PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 559 |

Tytuł artykułu

Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od sposobu pielęgnacji i poziomu nawożenia azotem

Warianty tytułu

EN
Yielding of spring triticale as depended on the cultivation method and nitrogen fertilization level

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Eksperyment polowy z uprawą pszenżyta jarego odmiany Wanad realizowano w latach 2007-2009 r. w Ośrodku Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie brunatnej właściwej, średniej, klasy bonitacyjnej IVb, zaliczonej do kompleksu żytniego dobrego. Przedplonem pszenżyta jarego było pszenżyto ozime. W pracy określono wpływ różnych sposobów pielęgnacji roślin i poziomu nawożenia azotem na zachwaszczenie i plonowanie roślin. Doświadczenie prowadzono metodą podbloków losowanych, w 4 powtórzeniach, z dwoma czynnikami. Czynnik pierwszy doświadczenia stanowiły sposoby pielęgnacji roślin: obiekt kontrolny - bez pielęgnacji, bronowanie (2-krotnie), ochrona herbicydem Mustang 306 SE. Czynnikiem drugim był poziom nawożenia azotem: 0, 40, 80,120, 160 kg N·ha⁻¹. Trzyletni okres badawczy charakteryzował się dużą zmiennością warunków pogodowych. Trzeci rok badań był najbardziej sprzyjający wegetacji roślin, w drugim występował znaczny niedobór opadów, a w pierwszym ich nadmiar, co miało duży wpływ na plonowanie. Największe plony uzyskano w trzecim roku badań (średnio 4,56 Mg·ha⁻¹). We wszystkich zaś latach pszenżyto chronione chemicznie przed chwastami plonowało istotnie wyżej - średnio 4,00 Mg·ha⁻¹, w porównaniu z obiektem bez pielęgnacji oraz z pielęgnacją mechaniczną (3,59 Mg·ha⁻¹). Nawożenie azotem do poziomu 120 kg N·ha⁻¹ istotnie zwiększało plony pszenżyta.
EN
The field experiment with Wanad cultivar of spring triticale was conducted during the years 2007-2009 at Tomaszkowo Didactic-Experimental Center belonging to the University of Warmia and Mazury, Olsztyn, on typical medium brown soil of fertility class IVb, classified as good rye complex. Winter triticale was used as the forecrop. The aim of study was to determine the influence of different plant cultivation methods and levels of nitrogen fertilization on the weeds and yields. The experiment was conducted in random sub-blocks design and 4 repetitions with two factors. The cultivation method was the first factor and it covered: control plot - without cultivation, harrowing (twice), protection with Mustang 306 SE herbicide. The level of nitrogen fertilization nitrogen at 0, 40, 80, 120, 160 kg N·ha⁻¹ was the second experimental factor. Three-year experimental period was characterized by high diversity of weather conditions. The third year was the most favorable for vegetation of plants; during the second year a significant deficit of precipitations was encountered while during the first one the precipitations were excessive, what was of major influence on the yields. The highest yields were obtained during the third year of experiment (on average 4.56 Mg·ha⁻¹). During all the years, triticale chemically protected against weeds offered significantly higher yields - on average 4.00 Mg·ha⁻¹, as compared to the object without cultivation, and with mechanical cultivation (3.59 Mg·ha⁻¹). Nitrogen fertilization up to the level of 120 kg N·ha⁻¹ increased the yield of triticale significantly.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

559

Opis fizyczny

s.9-16,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
autor
 • Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

 • Blackshaw R.E. 2004. Application method of nitrogen fertilizer affects weed growth and competition with winter wheat. Weed Biol. and Manag. 4: 103-113.
 • Boligłowa E. 2001. Efektywność herbicydów w uprawie pszenżyta ozimego i jarego. Folia Univ. Agric. Stetin. 221, Agricultura 88: 17-22.
 • Brzozowska I. 2003. Studia nad nawożeniem i regulacją zachwaszczenia w uprawie pszenżyta ozimego. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. UWM, Olsztyn, Rozprawy i Monografie 82: 100 ss.
 • Deryło S. 1990. Wpływ sposobu pielęgnacji na plonowanie oraz stopień zachwaszczenia pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 386: 87-94.
 • Deryło S. 1992. Zachwaszczenie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zależności od płodozmianu i ochrony roślin. Fragm. Agron. 3(35): 22-30.
 • Dobrzański K., Adamczewski K. 2006. Perspektywy wykorzystania nowych narzędzi i maszyn do regulacji zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46(1): 11-18.
 • Ellmann T., Urbanowski S. 1991. Zachwaszczenie w płodozmianach z różnym udziałem zbóż. Mat. V Sem. „Synteza i perspektywa nauki o płodozmianach”. Olsztyn, 25-26 IX 1991: 243-247.
 • Hruszka M. 2004. Wpływ pielęgnacji na stan i stopień zachwaszczenia łanu w ochronie plonu pszenżyta ozimego. Ann. UMCS, Lublin-Polonica, Sect. E, 59(3): 1015-1022.
 • Jędruszczak M. 1993. Studia nad wybranymi fazami rozwojowymi chwastów w łanach roślin uprawnych. Wyd. AR w Lublinie, Rozpr. Nauk. 151: 86 ss.
 • Jędruszczak M., Smolarz H.J., Gogacz S. 2004. Intensywność mechanicznych zabiegów odchwaszczających a plon ziarna i zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin 44(2): 768-771.
 • Majda J., Kryńska B., Buczek J. 2000. Efektywność odchwaszczania pszenicy jarej herbicydami z grupy MCPA i sulfonylomocznikowymi. II. Struktura plonu i wydajność pszenicy jarej. Annales UMCS, Lublin-Polonia 55, supl. 15: 127-132.
 • Pawłowski, Woźniak 1998. Plonowanie i zachwaszczenie pszenżyta ozimego w warunkach zróżnicowanego przedplonu i pielęgnowania. Rocz. Nauk Rol. Ser. A 113(3-4): 29-38.
 • Rasmussen J. 1991. A model for predicting of yield response in weed harrowing. Weed Res. 31: 401-408.
 • Rudnicki F. 1998. Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy w Polsce. Mat. ogólnopolskiej konf. nauk. „Biologia plonowania, agrotechnika i wykorzystanie ziarna pszenicy”. Puławy, 21-23 X 1998: 51-64.
 • Skrzypczak G., Pudełko J. 2003. Chwasty i ich zwalczanie - aspekt integrowanej ochrony i zrównoważonego rolnictwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 227-233.
 • Wesołowski M., Cierpiała R. 2009. Skuteczność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49(1): 361-364.
 • Woźniak A. 2001. Studia nad plonowaniem, zachwaszczeniem i zdrowotnością pszenżyta jarego, pszenicy jarej oraz jęczmienia jarego w płodozmianach i krótkotrwałej monokulturze na glebie rędzinowej środkowowschodniej Lubelszczyzny. Wydaw. AR w Lublinie. Rozpr. Nauk. 247: 127 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-077467e7-9738-4e16-8ae7-1e229b4d92b1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.