PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 3 |
Tytuł artykułu

Wsparcie finansowe dla kobiet wiejskich w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Financial support for rural women in Poland within the framework of the EU’s perspective for 2007–2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Okres dziesięciu lat członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej upoważnia do dyskusji na temat oceny działań, podejmowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych służących rozwiązaniu problemu bezrobocia na wsi, a w szczególności wsparcia kobiet wiejskich w dostępie do rynku pracy. Celem artykułu jest próba analizy programów wsparcia finansowego kobiet wiejskich w tej sferze w Polsce w ramach perspektywy unijnej 2007–2013. W przeprowadzonych analizach uwzględniono te instrumenty wsparcia rynku pracy, które zostały w perspektywie unijnej 2007–2013 zapisane w dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Szczególną uwagę zwrócono na analizę zapisów programowych PO KL i PROW dotyczącą: – uwzględnienia sytuacji problemowej kobiet wiejskich w Polsce w opisie grup docelowych (ostatecznych beneficjentów wsparcia unijnego) pod kątem stosowania zapisów treści dyrektyw równościowych, – form udzielonego wsparcia finansowego dla kobiet wiejskich w tym zakresie. Realizacja tak sformułowanego celu pracy oznaczała, że przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów źródłowych Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej (KE), literatury przedmiotu dotyczącej rynku pracy na wsi oraz polityki równościowej UE wobec kobiet oraz doświadczeń własnych jako eksperta Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oceniającego wnioski unijne w ramach programów operacyjnych 2007–2013. W wyniku przeprowadzonych analiz można sformułować wniosek, iż uwzględnienie specyfiki problematyki kobiecej na wsi w zapisach dokumentacji programowej nie gwarantuje składania ofert konkursowych skierowanych do tej grupy beneficjentek. Natomiast zakres oferty wsparcia nie determinuje jej wykorzystania tylko na potrzeby rynku pracy na wsi.
EN
After a decade of Poland’s membership in the EU it is appropriate to initiate a discussion and an assessment of activities involving EU funds addressed at solving the problems of unemployment in rural areas, in particular, support of rural women in accessing the labour market. This article attempts to analyse financial support for rural women in Poland within the EU funding period of 2007–2013 in terms of effect on the labour market. For the purposes of these analyses labour market support instruments that have been in the plan for 2007–2013 under the Human Capital Operational Programme (OPHC) and the Rural Development Programme (RDP) have been taken into account. Particular attention was paid to an analysis of the records of the OPHC and RDP on: – a problematic situation of the equality in access to the labour market and rural women in Poland from a perspective of the programmes’ target groups description (the final beneficiaries of EU support); – the forms of financial support granted for rural women to access the labor market. The article required the use of the following sources of information to reach its objectives: – source materials of the European Parliament, the EU Council and the European Commission (EC), – literature on the country’s labor market and the EU gender equality policies against women; – the experience of the EU operational programme 2007–2013 proposals evaluation based on the Ministry of Infrastructure and development experts lists. From the analysis it can be concluded that the recognition of the special problems of the female in a village in the records of the Programs documentation does not guarantee competitive tenders aimed at this group of beneficiaries. In contrast, the scope of the offer of support does not determine its use for the country’s labour market only.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.125-136,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, praca pod red. I.E. Kotowskiej, U. Sztanderskiej, I. Wóycickiej: 2007: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa.
 • Bylicki L., Szafranek R., 1996: Pojęcie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w teorii i praktyce. Wieś i Rolnictwo nr 4 (93).
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., 1998: Przedsiębiorczość wśród kobiet wiejskich. [w:] Kobieta wiejska w Polsce. Rodzina, praca, gospodarstwo, J. Sawicka (red.). Wyd. Jardan, Warszawa.
 • Gutkowska K., 1998: Zagadnienie przedsiębiorczości na wsi w teoretycznych koncepcjach przystosowania gospodarstw domowych do zmian makroekonomicznych. [w:] J. Sawicka: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Tom I. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – raport GUS, 2012: Warszawa. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/f_kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2012.pdf.
 • Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I., 2007: Między domem a pracą. Rekomendacje.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, maj 2012: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.
 • Raźniewski P., Brodziński Z., 2003: Konsekwencje integracji europejskiej dla kobiet wiejskich. [w:] K. Duczkowska-Małysz, P. Raźniewski, Z. Brodziński, W. Knieć: Kobieta wiejska w Unii Europejskiej. RCDRRiOW, Przysiek.
 • Rosin H., 2012: The End of Men: and the Rise of Women. Riverhead Books a member of Penguin Group (USA) Inc., New York.
 • Ryszkiewicz A., 2013: Od konwergencji do spójności i efektywności. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2012 roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy.
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Raport przygotowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. w 2009 r.
 • Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty – Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/31.
 • Tryfan B., 2004: Kobiety wiejskie a aktywność zawodowa, bezrobocie i przedsiębiorczość. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., 2006: Kobiety i instytucje. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik – aktualizacja. 2010: Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-07ee7df1-fb4a-4644-9510-7138c38dea06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.