PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |

Tytuł artykułu

Dynamics of the growth and development process of lower Subalpine Carpathian beech stands of the Bieszczady National Park

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Dynamika procesu wzrostu i rozwoju dolnoreglowych drzewostanów buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This paper presents results of analysis of the dynamics of growth and development of beech stands in the lower subalpine zone in the Bieszczady National Park from the point of view of size-volume interrelationships of the following three main forest-forming processes: thickness increment, the process of trees dying off in stands and growing of young trees to reach the layer of the manure stand. The obtained results confirmed that the examined beech forests exhibit similarity with multigenerational, complex forests of primeval character. An argument in favour of this includes in particular: high stand volume, good forest health condition and a positive relationship between the process of tree survival (volume increment and ingrowth) and the decrement process. The wide peak distance of culminations of two traits is characteristic too: the number of trees in the lowest diameter subclass and the volume in the diameter subclass several intervals higher.
PL
Praca prezentuje wyniki analizy dynamiki wzrostu i rozwoju drzewostanów bukowych strefy regla dolnego Bieszczadzkiego Parku Narodowego pod kątem relacji liczebnościowo-miąższościowych trzech podstawowych procesów lasotwórczych: przyrastania na grubość, ubywania drzew z drzewostanu i dorastania młodych osobników do warstwy drzewostanu dojrzałego. Otrzymane wyniki dowodzą podobieństwa badanych buczyn do wielogeneracyjnych, złożonych lasów o charakterze pierwotnym. Przemawia za tym m.in. wysoka zasobność, dobry stan zdrowotny oraz dodatnia relacja pomiędzy procesem przeżywania drzew (przyrost miąższości i dorost) a procesem ich ubywania. Charakterystyczny jest też szeroki rozstaw kulminacji dwóch cech: liczby drzew w najniższym stopniu grubości oraz miąższości w stopniu o kilka przedziałów wyższym.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

3

Opis fizyczny

p.31-47,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Forest Management, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Management, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Biolley H., 1920. L’aménagement des forêts par la méthode expérimentale et spécialement la méthode du contrôle [Forest management using an experimental method in particular the method of control]. Beih. Z. Schweiz. Forstver. 66, 51-134 [in French].
 • Czuraj M., 1991. Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących [Volume tables of butt logs and trees standing]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Dziewolski J., Rutkowski B., 1987. Ubytek, dorost i przyrost w rezerwacie leśnym Pod Trzema Koronami w Pieninach [Loss, up-growth and increment in forest reservation “Pod Trzema Koronami” in Pieniny Mts]. Sylwan 7, 25-33 [in Polish].
 • Dziewolski J., Rutkowski B., 1991. Tree mortality, recruitment and increment during the period 1969-1986 in a reserve at Turbacz in the Gorce Mountain. Fol. For. Pol., Ser. A, 31, 37-48.
 • Fabijanowski J., Jaworski A., 1996. Kierunki postępowania hodowlanego w lasach karpackich wobec zmieniających się warunków środowiska [Guidelines of silvicultural treatments in Carpathian forests facing changing environmental conditions]. Sylwan 8, 75-98 [in Polish].
 • Grochowski J., 1951. Pomiar zapasu i przyrostu drzewostanów kontrolowanych [Measurement of control stand volume and increment]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Grochowski J., 1973. Dendrometria [Dendrometry]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Holeksa J., 1998. Rozpad drzewostanu i odnowienie świerka a struktura i dynamika karpackiego boru górnoreglowego [Breakdown of tree stand and spruce regeneration versus structure and dynamics of a Carpathian subalpine spruce forest]. Monographiae Botanicae 82 [in Polish].
 • Jaworski A., 1990. Struktura i dynamika rozwoju drzewostanów oraz powstawanie obnowień w lasach górskich o charakterze pierwotnym [Structure and dynamics of stands and the emergence of tree regeneration in mountain forests of primeval character]. Post. Tech. Leś. 49, 5-20 [in Polish].
 • Jaworski A., 1997. Karpackie lasy o charakterze pierwotnym i ich znaczenie w kształtowaniu proekologicznego modelu gospodarki leśnej w górach [Carpathian forests of primeval character and their importance in shaping the pro-ecological model of forest management in mountains]. Sylwan 4, 33-49 [in Polish].
 • Jaworski A., 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych [Ecological rules of silviculture in mountain forests]. In: Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. Eds. R. Poznański, A. Jaworski. Centr. Inform. Lasów Państ. Warszawa [in Polish].
 • Jaworski A., Karczmarski J., 1990a. Struktura i dynamika dolnoreglowych drzewostanów o charakterze pierwotnym w Babiogórskim Parku Narodowym (na przykładzie trzech powierzchni doświadczalnych) [Structure and dynamics of lower-mountain zone stands of primeval character in the National Park of Mt. Babia Góra (with three sample plots as examples)]. Acta Agr. Silv. Ser. Silvestria 29, 31-48 [in Polish].
 • Jaworski A., Karczmarski J., 1990b. Budowa i struktura dolnoreglowych drzewostanów o charakterze pierwotnym w Babiogórskim Parku Narodowym [Constitution and structure of lower mountain forest zone stands of primeval character in the National Park of Mt. Babia Góra]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 29, 49-63 [in Polish].
 • Jaworski A., Karczmarski J., 1991. Struktura i dynamika drzewostanów o charakterze pierwotnym w Pienińskim Parku Narodowym (na przykładzie czterech powierzchni doświadczalnych) [Structure and dynamics of stands of primeval character in the Pieniny Mountains National Park (with four sample plots as examples)]. Zesz. Nauk. AR Krak. 254, Leśnictwo 20, 45-83 [in Polish].
 • Jaworski A., Karczmarski J., Skrzyszewski J., 1994. Dynamika, budowa i struktura drzewostanów w rezerwacie „Łabowiec” [Dynamics, constitution and structure of stands in the Łabowiec nature reserve]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 32, 3-26 [in Polish].
 • Jaworski A., Karczmarski J., Skrzyszewski J., Świątkowski W., 1992. Struktura i dynamika dolnoreglowych drzewostanów karpackich o pierwotnym charakterze [Structure and dynamics of the lower mountain Carpathian forests of primeval character]. Zesz. Nauk. AR Krak. Sesja Nauk. 36 (275), 95-111 [in Polish].
 • Jaworski A., Kołodziej Z., 2002. Natural loss of trees, recruitment and increment in stands of primeval character in selected areas of the Bieszczady Mountains National Park (South-Eastern Poland). J. For. Sci. 48, 2, 141-149.
 • Jaworski A., Kołodziej Z., Opyd Z., 2000. Bukowe lasy o charakterze pierwotnym jako model lasów przerębowych [Beech forests of primeval character as a model of selection forests]. Acta Agr. Silv., Ser. Silestria 38, 3-31 [in Polish].
 • Jaworski A., Kopeć L., 1988. Budowa i struktura drzewostanów w rezerwacie „Łabowiec” [Constitution and structure of stands in the Łabowiec nature reserve]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 27, 43-62 [in Polish].
 • Jaworski A., Pach M., Skrzyszewski J., 1995. Budowa i struktura drzewostanów z udziałem buka i jaworu w kompleksie leśnym Moczarne oraz pod Rabią Skałą (Bieszczady) [Structure of stand with beech and sycamore maple in the Moczarne forest complex and below Mount Rabia Skala (Bieszczady Mts.)]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 33, 39-73 [in Polish].
 • Jaworski A., Paluch J., 2002. Factors affecting the basal area increment of the primeval forests in the Babia Góra National Park, Southern Poland. Forstw. Cbl. 121, 97-108.
 • Jaworski A., Skrzyszewski J., 1995. Budowa, struktura i dynamika drzewostanów dolnoreglowych o charakterze pierwotnym w Rezerwacie Łopuszna [Structure and dynamics of stands of virgin character in the lower montane forest zone of the Lopuszna nature reserve]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 33, 3-37 [in Polish].
 • Jaworski A., Skrzyszewski J., Świątkowski W., Kaczmarski J., 1991. Budowa i struktura dolnoreglowych drzewostanów o charakterze pierwotnym na wybranych powierzchniach w Bieszczadach Zachodnich [Constitution and structure of the lower mountain zone forests of primeval character in selected areas of the West Bieszczady]. Zesz. Nauk. AR Krak., Leśnictwo 20, 17-43 [in Polish].
 • Korpel S., 1989. Pralesy Slovenska [Virgin forests of Slovakia]. Veda Bratislava [in Slovak].
 • Korpel S., 1991. Pestovanie lesa [Planting of forest]. Priroda Bratislava [in Slovak].
 • Korpel S., 1995. Die Urwälder der Westkarpaten [Backwoods of the West Carpathian]. Gustav Fischer Stuttgart [in German].
 • Leemans R., 1991. Canopy gaps and establishment patterns of spruce in two old-growth coniferous forests in central Sweden. Vegetatio 93, 157-165.
 • Mazur M., 1984. Internal structure of the new growth and up-growth of silver fir (Abies alba Mill.) in forest communities. Pol. J. Ecol. 32, 1, 61-77.
 • Miś R., 1995. Wzrost wysokości i przyrost wysokości drzew [Tree height growth and tree height increment]. In: Wpływ długotrwałych zanieczyszczeń przemysłowych na środowisko leśne Niżu Polskiego. Ed. R. Miś. Fund. Rozwój SGGW Warszawa, 66-87 [in Polish].
 • Miś R., 1999. Rate of tree height growth in conditions of fresh coniferous pine forests of the Polish Lowland. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 2, 99-114.
 • Miś R., 2008. Wpływ kompleksu czynników antropogenicznych i klimatycznych na środowisko świeżych borów sosnowych Niżu Polskiego [The impact of anthropogenic and climatic stress factors on the environment of fresh pine forests in the Polish Lowland]. Centr. Inform. Lasów Państw. Warszawa [in Polish].
 • Näslund M., 1936. Skogsförsöksanstaltens gallringsförsök i tallskog [Research of Swedish Forest Experimental Unit into stand thinning in pine forest]. Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt 29 [in Swedish; English summary].
 • Otto H.J., 1994. Ökologischer Waldbau: Walddynamische Prozesse bei Fichte und Kiefer im Rahmen waldbaulicher Rationalisierung. [Ecological forestry. Dynamics of forest-forming processes with share of spruce and pine in forest rationalization]. Der Wald, Berlin 44, 11, 364-367 [in German].
 • Poznański R., 1996a. Metodyczne podstawy regulacji rozmiaru użytkowania w proekologicznych sposobach zagospodarowania lasu [The methodical bases of regulation of the forest utilisation extent in proecological forest management methods]. Przem. Drzewn. 12, 15-18 [in Polish].
 • Poznański R., 1996b. Problematyka trwałości lasu oraz metody jej utrzymania [The problem of forest sustainability and methods of its maintenance]. Sylwan 8, 19-31 [in Polish].
 • Poznański R., 1997. Procesy przeżywania i ubywania w lasach o zróżnicowanej strukturze pierśnic [Processes of tree survival and tree loss in the forests of a differentiated diameter breast height structure]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 35, 43-51 [in Polish].
 • Poznański R., 2000. Urządzeniowe metody gospodarowania w lasach górskich [Forest management methods in mountain forests]. W: Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. Eds. R. Poznański, A. Jaworski. Centr. Inform. Lasów Państw. Warszawa [in Polish].
 • Poznański R., Banaś J., 2001. Ocena procesów odnawiania, przeżywania i ubywania w lasach o zróżnicowanej strukturze [Assessment of processes of regeneration, tree survival and tree loss in the forests of a differentiated]. Acta Agr. Silv., Ser. Silvestria 39, 183-194 [in Polish].
 • Pretzsch H., 1996. Growth trends of forests in southern Germany. In: Growth trends in European forests. European Forest Institute Research Report 5. Eds. H. Spiecker, K. Mielikäinen, M. Köhl, J. Skovsgaard. Springer Berlin, 107-131.
 • Przybylska K., 1993. Badanie dynamiki procesów lasotwórczych na podstawie stałych powierzchni próbnych statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji i kontroli lasu [Dynamics of forest-forming processes research according to permanent trial plots of the statisticalmathematical system of inventory and control of a forest]. Rocz. Bieszcz. 2, 95-108 [in Polish].
 • Skovsgaard J., Henriksen H.A., 1996. Increasing site productivity during consecutive generations of naturally regenerated and planted beech (Fagus sylvatica L.) in Denmark. In: Growth trends in European forests. European Forest Institute Research Report 5. Eds H. Spiecker, K. Mielikäinen, M. Köhl, J. Skovsgaard. Springer Berlin, 89-97.
 • Spiecker H., 1996. Growth trends in European Forests. Proceedings IUFRO Conference, Bergießhübel/ Dresden Sept. 23-27, 228-236.
 • Spiecker H., Mielikäinen K., Köhl M., Untheim H., 1994. Growth trends of European forests. Has site productivity changed? European Forest Institute. Working Paper 4.
 • Spiecker H., Mielikäinen K. Köhl M., Skovsgaard J., 1996. Discussion. In: Growth trends in European forests. European Forest Institute Research Report 5. Eds H. Spiecker, K. Mielikäinen, M. Köhl, J. Skovsgaard. Springer Berlin, 355-367.
 • Szmyt J., Sugiero D., 2006. Horizontal distribution of the young generation of trees in fir-beech (Abies alba Mill., Fagus sylvatica L.) stands developed with the improved gradual-group cutting system. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 5 (2), 109-121.
 • Szwagrzyk J., 1990. Natural regeneration of forest related to the spatial structure of trees. A study of two forest communities in Western Carpathians, southern Poland. Vegetatio 89, 11-22.
 • Untheim H., 1996. Has site productivity changed? A case study in the Eastern Swabian Alb, Germany. In: Growth trends in European forests. European Forest Institute Research Report 5. Eds. H. Spiecker, K. Mielikäinen, M. Köhl, J. Skovsgaard. Springer Berlin, 133-147.
 • Wdrożenie statystyczno-matematycznej metody inwentaryzacji i kontroli zasobów leśnych. 1996. In: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Operat ochrony ekosystemów leśnych [Implementation of the statistical – mathematical method of control and inventory of a forest]. BULiGL Oddz. Przemyśl, Przemyśl [typescript; in Polish].
 • Zajączkowski J., 1994. Grupowa struktura rozmieszczenia drzew w drzewostanach a metody trzebieży [Group structure of trees distribution and forest thinning methods]. Las Pol. 5, 4-7 [in Polish].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-05776d5b-b0dd-4212-9fce-472f0da8bde1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.