PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 5 |

Tytuł artykułu

Does the sulphur fertilization modify magnesium and calcium content in potato tubers (Solanum tuberosum L.)?

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Czy nawożenie siarką modyfikuje zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka (Solanum tubersosum L.)?

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In case of sulphur shortage in the soil that element has a significant impact on yields of plants and their quality. The objective of the work was the impact of sulphur fertilization on content of Mg and Ca in the dry-mass and in yield of dry-mass of potato tuber. Experience in the field of potato head was in the years 2004–2006 by applying different kinds of sulphur (elemental and K2SO4) and rate (0, 25 and 50 kgāha-1). The content of Mg and Ca in the dry mass and Mg content in yield of dry mass of potato tuber was significantly determined by S fertilization. The highest content of Mg and Ca was found when using 25 kg S·ha-1 in elemental kind and 50 kg S·ha-1 in elemental and sulphur kind. Mg content in yield of dry mass of tubers increased S-elemental fertilization regardless of the rate, while this parameter of Ca no depended on S-fertilization. Sulphur fertilization in sulphate kind increased content S-SO4 in the soil, while S-elemental fertilization in rate 50 kg·ha-1 decreased pH value of soil. Negatively correlation was between pH value of soil and Mg content in dry-mass of tuber. Negatively correlation was also between pH value of soil and Ca content in yield of dry mass of potato tubers. In case of sulphur shortage in the soil that element has a significant impact on yields of plants and their quality. The objective of the work was the impact of sulphur fertilization on content of Mg and Ca in the dry-mass and in yield of dry-mass of potato tuber. Experience in the field of potato head was in the years 2004–2006 by applying different kinds of sulphur (elemental and K2SO4) and rate (0, 25 and 50 kgāha-1). The content of Mg and Ca in the dry mass and Mg content in yield of dry mass of potato tuber was significantly determined by S fertilization. The highest content of Mg and Ca was found when using 25 kg S·ha-1 in elemental kind and 50 kg S·ha-1 in elemental and sulphur kind. Mg content in yield of dry mass of tubers increased S-elemental fertilization regardless of the rate, while this parameter of Ca no depended on S-fertilization. Sulphur fertilization in sulphate kind increased content S-SO4 in the soil, while S-elemental fertilization in rate 50 kg·ha-1 decreased pH value of soil. Negatively correlation was between pH value of soil and Mg content in dry-mass of tuber. Negatively correlation was also between pH value of soil and Ca content in yield of dry mass of potato tubers.
PL
W warunkach niedoboru siarki w glebie nawożenie tym pierwiastkiem ma istotny wpáyw na plonowanie roślin i ich jakość. Celem pracy była ocena wpływu dawki i rodzaju siarki na zawartość w suchej masie i pobranie przez plon suchej masy bulw ziemniaka Mg i Ca. Doświadczenie polowe z ziemniakiem prowadzono w latach 2004–2006, stosując różne rodzaje siarki (siarka elementarna i K2SO4) oraz dawki (0, 25 i 50 kg·ha-1). Aplikacja siarki istotnie wpłynęła na zawartość Mg i Ca w suchej masie bulw i zawartość Mg w plonie suchej masy bulw. Największą zawartość Mg i Ca stwierdzono po zastosowaniu 25 kg S·ha-1 w formie elementarnej i 50 kg S·ha-1, bez względu na formę. Wpływ na zwiększoną zawartość Mg w plonie s.m. bulw miało zastosowanie siarki elementarnej bez względu na formę, natomiast cecha ta w przypadku wapnia nie zależała od nawożenia siarką. Nawożenie siarką w formie siarczanu bez względu na dawkę zwiększało zawartość formy przyswajalnej SO4 w glebie, natomiast siarki elementarnej, zwłaszcza w dawce 50 kg·ha-1, wpływało na obniżenie odczynu (pH) gleby. Ujemna korelacja wystąpiła pomiędzy odczynem gleby (pH) a zawartością Mg w suchej masie bulw oraz pomiędzy pH gleby a zawartością Ca w s.m. i w plonie s.m. bulw ziemniaka.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

5

Opis fizyczny

p.41-53,ref.

Twórcy

autor
 • Departament of Plant and Soil Cultivation, University of Life Sciences in Lublin, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland
autor
 • Departament of Plant and Soil Cultivation, University of Life Sciences in Lublin, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland

Bibliografia

 • Aulakh M.S., 2003. Crop responses to sulphur nutrition. In: Sulphur in plants, Abrol Y.P., Ahmad A. (eds). Kluwer, Boston, 341–358.
 • Balik J., Kulhanek M., ýerny J., Szakova J., Pavlikova D., Čermak P., 2009. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant Soil Environ. 55, (8), 344–352.
 • Bloem E., Haneklaus S., Schroetter S., Schnug E., 2002. Optymization of a method for soil sulphur extraction. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33, 1–2,41–45.
 • Carew R., Khakbazan M., Mohr R., 2009. Cultivar developments, fertilizer inputs, environmental conditions, and yield determination for potatoes in Manitoba. Am. J. Pot Res. 86, 442–455.
 • Dzwonkowski W., Szczepaniak J., Zalewski A., Chotkowski J., Rembeza J., Mieczkowski M., 2010. Rynek ziemniaka – stan i perspektywy. Wyd. IERiGĩ, ARR, MRiRW Warszawa.
 • El-Fayoumy M.E., El-Gamal A.M., 1998. Effects of sulphur application rates on nutrients availability, uptake and potato quality and yield in calcaerous soil. Egypt J. Soil Sci. 38(1–4), 271–286.
 • Eppendorfer W.H., Eggum B.O., 1994. Sulphur deficiency of potatoes as reflected in chemical composition and in some measures of nutritive value. Norweg J. Agr Sci. Suppl. 15, 127–134.
 • Graham R.D., Welch R.M., Saunders D.A., Ortiz-Monasterio I., Bouis H.E., Bonierbale M., de Haan S., Burgos G., Thiele G., Liria R., Meisner C.A., Beebe S.E., Potts M.J., Kadian M., Hobbs P.R., Gupta R.K., Twomlow S., 2007. Nutritious subsistence food systems. Adv Agron. 92, 1–74.
 • Grocholl J., Scheid L., 2002. Effect of sulfur on potato yield and quality. 15th Triennial Conf. EAPR. 14–19. 07. 2002, Hamburg. Abstracts, 240.
 • Gugała M., Zarzecka K., 2008. Porównanie opłacalności różnych sposobów uprawy i odchwaszczania plantacji ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 530, 169–176.
 • Gugała M., Zarzecka K., Mystkowska J., 2012. Potato tuber content of magnesium and calcium depending on control methods. J. Elementol. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.2.07, 247–254.
 • Haneklaus S., Bloem E., Schnug E., 2003. The global sulphur cycle and its links to plant environment. In: Sulphur in Plants, Y.P. Abrol, A. Ahmad (eds), Kluwer, Dordrecht, 1–28.
 • Hanusz Z., Kowalczyk-Juśko A., Olejnik J., 2003. Estymacja względnej efektywności dwóch form nawozów azotowych stosowanych pod tytoń. Fragm. Agron. 20, 4, 32–42.
 • Jaggi R.C., Aulakh M.S., Sharma R., 2005. Impacts of elemental S applied under various temperature and moisture regimes on pH and available P in acidic, neutral and alkaline soils. Biol Fertil Soils 41, 52–58.
 • Klikocka H., Haneklaus S., Bloem E., Schnug E., 2005. Influence of sulfur fertilization on infection of potato tubers with Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies. J. Plant Nutr. 28(05), 1–14.
 • Klikocka H., 2009a. The Influence of enriched NPK fertilization with S, Mg, and conteined of micronutrients liquid fertilizer Insol 7 on potato tubers yield (Solanum tuberosum L.) and infestation of tubers with Streptomyces scabies and Rhizoctonia solani. J. Elementol. 14(2), 271–288.
 • Klikocka H., 2009b. Sulfur supply in Polish agriculture. In: Sulfur Metabolism in Plants, Sirko A., De Kok L.J., Haneklaus S., Hawkesford M.J., Rennenberg H., Saito K., Schnug E., Stulen I. (eds). Backhuys Publ., Leiden, The Netherlands, Margraf Publishers, Weikersheim, Germany, 45–48.
 • Klikocka H., 2010. Znaczenie siarki w biosferze i nawożeniu roślin. Przem. Chem. 89/7, 903–908.
 • Klikocka H., 2011a. Zasoby siarki w Polsce oraz jej znaczenie w przemyśle i rolnictwie. Przem. Chem. 90(9), 1000–1009.
 • Klikocka H., 2011b. The effect of sulphur kind and dose on content and uptake micro-nutrients by potato tubers (Solanum tubersosum L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(2), 137–151.
 • Kulczycki G., 2003. Wpływ nawożenia siarką elementarną na plon i skład chemiczny roślin oraz właściwości gleby. Nawozy Nawoż. – Fertilizers Fertilizat. 5, 4, 17, 151–159.
 • Kumar P., Pandev S.K., Singh B.P., Singh S.V., Kumar D., 2007. Influence of source and time of potassium application on potato growth, yield, economics and crisp quality. Potato Res. 50, 1–13.
 • Lalitha B.S., Sharanappa, Hunsigi G., 1997. Balance sheet of available potassium and sulphur as influenced by K and S application in seed tuber and true potato seed raised crop. J. Indian Potato Ass. 24(3–4), 171–173.
 • Mishra K.K., Srivastava J.S., 2004/5. Soil amendments to control common scab of potato. Potato Res. 47, 101–109.
 • Nurzyńska-Wierdak R., 2009. Growth and yield of garden rocket (Eruca sativa. Mill.) affected by nitrogen and potassium fertilization. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(4), 23–33.
 • Pickny J., Grocholl J., 2002. Kartoffelschorf-Lässt sich der Befall durch eine Schwefeldüngung vermindern? Kartoffelbau 3(53), 76–78.
 • Płaza A., 2004. Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego w warunkach zróżnicowanego nawoĪenia organicznego. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(3), 1327–1334.
 • Rivero R.C., Suarez P.S., Rodriguez E.M., Martin J.D., Romara C.D., 2003. Mineral concentrations in cultivars of potatoes. Food Chem., 83, 247–253.
 • Scherer N.W., 2001. Sulphur in crop production. Eur. J. Agron. 14, 81–111.
 • Siebielec G., Smerczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybacg B., Terelak H., Koza P., Łysiak M., Gałazka R., Pecio M., Suszek B., Miturski T., Hryńczuk B., 2012. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010–2012. IOŚ, Biblioteka Monitoringu ĝrodowiska, Warszawa, ss. 196.
 • Singh J.P., Marwaha R.S., Srivastava O.P., 1995. Processing and nutritive qualities of potato tubers as affected by fertilizer nutrients and sulphur application. J. Indian Potato Ass. 22(1–2), 32–37.
 • Singh J.P., Srivastava O.P., 1996. Accumulation and distribution pattern of iron in potato plant and influence of sulphur fertlization. J. Indian Potato Ass. 23(1–2),68–71.
 • Theobald H.E., 2005. Dietetary calcium and health. Nutr. Bull. 30, 237–277.
 • Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kurowska A., 2008. Effect of using covers in early crop potato culture on the content of phosphorus and magnesium in tubers. J. Elem. 13(2), 275–280.
 • Wang Z.-H., Li S.-X., Malhi S., 2008. Effects of fertilization and other agronomic measures on nutritional quality of crops. J. Sci. Food Agric. 88 ,7–23. White P.J., Broadley M.R., 2005. Biofortifying crops with essential mineral elements. Trends Plant Sci. 10, 586–593.
 • White P.J., Broadley M.R., 2009. Biofortification of crops with seven mineral elements often lacking in human diets – iron, zinc, copper, calcium, magnesium, selenium and iodine. New Phytol. 182, 49–84
 • Wichrowska D., Wojdyła T., Rogozińska I., 2009. Concentrations of some macroelements in potato tubers stored at 4°C and 8°C. J. Elem. 14 (2), 373–382.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05d8a90c-21fb-4052-b89b-93e958b11d49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.