PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 57 | 04 |

Tytuł artykułu

Owoce, warzywa, soki - ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Cz.5. Spożycie składników odżywczych w owocach, warzywach i przetworach z owoców i warzyw

Warianty tytułu

EN
Fruit, vegetables, juices - their energy and nutritional value compared to the requiremennt of energy and nutrients. Part V. Intake of nutrients from fruit, vegetables and processed products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W wielu publikacjach naukowych wskazuje się na korzystną rolę spożycia owoców, warzyw i ich przetworów w prewencji przewlekłych chorób. Naukowcy są zgodni, że zwiększona konsumpcja tych produktów jest korzystna dla zdrowia, pomimo że efekty nie zawsze dają się wyjaśnić na podstawie zawartości składników odżywczych. Uważa się, że owoce i warzywa oraz ich przetwory powinny być składnikiem przynajmniej 3 posiłków dziennie każdej zrównoważonej diety. W pracy dokonano analizy spożycia wybranych składników odżywczych w Polsce, przypadających średnio na mieszkańca. Najkorzystniejszy jest bilans dla kwasu askorbinowego (witaminy C), który mniej więcej w równych ilościach jest spożywany w owocach, jak i warzywach. Również soki są znaczącym źródłem witaminy C. Przy obecnym poziomie spożycia, owoce są lepszym niż warzywa źródłem miedzi i manganu, a warzywa dostarczają więcej potasu, folianów, β-karotenu i witaminy K. Wskazano korzystne, inne niż owoce i warzywa, źródła zaopatrzenia w składniki mineralne i witaminy. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę wysoką gęstość odżywczą przy niskiej gęstości energetycznej warzyw i owoców celowe byłoby nawet dwukrotne zwiększenie konsumpcji tej kategorii produktów w Polsce w stosunku do obecnego poziomu.
EN
In many scientific publications beneficial role of consumption of fruit, vegetables and their products in the prevention of chronic diseases has been mentioned. Scientists agree that the increased consumption of these products is beneficial to health, even though the results can not always be explained on the basis of nutrients content. It is believed that fruits and vegetables and their products should be part of at least 3 meals a day in every balanced diet. The paper presents an analysis of the intake of selected nutrients from fruits, vegetables and their products consumed daily in Poland, per capita. Most favorable is the balance of the ascorbic acid (vitamin C), which comes in more or less equal quantities from fruits and vegetables. Juices are also a significant source of vitamin C. At current levels of consumption, the fruit is better than vegetable source of copper and manganese, and vegetables provide more potassium, folate, β-carotene and vitamin K. Other than fruits and vegetables sources of supply for minerals and vitamins are mentioned. From the point of view of public health, considering the high nutrient density and low energy density of fruits and vegetables it would be advantageous to double their consumption in Poland compared to the present level.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

57

Numer

04

Opis fizyczny

s.22-29,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
autor
 • Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
autor
 • Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

Bibliografia

 • [1] AIJN 2012: European Fruit Juice Association 2012 Liquid Fruit Market Report.
 • [2] Analizy Rynkowe - Rynek Owoców i Warzyw Nr 41, listopad 2012. Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa lERiG - PIB, Warszawa.
 • [3] Anon 2007: A review of the fruit and vegetable food chain. http://www.safefood.eu/ getattachment/Publications/Research-reports/Fruit-and-Vegetables/Fruit_and_Veg_CFR-_ Final.pdf.aspx
 • [4] ARS 2010: US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture. Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the Dietary Guidelines for Americans. Washington, DC: Agricultural Research Service; 2010. http://www.cnpp.usda. gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/DGAC/Report/2010DGACReport-camera-ready-Jan11-11.pdf
 • [5] Azagba S., Sharaf M. F.: 2011. Disparities in the frequency of fruit and vegetable consumption by socio-demographic and lifestyle characteristics in Canada. Nutrition Journal 2011,10,118 http://www.nutritionj.com/content/10/1/118
 • [6] Boeing H., Bechthold A., Bub A., Ellinger S., Haller D., Kroke A, Leschik-Bonnet E., Mueller M. J., Oberritter H., Schulze M., Stehle P, Watzl B.: 2012. Critical review: vegetables and fruit in the prevention of chronic diseases. Eur J Nutr (2012) 51:637-663 D0I 10.1007/ s00394-012-0380-y
 • [7] Boldyrev A.: 2010. Recent Advances on Nutrition and the Prevention of Alzheimer’s Disease W: Charles Ramassamy Ch. and S. Bastianetto. Molecular mechanisms of homocysteine toxicity and possible protection against hyperhomocysteinemia. 2010, 127-143. http:// www.trnres.com/ebook/uploads/ramassamyn/T_1297147429Ramassamy-8.pdf.
 • [8] Carter P., Gray L. J., Troughton J., Khunti K., Davies M. J.: 2010. Fruit and vegetable intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010:341:c4229
 • [9] Carter P., Laura J., Gray L. J., 2005: Fruit and vegetable intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. Annu Rev Public Health. 26, 445-67. www.bmj.com/content/341/bmj.c4229
 • [10] CIAA: Rationale for the proposed CIAA GDA reference values. 2001 http://gda.ciaa.eu/ asp2/gdas_portions_rationale.asp?doc_id=128
 • [11] Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health. Official Journal of the European Union L 136/1.
 • [12] Cook R.: 2011. Tracking Demographics and U.S. Fruit and Vegetable Consumption Patterns. http://agecon.ucdavis.edu/people/faculty/roberta-cook/docs/Articles/Blueprints EoEConsumptionCookFinalJan2012Figures.pdf
 • [13] Dallongeville J., Dauchet L., de Mouzon 0., Requillart V., Soler L.G.: 2011. Increasing Fruit and Vegetable Consumption: A Cost-Effectiveness Analysis of Public Policies. Eur J Public Health. Feb; 21(1), 69-73.
 • [14] Dauchet L., Amouyel P., Dallongeville J.: 2009: Fruits, vegetables and coronary heart disease: Conclusions. Nat Rev Cardiol. Sep; 6(9), 599-608. http://www.medscape.org/viewarticle/706679_6
 • [15] DGE 2007: Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Stellungnahme: Obst und Gemüse in der Prävention chronischer Krankheiten. http://www.dge.de/pdf/ws/Stellungnahme-OuG-Praevention-chronischer-Krankheiten-2007-09-29.pdf.
 • [16] EFSA 2008: The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and health claims pursuant to article 4 of the regulation (EC) No 1924/2006. The EFSA Journal(2008) 644, 1-44.
 • [17] EUFIC - European Food Information Council 2012: Przegląd EUFIC 01/2012 Konsumpcja warzyw i owoców w Europie - czy Europejczycy spożywają ich wystarczająco dużo? http://www.eufic.org/article/pl/expid/Konsumpcja-warzyw-owocow-Europie/
 • [18] Eurodiet core report 2000: Nutrition & Diet for healthy lifestyles in Europe: Science & Policy Implication, http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/ report01_en.pdf
 • [19] Flynn A., Hirvonen T., Mensink G. B. M., Ocke M. C., Serra-Majem L., Stos K., Szponar L., Tetens I., Turrini A., Fletcher R., Wildemann T: 2009. Intake of selected nutrients from foods, from fortification and from supplements in various European countries. Food Nutr Res. Nov 12;53. doi: 10.3402/fnr.v53i0.2038Source.
 • [20] Freshfel (European Fresh Produce Association) 2012:. Freshfel Consumption Monitor. http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/consumption_monitor.asp
 • [21 ] Fulgoni V. L, Keast D. R., Bailey R. L., Dwyer J.: 2011. Foods, fortificants, and supplements: Where do Americans get their nutrients? J. Nutr. October 1, vol. 141 no. 10, 1847— 1854.
 • [22] HSPH (Harvard School of Public Health) 2013: The nutrition source. Vegetables and fruits, http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/vegetables-and-fruits/
 • [23] Kumar J., Jayaraman S, Muralidharan N.:2012.Homocysteine - a potent modulator. Biotechnology and Molecular Biology Review vol. 7(1), 1-4. http://www.academicjournals.org/bmbr/PDF/pdf2012/March/Kumar%20et%20al.pdf
 • [24] Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.
 • [25] Lock K., Pomerleau J., Causer L., Altman D.R., McKee M.: 2005. The global burden of disease attributable to low consumption of fruit and vegetables: implications in the global strategy on diet. Bulletin of the World Health Organization 83, 100-108 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15744402
 • [26] Martinez-Gonzáiez MÁ, de la Fuente-Arrillaga C., López-Del-Burgo C., Vázquez-Ruiz Z., Benito S., Ruiz-Canela M.: 2011. Low consumption of fruit and vegetables and risk of chronic disease: a review of the epidemiological evidence and temporal trends among Spanish graduates. Public Health Nutr. 14(12A),2309-15. doi: 10.1017/S13689800 11002564.
 • [27] Murphy M. M., Barraj L. M., Herman D., Bi X., Cheatham R., Randolph R. K.: 2012. Phytonutrient intake by adults in the United States in relation to fruit and vegetable consumption. J Acad Nutr Diet. Feb;112(2), 222-229.
 • [28] Ness A. R, Powles J. W.: 1997. Fruit and vegetables, and cardiovascular disease a review. Int J Epidemiol., 26,1-13.
 • [29] Nicklas T. A., Karmally W., O’Neil C. E.: 2011. Nutrition Professionals Are Obligated to Follow Ethical Guidelines when Conducting Industry-Funded Research. Journal of the American Dietetic Association, 111 (12), 1931-1932.
 • [30] Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. 2012: M. Jarosz (red. nauk.). Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa.
 • [31] Nosecka B., Strojewska I.: 2010. Konsumpcja owoców, warzyw, ich przetworów oraz soków w Polsce, w Unii Europejskiej oraz na świecie. Ekspertyza Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • [32] Parada J., Aguilera J. M.: 2007. Food microstructure affects the bioavailability of several nutrients. J. Food Sci. 72, 21-32.
 • [33] Płocharski W., Markowski J., Pytasz U., Rutkowski K.: 2013. Owoce, warzywa, soki-ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz. 2. Wartość odżywcza i zdrowotna w świetle dozwolonych oświadczeń zdrowotnych. Przem. Ferm. i Owoc.-Warz. 1, 4-8.
 • [34] Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF.
 • [35] Simunaniemi A-M., Andersson A., Nydahl M.: 2009. Fruit and vegetable consumption close to recommendations. A partly webbased nationwide dietary survey in Swedish adults. Food & Nutrition Research. DOI: 10.3402/fnr.v53i0.2023.
 • [36] Slavin J. L., Lloyd B.: 2012. Adv Nutr. 2012: Health benefits of fruits and vegetables. Jul; 3(4):506-16. doi: 10.3945/an.112.002154. Review http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-med/22797986
 • [37] Trudeau E., Kristal A., Li S., Patterson R. E.: 1998, Demographic and psychosocial predictors of fruit and vegetable intakes differ: implications for dietary interventions. Journal of the American Dietetic Association 98, (12), 1412-1417.
 • [38] USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23, 2010: http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=8964
 • [39] Wells H., and Buzby J.: 2008. Dietary Assessment of Major Trends in U.S. Food Consumption, 1970-2005. Economic Information Bulletin No. 33. Economic Research Service, U.S. Dept, of Agriculture.
 • [40] WHO (2003): WHO Fruit and Vegetable Promotion Initiative - report of the meeting, Geneva, 25-27 August 2003. http://www.sochinut.cl/pdf/fruit_and_vegetable_report.pdf.
 • [41] Woźniak A., Halicka, E.: 2010. Poziom i zróżnicowanie konsumpcji żywności w województwie mazowieckim. Wieś i Rolnictwo 2,189-198,

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-066e9932-57f8-45c0-845d-15289f6a4175
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.