PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 1 |

Tytuł artykułu

Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Poles' attitudes towards unethical advertising activities in the light of functioning of the Code of Ethics in advertising
RU
Otnoshenie pol'jakov k neehtichnym reklamnym dejjstvijam v svete funkcionirovanija Kodeksa ehtiki reklamy

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule poruszono problematykę funkcjonowania systemu samoregulacji środowiska reklamowego stojącego na straży respektowania zasad etycznych w reklamie oraz reakcji społeczeństwa polskiego na kontrowersyjne działania reklamowe. Zainteresowanie tą problematyką ma swe źródło w eskalacji takich działań, co skutkuje wzrostem negatywnych ocen dotyczących reklamy jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat konieczności i możliwości ograniczania działań reklamowych. Podstawą rozważań były dane dotyczące skarg na reklamy nieetyczne (kontrowersyjne) składane do działającej w Polsce Komisji Etyki Reklamy jako organu samoregulacji środowiska reklamowego. Dane statystyczne na temat skarg składanych na nieetyczne reklamy pokazują rosnącą świadomość odbiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności działań reklamowych, wyrażającą się w zwiększającej się liczbie składanych skarg, które należy ocenić jako uzasadnione, i coraz rzadziej pojawiających się zarzutach nie znajdujących uzasadnienia. Potwierdza to również porównanie liczby wniosków składanych w Polsce na tle innych krajów europejskich.
EN
In his article, the author touched the problems of functioning of the system of self-regulation of the advertising environment upholding respecting the ethical principles in advertising and reaction of the Polish society to controversial advertising activities. The interest in these problems has its source in the escalation of such activities, what results in the growth of negative assessments concerning advertising as a socio-economic phenomenon. More and more often are undertaken discussions on the necessity and possibility to reduce advertising activities. The grounds for considerations were the data concerning complaints about unethical (controversial) advertisements filed to the operating in Poland Committee of Advertising Ethics as a body for self-regulation of the advertising environment. The statistical data on the complaints filed against unethical advertisements show an ever growing awareness of recipients as regards the social responsibility of advertising activities manifested in the growing number of filed complaints, which should be considered as reasonable, and the more and more seldom occurring unreasonable allegations. This is also confirmed by the comparison of the number of motions lodged in Poland against the background of other European countries.
RU
В статье затронули проблематику функционирования системы саморегуляции рекламной среды, призванной соблюдать этичные принципы в рекламе, а также реакции польского общества на спорные рекламные лействия. Заинтересованность в этой проблематике имеет свой источник в эскалации таких действий, что ведёт к росту негативных оценок, касающихся рекламы как общественно-экономического явления. Всё чаще ведутся дискуссии о необходимости и возможности ограничивать рекламные действия. Основу для рассуждений представляли данные, касающиеся жалоб на неэтичные (противоречивые) рекламы, поступающих в действующую в Польше Комиссию по этике рекламы как орган саморегуляции реламной среды. Статистические данные насчёт жалоб на неэтичные рекламы показывают растущую сознательность адресатов реклам в области социальной ответственности рекламных действий, проявляющуюся в возрастающем числе поступающих жалоб, которые следует считать обоснованными, и всё реже появляющихся упрёков, не получивших обоснования. Это подтверждает также сопоставление числа заявок, направляемых в Польше, на фоне других европейских стран.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

1

Opis fizyczny

s.290-303,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul.Pawia 55, 01-030 Warszawa

Bibliografia

 • 7,28 mld zł wydano na reklamę w Polsce w 2014 roku. Zyskują telewizja, internet i radio - tracą prasa, kino i OOH, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/7-28-mld-zl-wydano-na-reklame-w-polsce-w-2014-roku-zyskuja- telewizja-internet-i-radio-traca-prasa-kino-i-ooh [dostęp: 01.12.2015].
 • Alvani S.M. (2002), Learning organizations, new generation of learning organizations, “Scientific and Professional Journal of Management and Development”, No. 18.
 • Bachnik K. (2011), Internacjonalizacja przedsiębiorstw a ich konkurencyjność – kontekst skuteczności marketingowej, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Belch G.E., Belch M.A. (2009), Advertising and Promotion. An integrated Marketing Comunications Perspective, McGraw-Hill Book, New York.
 • Bylok F. (2014), Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Byramjee F., Batra M.M., Scudder B., Klein A. (2013), Toward an ethical and legal framework for minimizing advertising violations, “Journal of the Academy of Business & Economics”, Vol. 13, No. 1.
 • European trends in advertising complaints, copy advice and pre-clearance (2015), EASA Reports 2006- 2014, http://www.easa-alliance.org/Publications/Statistics/page.aspx/375 [dostęp: 08.12.2015].
 • Gasparski W. (1997), Etyka biznesu – szkice do portretu, (w:) Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Golka M. (1994), Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna „Artia”, Puszczykowo.
 • Grochowski R., (2013), Prawo i etyka reklamy, Scriptorium, Opole.
 • Grzybczyk K. (2012), Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Informacje prasowe Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z lat 2007-2015, http://www.radareklamy.pl/dokumenty.html [dostęp: 08.12.2015].
 • Jefkins F. (1985), Advertising, Pitman Publishing, London.
 • Keith N.K., Pettijohn C.E., Burnett M.S. (2008), Ethics in advertising: differences in industry values and student perceptions, “Academy Of Marketing Studies Journal”, Vol. 12, No. 2.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Nogalski B., Śniadecki J. (1996), Etyka menedżerska, OPO, Bydgoszcz.
 • Nowacki R. (2011), Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencki, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Etyczne dylematy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie, (w:) Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Nowacki R. (2013), Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej połowie XXI wieku, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Nowacki R. (2014), Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody, (w:) Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 824, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 35.
 • Nowacki R., Strużycki M. (2002), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Pogonowska B. (2004), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Sanayei A., Javadi M.H.M, Baluchianzade R. (2012), Determining the effect of ethics on advertising effectiveness with Mellat Bank customers, “Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business”, Vol. 3, No. 9.
 • Słomski W. (2007), Reklama bez zasad etycznych?, “Contemporary Economics”, Vol. 1, No. 4.
 • Spurgin E.W. (2003), What’s wrong with computer-generated images of perfection in advertising? “Journal Of Business Ethics”, Vol. 45, No. 3.
 • Sundaram D.S., Mitra K. (2007), Ethical evaluation of marketing practices in tobacco industry, “International Journal Of Business Research”, Vol. 7, No. 2.
 • Taranko T. (2014), Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Wells W., Burnett J., Moriarty S. (1998), Advertising: Principles and Practices, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New York.
 • Winter W.L., Wright J.S., Zeidler S.K. (1990), Advertising, McGraw-Hill Book, New Delhi.
 • https://www.radareklamy.pl/jak-dziala-samoregulacja [dostęp: 02.12.2015].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-06106508-2f7c-493b-b17e-fc90aa05ffaa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.