PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 2 |

Tytuł artykułu

Roslinność nowo utworzonych użytków ekologicznych "Bogdanka I" i "Bogdanka II" w Poznaniu

Warianty tytułu

EN
Vegetation of newly created "Bogdanka I" and "Bogdanka II" ecological lands in Poznań

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Praca prezentuje wyniki badań nad roślinnością użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” zlokalizowanych w północno-zachodniej części Poznania. Podczas badań prowadzonych w czasie sezonów wegetacyjnych 2012 i 2013 roku stwierdzono występowanie 69 zbiorowisk roślinnych, w tym 60 zespołów, należących do 13 klas fitosocjologicznych. Dominują zbiorowiska naturalne (68,1%), głównie naturalne auksochoryczne (54,2%). Udział zbiorowisk półnaturalnych, głównie łąk, wynosi 10,1%. Spośród zbiorowisk antropogenicznych, więcej jest zbiorowisk ksenospontanicznych (13%), a nieco mniej ruderalnych i segetalnych (7,2%). Charakter najbardziej zbliżony do naturalnego zachowały zbiorowiska leśne występujące w strefie przybrzeżnej doliny Bogdanki oraz zbiorowiska szuwarowe. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są Carici elogatae-Alnetum, Fraxino-Alnetum, Selino carvifoliae-Molinietum caerulae, Nasturtietum officinalis oraz Angelico-Cirsietum oleracei. Wyjątkowe walory roślinność badanego obiektu potwierdza występowanie 20 syntaksonów zagrożonych w Polsce i 24 uznanych za zagrożone w Wielkopolsce.
EN
The paper presents the results of vegetation studies of ecological lands “Bogdanka I” and “Bogdanka II”, located in the NW part of Poznań. The investigation was conducted during two growth seasons: 2012 and 2013. The vegetation of both ecological lands consists 69 plant communities, including 60 plant associations, belonging to 13 phytosociological classes. The syngenesis of most plant communities is natural (69.6%), mainly natural auxochoric (55.1%). The share of seminatural plant communities, mainly meadows, is 10.1%. From the anthropogenic plant communitities, there is more of xenospontaneous (13%), and less of segetal and ruderal (7.2%). The most natural character of plant communities is the feature of forest plant communities occurring in the river banks as well as littoral vegetation from Phragmitetea class. The most precious plant communities are Carici elogatae-Alnetum, Fraxino-Alnetum, Selino carvifoliae-Molinietum caerulae, Nasturtietum officinalis and Angelico-Cirsietum oleracei. The occurrence of 20 associations considered as threatened in Poland and 24 in the Wielkopolska region confirms high conservation values of the studied object.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

2

Opis fizyczny

s.23-37,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań
autor
 • Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań
 • Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznań

Bibliografia

 • Binkley D., Valentine D., 1991. Fifty-year biogeochemical effects of green ash, white pine, and Norway spruce in a replicated experiment. For. Ecol. Manag. 40, 13-25.
 • Brzeg A., Krotoska T., 1984. Zbiorowisko Pinus-Geranium robertianum – forma zniekształcenia grądu [Pinus-Geranium robertianum community – form of deformation of an oak-hornbeam forest (Galio-Carpinetum)]. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. Ser. B, 35, 53-66 [in Polish].
 • Brzeg A., Wojterska M., 1996. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Wielkopolski wraz z oceną stopnia ich zagrożenia [Systematic survey of plant communities of Wielkopolska, with evaluation of their vulnerability]. Bad. Fizjograf. Pol. Zach., Ser. B, 45, 7-39 [in Polish].
 • Danielewicz W., Wrońska-Pilarek D., 1999. Przegląd ważniejszych zbiorowisk roślinnych [Review of the most important plant communities] W: D. Wrońska-Pilarek, W. Danielewicz, S. Gałązka, T. Mizera, G. Maciorowski, Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Bogdanka”. Maszyn. Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miasta Poznania, 139-152 [in Polish].
 • Dyderski M.K., Gdula A.K., Wrońska-Pilarek D., 2014. Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu [Vascular plants of newly created Bogdanka I and Bogdanka II ecological lands in Poznań]. Nauka Przyr. Technol. 8, 4, #44 [in Polish].
 • Dyderski M.K., Jagodziński A.M., 2014. Synantropizacja zbiorowisk łęgowych ze związku Salicion albae w południowej części Poznania [Synanthropisation of riparian plant communities from the alliance Salicion albae in the southern part of Poznań]. Acta Bot. Sil. 10, 41-69 [in Polish].
 • Dzwonko Z., Loster S., 2001. Wskaźnikowe gatunki starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności [Ancient woodland plant species indicators and their importance for nature conservation and vegetation mapping]. IGiPZ PAN, Pr. Geogr. 178, 120-132 [in Polish].
 • Faliński J.B., 1968. Stadia neofityzmu i stosunek neofitów do innych komponentów zbiorowiska [Stages of neophytism and the relation of neophytes to other components of the community]. Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 25, 15-23 [in Polish].
 • Faliński J.B., 2000. The interpretation of contemporary vegetation transformation on the basis of the theories of synanthropisation and syndynamics. W: Mechanisms of anthropogenic changes of the plant cover. Red. B. Jackowiak, W. Żukowski. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, 9-30.
 • Farat R., 1996. Klimat Poznania [The climate of Poznań]. W: Środowisko naturalne miasta Poznania. Red. L. Kurek. Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Poznań, 69-78 [in Polish].
 • Gałązka S., 1999. Gleby [Soils]. W: D. Wrońska-Pilarek, W. Danielewicz, S. Gałązka, T. Mizera, G. Maciorowski, Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Bogdanka”. Maszyn. Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miasta Poznania, 18-42 [in Polish].
 • Jackowiak B., 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania [Antropogenic changes of the flora of vascular plants of Poznań]. Wyd. Nauk. UAM Poznań [in Polish].
 • Jackowiak B., 1992. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na terenie miasta Poznania. Gatunki wymarłe [Distribution of vascular plants in Poznań. Extinct species]. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. Ser. B, 5-39 [in Polish].
 • Jackowiak B., 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu [Atlas of distribution of vascular plants in Poznań]. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM Pozn. 2. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań [in Polish and English].
 • Jackowiak B., 1995. Uwagi o zagrożeniu flory naczyniowej Poznania [Remarks about threat of vascular flora of Poznań]. W: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego. Red. W Żukowski., B. Jackowiak. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, 95-98 [in Polish].
 • Jackowiak B., 2003. Miasto jako układ ekologiczny [City as an ecological system]. W: Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 278-311 [in Polish].
 • Jackowiak B., 2011. Poznań. W: Plants and habitats of European cities. Red. J.G. Kelcey, N. Müller. Springer Science+Business Media LLC, 363-405.
 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W., 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8, 95-127.
 • Jakubowska-Gabara J., 1989. Leśne zbiorowiska zastępcze [Forest secondary communities]. Wiad. Bot. 33, 1, 9-18 [in Polish].
 • Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M., Danielewicz W., Wrońska-Pilarek D., 2002. W dolinie Bogdanki. Wśród zwierząt i roślin [In Bogdanka River valley. Among animals and plants]. Kron. M. Pozn. 3, 203-218 [in Polish].
 • Kącki Z., Śliwiński M., 2012. The Polish Vegetation Database – structure, resources and development. Acta Soc. Bot. Pol. 81, 2, 75-79.
 • Kepel A., 2002. Poznańskie tereny zieleni. Wśród zwierząt i roślin [Poznań green areas. Among animals and plants]. Kron. M. Pozn. 3, 17-24 [in Polish].
 • Knapp S., Kühn I., Stolle J., Klotz S., 2010. Changes in the functional composition of a Central European urban flora over three centuries. Persp. Plant Ecol. 12, 235-244.
 • Kowarik I., von der Lippe M., Cierjacks A., 2013. Prevalence of alien versus native species of woody plants in Berlin differs between habitats and at different scales. Preslia 85, 113-132.
 • Kryszak A., Deszczyków K., Kryszak J., Klarzyńska, A., 2009. Walory przyrodnicze i rekreacyjne zbiorowisk trawiastych doliny Bogdanki [Nature and recreation values of meadow communities of Bogdanka River valley]. Nauka Przyr. Technol. 3, 1, 1-7 [in Polish].
 • Olaczek R., 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania [Trends of forest phytocoenoses degeneration and methods of their investigation]. Phytocoenosis 3, 3/4, 179-190 [in Polish].
 • Prach K., Bejček V., Bogusch P., Dvořáková H., Frouz J., Hendrychová M., Kabrna M., Koutecká V., Lepšová A., Mudrák O., Polášek Z., Přikryl I., Řehounková K., Tropek R., Volf O., Zavad V., 2011. Spoil heaps. W: Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. Red. K. Řehounková, J. Řehounek, K. Prach. University of South Bohemia České Budějovice, 17-34.
 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania [The project of change of the study of conditions and directions of spatial development of the City of Poznań] – 29.05.06 r. 2006. [online], http://www.mpu.pl/studium [dostęp: 9.09.2014; in Polish].
 • Przyroda Miasta Poznania [Nature of the city of Poznań]. 2008. Red. L. Kurek. Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miasta Poznania [in Polish].
 • Pyšek P., Křivánek M., Jaroŝík V., 2009. Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species. Ecology 90, 10, 2734-2744.
 • Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M., 2011. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski [Multimedia encyclopedia of plant communities in Poland]. NFOSiGW UKW IETI [in Polish].
 • Rocznik statystyczny Poznania [Statistical yearbook of Poznań city]. 2013. Urząd Statystyczny w Poznaniu Poznań [in Polish].
 • Systematyka gleb Polski [Systematics of Polish soils]. 1989. Rocz. Gleb. 40, 3/4, 1-62 [in Polish].
 • Uchwała nr CV/610/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
 • Uchwała nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka I”. 2012 a. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r., poz. 317.
 • Uchwała nr XXIII/305/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka II”. 2012 b. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2012 r., poz. 318.
 • Wojterski T., Wojterska H., Wojterska M., 1982. Mapa potencjalnej roślinności naturalnej środkowej Wielkopolski [Map of the potential natural vegetation of midle Wielkopolska]. Bad. Fizjograf. Pol. Zach. 32, 7-35 [in Polish].
 • Woś A., 1994. Klimat Niziny Wielkopolskiej [The climate of Wielkopolska Lowland]. Wyd. Nauk. UAM, Poznań [in Polish].
 • Wrońska-Pilarek D., Danielewicz W., Gałązka S., Mizera T., Maciorowski G., 1999. Badania florystyczno-faunistyczne oraz ocena naukowa walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Bogdanka” [Floristic-faunistic investigations and scientific assessment of natural values of the Bogdanka ecological site]. Maszyn. Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miasta Poznania [in Polish].
 • Zerbe S., Wirth P., 2006. Non-indigenous plant species and their ecological range in Central European pine (Pinus sylvestris L.) forests. Ann. For. Sci. 63, 189-203.
 • Żmudzka E., 2012. Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce [Long-term changes of thermal resources in the vegetative period and the active growth of plants in Poland]. Woda Środ. Obsz. Wiej. 12, 377-389 [in Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-07ee91d2-5306-4814-8c3f-2650df50f8ca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.