszczalniach z osadem czynnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna,9, 310-315
 • 12. Oleszkiewicz J.A. (1997).Biologiczne usuwanie azotu. Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Kraków,16-18.06.1997, 3.1-3.25
 • 13. PN –EN 25813:1997: Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego
 • 14. PN –EN 25663:2001: Jakość wody. Oznaczanie azotu Kjeldahla
 • 15. PN-ISO 5664:2002: Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego
 • 16. PN –EN 1899-1:2002: Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dobach (BZTn). Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika
 • 17. PN –ISO 6060:2006: Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
 • 18. Połeć B. (1998). Proekologiczna gospodarka wodno-ściekowa cukrowni. Część II –Biologiczne oczyszczanie ścieków cukrowniczych. Warszawa:Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW
 • 19. Połeć B.(2005).Możliwości usprawnienia procesów eliminacji związków azotowych ze ścieków cukrowniczych. Gazeta Cukrownicza, 9, 260-264
 • 20. Połeć B.(2007). Odstraňováni dusikatých sloučenin z odpadnich vod cukrovarů, Listy Cukrovarnické a Řepařské, 2007, 5-6, 181-184
 • 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984)
 • 22. Siuta J. (2006).Natlenianie w ochronie i użytkowaniu środowiska –panorama zagadnień. Inżynieria Ekologiczna,14,7-10
 • 23. Szewczyk K.W. (2005).Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków. Warszawa: PW

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-082fe70d-d922-479c-9471-04e7c24b5ac1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.