PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 1.2 |
Tytuł artykułu

Kobiety wiejskie kruszą "szklany sufit"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rural women shattering a “glass-ceiling”
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Awans społeczny i zawodowy kobiet jest blokowany przez wiele barier. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, nawet na tych samych stanowiskach, oraz rzadziej niż mężczyźni pełnią funkcje kierownicze. Niski jest także ich udział we władzach samorządowych. W opracowaniu wskazano na dwa przykłady pokonywania przez kobiety barier ograniczających ich awans społeczny i zawodowy. Są to: wyniki wyborów do rad samorządowych w województwie mazowieckim oraz porównanie przeciętnego krajowego poziomu wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn. W kolejnych kadencjach wyborczych zwiększył się udział kobiet w radach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Malały, chociaż w niewielkim stopniu, dysproporcje w poziomie wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn na korzyść kobiet.
EN
Social and professional advancement of women is blocked by many barriers. Women earn less than men, even in the same positions, and less likely than men they perform management. Low is also their participation in the local government. The study identifies two examples of women overcoming barriers that limit their social and professional advancement. These are: the results of elections to local government councils in Mazowieckie and the comparison of the national average wage levels for men and women. In successive term elections, the participation of women in municipal, district and provincial councils is increasing. The disparities of wages paid for women and men declined in favor of women, although to a small extent.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
1.2
Opis fizyczny
s.111-125,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B. (red.), 2001: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. IPiSS, Warszawa.
 • Bochniarz H., Santorski J., 2003: Bądź sobą i wygraj. 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Brannon L., 2002: Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Budrowska B., 2004a: Bariery i ograniczenia karier kobiet – wyniki badań nad zjawiskiem „szklanego sufitu”. [w:] Raport Banku Światowego: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Chmielewska B., 2004: Źródła Nierówności społecznych. Studia i Monografie nr 122, IERiGŻ, Warszawa.
 • Chmielewska B., 2013: Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Studia i Monografie nr 158, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Du Vall M., 2009: Współczesne Polki – trudności w wyborze ról. [w:] Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, A. Frątczak (red.). Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Fuszara M., 2013: Kobiety, wybory, polityka. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gawrycka M., 2011: Zatrudnienie kobiet w latach 1995–2004, rozdział 1. [w:] M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech: Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Krzyżanowska K., 2014: Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych nr 1.
 • Kurowska A., 2010: Matka Polka pracująca, czyli jak zwiększyć aktywność zawodową młodych Polek. Fundacja FOR, Warszawa.
 • Łukasik-Turecka A., 2013: Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami, Roczniki Nauk Społecznych, 5 (41) 2013 nr 1, s. 73–85.
 • Marciniak A., 2004: Niewidzialne bariery awansu kobiet – apokryf „szklanego sufitu”. Zeszyty Studiów Doktoranckich – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Wydawca EK WE SD Poznań.
 • Marszałek-Kawa J., 2010: Brakuje nam solidarności, czyli dlaczego kobiety nie głosują na kobiety? [w:] Kobiety w polityce, J. Marszałek-Kawa (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Pospiszyl K., 1992: Psychologia kobiety. Agencja Wydawnicza PETRA, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 2011, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego w 2005, Urząd Statystyczny w Warszawie.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego w 2014, Urząd Statystyczny w Warszawie.
 • Sawicka J., 2013a: Polityka równości szans kobiet i mężczyzn (polityka gender) w sferze społeczno-gospodarczej, rozdział 1. [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, J. Sawicka (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Sawicka J., 2013b: Aktywność zawodowa kobiet wiejskich w warunkach zmian na rynku pracy, rozdział 3. [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, J. Sawicka (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. Raport z badania, opracował zespół w składzie: W. Durka, P. Klimek, S. Kołodziejczak, M. Maruszewska, J. Pośpiech, A. Terelak, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP Albert Terelak, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o., marzec 2012.
 • Tytuła M., Łosiak M., 2009: Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, Wydawnictwo Edukacja-Park oraz Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
 • Wasilczuk J., 2011: Przedsiębiorczość kobiet, rozdział 5. [w:] M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, 2011: Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Witkowska D., 2013: Zmiana sytuacji kobiet w Polsce w okresie transformacji. [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, J. Sawicka (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wrzochalska A. (red. nauk.), 2012: Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, P. Chmieliński, M. Dudek, B. Karwat-Woźniak, A. Wrzochalska, Program Wieloletni 2011–2014, raport nr 45, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zwiech P., 2006: Czas pracy kobiet i mężczyzn – czy kobiety krócej pracują niż mężczyźni. [w:] Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, D. Kopycińska (red.). Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Zwiech P., 2011a: Segregacja zawodowa kobiet w Polsce, rozdział 2. [w:] M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, 2011: Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Zwiech P., 2011b: Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce, rozdział 3. [w:] M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, 2011: Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • W zasobach internetu
 • Budrowska B., 2004b: Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet. Kultura i Historia nr 6/2004, za: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/158, (dostęp: 05.02.2015).
 • Budrowska B., Duch D., Titkow A., 2003: Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet, Raport z badań jakościowych, Warszawa, [za:] http://www.isp.org.pl/files/189285118(...),pdf, (dostęp: 12.02.2015).
 • Czarnik Sz., Turek K., 2014: Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. [w:] Edukacja a rynek pracy, tom II, [za:] http://www.parp.gov.pl, (dostęp: 12.02.2015).
 • Hasło: Kreatywność, za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87 oraz http://sjp.pl/kreatywny, http://www.umcs.pl/pl/kreatywność-spoleczna;.2015; http://nb-no.facebook.com/ graj Wysoko/.../ 2013; kreatywnosc.umcs.lublin.pl; (dostęp: 04.02.2015).
 • Hasło: Metoda D’Hondta, za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_D%E2 %80%99Hondta, (dostęp: 11.02.2014).
 • Klub Pań Pewnych Siebie, e-strona Klubu Pań Pewnych Siebie. [za:] http://nb-no.facebook.com/grajWysoko/.../ 2013; wpis dn. 16.07.2013 (dostęp: 10.02.2015).
 • Marciniak A., 2012: Niewidzialne bariery awansu kobiet – apokryf „szklanego sufitu”?, artykuł [w:] http://kim.efs.gfkm.pl/userfiles/file/KIM/literatura (dostęp: 10.02.2015).
 • Niżyńska A., 2010: Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010, [za:] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program (...)/kandydatkiw wyborach samorządowych (dostęp: 07.02.2013).
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego, e-strona Samorządu Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/radni /kadencja-iv/ (dostęp: 11.02.2014).
 • The Glass-ceiling index [w:] The Economist, [za:] http://www.economist.com/news/business/21598669-bestand-worstplaces-be-working-woman-glass-ceiling-index, wpis z: marzec 2014,(dostęp: 16.01.2015).
 • Więcej równości – więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013, raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół ekspertów w składzie: L. Adamska, M. Fuszara, E. Rumińska-Zimny, G. Baczewski, Warszawa 2014, s. 3, pobrano ze strony: http://www.kongreskobiet.pl/pl/.../relacja_z_konferencji_w_kprm, (dostęp: 10.02.2015).
 • Współczesna kobieta wiejska, oprac. J. Radziewicz. Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Centralna Biblioteka Elektroniczna im. Michała Oczapowskiego; http://rme.cbr.net.pl/ archiwum/stycze-luty-nr-53/169-rolnictwo-w-uni-europejskiej/404-wspoczesna-kobieta-wiejska.html (dostęp: 16.10.2014).
 • Ziemacki J., 2014: My nie jesteśmy gospodynie wiejskie, my jesteśmy kobiety kreatywne!, artykuł [w:] http://www. wysokie obcasy.pl /wysokie-bcasy/1,114757,16655396,My_nie_jestesmy_ gospodynie _wiejskie__my_jestesmy_ kobiety.html (dostęp: 16.10.2014).
 • Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych, relacja z konferencji dnia 19.11.2014, KPRM, [za:] http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/zrownowazony_udzial_kobiet_i_mezczyzn_na_stanowiskach_kierowniczych_-_relacja_z_konferencji_w_kprm, dodano 20.10.2014 r. (dostęp: 10.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-06cf9e80-36f5-466a-a92f-3211a030e36f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.