PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |

Tytuł artykułu

The degree of development sustainability at a local level: evidence from Mazovian counties in Poland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Stopień zrównoważenia rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatów województwa mazowieckiego w Polsce)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of this study was to determine the sustainability degree of local development for counties of the Mazowieckie (Mazovian) Voivodship in the years 2006-2015. Research was conducted on a population of 42 counties (territorial units at NUTS 4 level), including 5 town counties (towns possessing county status) and 37 land counties. Basing on data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office, three dimensions of development were investigated: economic, social and ecological (environmental). The author’s conceptual approach, incorporating dimensional indexes of development and Euclidean distance analysis, was applied to capture the interactions between and balance across the three pillars of sustainability. Through the results of the study, it is observed that the highest degree of local development sustainability was achieved by counties located up to 50 kilometres from Poland’s capital city Warsaw (i.e. grodziski, grójecki, nowodworski, otwocki, sochaczewski, wołomiński and żyrardowski), while the lowest by towns with a county status (Ostrołęka, Płock and Warsaw) and by peripheral counties of the east and south part of the Mazovian Voivodship (siedlecki, przysuski, lipski and zwoleński). In the 2015 ranking, according to the sustainability degree of counties, the first three spots were taken by ciechanowski, przasnyski and sochaczewski counties. The following town counties took the last three positions: Ostrołęka, Płock and Warsaw.
PL
Celem pracy jest określenie stopnia zrównoważenia rozwoju powiatów województwa mazowieckiego w latach 2006-2015. Badania przeprowadzono na populacji 42 powiatów (jednostek terytorialnych na poziomie NUTS-4), obejmującej 5 powiatów miejskich (miast na prawach powiatu) i 37 powiatów ziemskich. Na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS zbadano trzy wymiary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ekologiczny (środowiskowy). Zastosowano własne podejście koncepcyjne, obejmujące syntetyczne wskaźniki dla poszczególnych wymiarów oraz analizę odległości euklidesowej, aby uchwycić interakcje i równowagę między trzema filarami zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazują, że najwyższy stopień zrównoważenia rozwoju lokalnego osiągnęły powiaty położone do 50 km od stolicy Polski – Warszawy (tj. grodziski, grójecki, nowodworski, otwocki, sochaczewski, wołomiński i żyrardowski), natomiast najniższy, zarówno miasta na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock i Warszawa), jak i powiaty położone peryferyjnie we wschodniej i południowej części województwa mazowieckiego (siedlecki, przysuski, lipski i zwoleński). W rankingu według stopnia zrównoważenia powiatów w 2015 roku pierwsze trzy miejsca zajęły powiaty ciechanowski, przasnyski i sochaczewski, a trzy ostatnie miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock i Warszawa.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

4

Opis fizyczny

p.421-435,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Finance, Faculty of Economics, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Bagieńska Jolanta, Józef Ciuła. 2011. Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju (Integrated waste management in Poland as an element of sustainable development). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 13 (1): 51-60.
 • Bal-Domańska Beata, Justyna Wilk. 2011. Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw – wielowymiarowa analiza porównawcza (Economic aspects of sustainable development in Polish voivodships – multivariate data analysis). Przegląd Statystyczny LVIII (3-4): 300-322.
 • Bartniczak Bartosz. 2012. Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych (Module of sustainable development indicators in the Local Data Bank). Wiadomości Statystyczne 9: 25-34.
 • Binder Claudia R., Giuseppe Feola, Julia K. Steinberger. 2010. Considering the normative, systemic and procedural dimensions in indicator-based sustainability assessments in agriculture. Environmental Impact Assessment Review 30 (2): 71-81. DOI: 10.1016/j.eiar.2009.06.002.
 • Borowska Alina. 2009. Społeczeństwo konsumpcyjne – charakterystyka (Consumption society: characteristics). Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie 14: 7-17.
 • Borys Tadeusz. 2010. Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. [W] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (Strategies and indicators of sustainable development). [In] Challenges of sustainable development in Poland), eds. Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier, 217-234. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • Borys Tadeusz. 2011. Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany (Sustainable development: How to recognize integrated order). Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 6 (2): 75-81.
 • Borys Tadeusz, Bogusław Fiedor. 2008. Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji. [W] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań (Operationalization and measurement of sustainable development categories: Contribution to the discussion. [In] National accounts. Selected problems and examples of applications), ed. Mariusz Plich, 115-131. Łódź: GUS and Uniwersytet Łódzki.
 • Brundtland Commission. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 • Czudec Adam, Teresa Miś, Dariusz Zając. 2018. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym (Sustainable development of rural areas in the regional dimension). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Fura Barbara. 2015. Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej (Differentiation the level of sustainable development of the Polish regions through the use of multivariate analysis). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 44 (1): 108-117. DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.10.
 • Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomy method in typology classification of countries based on the level of their development and resources, and skilled employees structure). Przegląd Statystyczny 15 (4): 307-327.
 • Janulewicz Paweł, Agnieszka Kamińska, Sebastian Białoskurski. 2016. Analiza podobieństwa wybranych państw Unii Europejskiej z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego przy wykorzystaniu metody Warda (Analysis of the similarity between chosen European Union member states from the point of view of sustainable development by using the Ward’s method). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (1): 78-83.
 • Kaiser Henry F. 1958. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika 23 (3): 187-200.
 • Kaiser Henry F. 1960. The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement 20 (1): 141-151.
 • Katoła Anna. 2011. Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin (Impact of local government on sustainable development of community). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński 24: 51-62.
 • Kiełczewski Dariusz. 2009. Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze – czynnik czy bariera rozwoju? [W] Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych (Sustainable development on a regional scale. Natural environment: A factor of or a barrier to development?) [In] Sustainable development – aspects of local community development), ed. M. Skorup, 29-37. Białystok: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 • Kukuła Karol. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej (Zero unitarization method). Warszawa: PWN.
 • Majewski Edward. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych (Sustainable development and sustainable agriculture: Theory and practice of agricultural holdings). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Matuszczak Anna. 2009. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym (Conception of sustainable development in economic, environmental and social space). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2: 125-141.
 • Milán-García Juan, Juan Uribe-Toril, José Luis Ruiz-Real, Valenciano Jaime de Pablo. 2019. Sustainable local development: An overview of the state of knowledge. Resources 8 (1): 31. DOI: 10.3390/resources8010031.
 • Młodak Andrzej. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej (Taxonomic analysis in the regional statistics). Warszawa: Difin.
 • Moran Daniel D., Mathis Wackernagel, Justin A. Kitzes, Steven H. Goldfinfer, Aurélien Boutaud. 2008. Measuring sustainable development – Nation by nation. Ecological Economics 64 (3): 470-474. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.08.017.
 • Munitlak Ivanović Olja, Mirjana Golušin, Sinisa Dodić, Jelena Dodić. 2009. Perspectives of sustainable development in countries of Southeastern Europe. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (8): 2079-2087. DOI: 10.1016/j.rser.2009.03.004.
 • Nermend Kesra. 2008. Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego (Vector Calculus in Regional Development Analysis). Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński 694: 1-227.
 • Nourry Myriam. 2008. Measuring sustainable development: Some empirical evidence for France from eight alternative indicators. Ecological Economics 67 (3): 441-456. DOI: 10.1016/j. ecolecon.2007.12.019.
 • Pultowicz Alicja. 2009. Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju (The premises of renewable energy sources market development in Poland in the light of sustainable development idea). Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development 4 (1): 109-115.
 • Rosner Andrzej (ed.). 2007. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (Variations in the level of socio-economic development of rural areas in Poland in comparison to the variations in transformation dynamics). Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
 • Roszkowska Ewa, Renata Karwowska. 2010. Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku (Multidimensional analysis of the level of sustainable development of the Polish voivodships in 2010). Economics and Management 1: 9-37.
 • Roszkowska Ewa, Renata Karwowska. 2014. Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku (Multidimensional analysis of the level of sustainable development of the Polish voivodships in 2010). Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie 1 (6): 9-37. DOI: 10.12846/j.em.2014.01.01.
 • Roszkowska Ewa, Elżbieta I. Misiewicz, Renata Karwowska. 2014. Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku. Ekonomia i Środowisko 2 (49): 168-190.
 • Stanny Monika. 2011. Analiza poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich ZPP (Spatial analysis of the level of substantial development components and evaluation of their degree of sustainability in rural areas of the Green Lungs of Poland). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 253: 99-114. DOI: 11089/651.
 • Stanny Monika, Adam Czarnecki. 2011. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej (Sustainable development of rural areas of the Green Lungs of Poland region. An attempt at empirical analysis). Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.
 • Strahl Danuta. 2003. Wykorzystanie metod klasyfikacji do identyfikacji poziomu rozwoju regionalnego (Application of classification methods to identify the level of regional development). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 979: 76-83.
 • Strahl Danuta (ed.). 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego (Methods for assessing regional development). Wrocław: Wydawmictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Strezov Vladimir, Anette Evans, Tim J. Evans. 2017. Assessment of the economic, social and environmental dimensions of the indicators for sustainable development. Sustainable Development 25 (3): 242-253. DOI: 10.1002/sd.1649.
 • Sulewski Piotr, Anna Kłoczko-Gajewska. 2018. Tworzenie wskaźnika trwałości (sustainability) gospodarstw rolnych na podstawie badań ankietowych i próby FADN (Development of the sustainability index of farms based on surveys and FADN sample). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 32-56. DOI: 10.30858/zer/94474.
 • Wilson Jeffrey, Peter Tyedmers, Ronald Pelot. 2007. Contrasting and comparing sustainable development indicator metrics. Ecological Indicators 7 (2): 299-314. DOI: 10.1016/j.ecolind.2006.02.009.
 • Zawojska Aldona, Tomasz Siudek. 2018. The path to balanced rural development in the Visegrad and Nordic-Baltic countries of the European Union. [In] “Agriculture for the Next 100 Years”, Proceedings of the 26th NJF Congress, 27-29 June, 2018 Kaunas. DOI: 10.15544/ njfcongress.2018.27.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-072fbd47-4a14-42cb-b4f8-2616936ab4ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.