PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 15 | 1 |

Tytuł artykułu

“Natura 2000” ecological network in the aspect of sustainable development

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The work discusses the operation of the “Natura 2000” European Ecological Network in aspects related to sustainable development, i.e. taking into account economic undertakings and planned business projects which conform to the idea of sound management of natural resources. The legal basis for the Natura 2000 network is the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC, which have been transposed into the Polish law, especially in the Act of 16 April 2004 on the protection of nature. Both environmental conservation directives seek to establish an ecological network of protected areas (so-called Natura 2000 sites) across Europe. In Poland, Natura 2000 comprises Special Protection Areas for birds (SPAs, or bird sites), Special Areas of Conservation (SACs, or habitat sites) and Sites of Community Importance (SCIs) (based on the Act on the protection of nature). Studies have demonstrated that Poland currently has a total of 141 SPAs with an area of 55,228 km2, which makes up 15.6% of Poland’s land area, and 364 SACs occupying 2.89 million ha, which represents 8.95% of the total area of Poland. The Natura 2000 European Ecological Network Programme supports the principle of sustainable development in the context of guidelines set out in Art. 6 (3) and (4) of the Habitats Directive (92/42/EEC) under which any plan or project which is likely to have a significant impact on a Natura 2000 site should be subject to appropriate assessment to determine how it affects the site. Environmental impact assessment is a preventative nature conservation tool which, based on thorough consideration of different implementation options of specific projects combined with public opinion research, helps eliminate solutions that fail to comply with the overriding principle of sustainable development.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

15

Numer

1

Opis fizyczny

p.9-21,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Environmental Protection and Management, Bialystok Technical University, Wiejska 45a, 15–351 Bialystok, Poland

Bibliografia

 • Baranowski M., 2003, Prace nad siecią Natura w Polsce [Works over Natura 2000 Network in Poland], [in:] M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (eds.), Ekologiczna sieć Natura 2000: problem czy szansa [Natura 2000 Ecological Network: a problem or an opportunity], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 219-227.
 • Baranowski M. & Makomaska-Juchiewicz M., 2004, System ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej [The system of Natura 2000 habitat mainstays in Poland on background of countries of European Union], [in:] T. J. Chmielewski (ed.), Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce [The Problems of organization and the functioning the system of Natura 2000 habitat mainstays in Poland], Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN, Warszawa- Lublin, 38: 35-49.
 • Bilateralne Seminarium Biogeograficzne, Polska, region Alpejski i Kontynentalny, 2010 [Bilateral Biogeographical Seminar, Poland, Alpine and Continental regions], Warszawa, www.pdffactory.com.
 • Chylarecki P., 2007, Specyfika ocen oddziaływania na środowisko dotyczących obszarów Natura 2000: perspektywa wspólnotowa [The specific of effect assessments on environment of relating Nature 2000 sites: community perspective], Microsoft PowerPoint - Kopia OO214a obszary Natura 2000.ppt.
 • Dyduch-Falniowska A., Herbich J., Herbichowa M., Mróz W. & Perzanowska J., 2001, Typy siedlisk o znaczeniu europejskim występujące w Polsce [Habitat Sites of Community Importance in Poland], Gdańsk-Kraków, msk.
 • Dyduch-Falniowska A., Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Cierlik G. & Mróz W., 2002, Sieć obszarów chronionych Emerald [Emerald network of protected sites], Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 60-70.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków [Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds], Official Journal of the European Communities, Brussels.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora], Official Journal of the European Communities, Brussels.
 • Dyrektywa Rady 85/337 EWG (zmieniona Dyrektywą 97/11 WE) (Dyrektywa OOŚ) w sprawie oceny oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko, 2001 [Council Directive 85/337/EEC (as amended by Directive 97/11/EC) (the EIA directive) on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment], Dz. U. L 197.
 • Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Journal of Laws 2004, no. 92, item 880, Act of 16 April 2004 on the protection of nature].
 • Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2313, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Journal of Laws 2004, no. 229, item 2313, Regulation of the Minister of Environment of 21 July 2004 on Natura 2000 Special Protection Areas].
 • Dz.U. 2007 Nr 179, poz.1275, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Journal of Laws 2007, no. 179, item 1275, Regulation of the Minister of Environment amending the Regulation on Natura 2000 Special Protection Areas].
 • Dz.U. 2005, Nr 61, poz. 549, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 [Journal of Laws 2005, no. 61, item 549, Regulation of the Minister of Environment of 30 March 2005 on the procedure and scope of preparation of draft conservation plans for Natura 2000 sites].
 • Dz.U. 2006 Nr 129, poz. 906, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska [Journal of Laws 2006, no. 129, item 906, Act of 27 April 2001 on environmental protection law].
 • Engel J., 2008. Decyzje dotyczące środowiska - Warunki dobrych konsultacji społecznych [The decisions the relating environments - The conditions of good social consultations], WWF Polska, Warszawa.
 • European Commission, 2009a, Working with nature, European Commission Nature and Biodiversity Newsletter 27: 2-16.
 • European Commission, 2009b, Nature, DG Environment Natura 2000, Brussels.
 • European Commission, 2010, Stepping up action for biodiversity, European Commission Nature and Biodiversity Newsletter 28: 2-16.
 • European Communities, 2002, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • European Communities, 2009, Conservation in partnership, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Głowaciński Z., 1997, Nowe kategorie IUNC/WCU dla gatunków zagrożonych i ginących [New categories IUNC/WCU for threatened and disappear species], Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53: 60-66.
 • Głowaciński Z., 2002, Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce [Red list of threatened animals in Poland], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • http://ec.europa.eu/environment/nature, European Commission, Environment, Brussels.
 • http://natura2000.gdos.gov.pl, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 [European Ecological Network Natura 2000], 2010, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Jackson S. F., Kershaw M. & Gaston K. J., 2004, The performance of procedures for selecting conservation areas: waterbirds in the UK, Biological Conservation 118: 261-270.
 • Kaźmierczakowa R. & Zarzycki K., 2001, Polska Czerwona Księga Roślin [Polish Red Data Book of Plants], Instytut Botaniki im W. Szafera PAN, Kraków.
 • Konwencja o różnorodności biologicznej [Convention on Biological Diversity], 1992, Rio de Janeiro.
 • Kryteria kwalifikacyjne Specjalnych Obszarów Ochrony [Qualification Criteria for Special Protection Areas], 2004, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, http:// www.iop.krakow.pl/natura2000.
 • Lenart W. & Tyszecki A., 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko [Environmental Impact Assessment Guidebook], Ekokonsult, Gdańsk.
 • Liro A., Dyduch-Falniowska A. & Makomaska-Juchiewicz M., 2002, Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna [Natura 2000 - European Ecological Network], Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Warszawa. Łaska G., 2009, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a ocena oddziaływania na środowisko [The Natura 2000 Network and environment impact assessment], [in:] G.
 • Łaska (ed.), Ochrona Środowiska. Perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego Puszczy Knyszyńskiej oraz ochrona przyrody na Litwie [Environmental Protection. Perspective and strategies of the Knyszyńska Forest economic development and nature conservation in Lithuania], Stowarzyszenie Uroczysko, Białystok-Supraśl: 51-68.
 • Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. & Zając K., 2001, Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej [Habitats Directive - Poland’s Sites of Community Importance], Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 5-60.
 • Makomaska-Juchiewicz M. & Tworek S., 2003, Miejsce sieci Natura 2000 w europejskiej ochronie przyrody [The place of Natura 2000 Network in European protection of nature], [in:] M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (eds.), Ekologiczna sieć Natura 2000: problem czy szansa [Natura 2000 Ecological Network: a problem or an opportunity], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 9-22.
 • Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z., 2006, Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Mróz W. & Perzanowska J., 2001, Dyrektywa Siedliskowa: siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim w Polsce [Habitat Directive: natural habitats about European meaning in Poland], Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 55-73.
 • Obidziński A. & Żelazo J., 2007, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza [Wildlife inventory and valuation], SGGW, Warszawa.
 • Ostermann O. P., 1998, The need for management of nature conservation sites designated under Natura 2000, Journal of Applied Ecology 35: 968-973.
 • Pawlaczyk P. & Jermaczek A., 2004, Natura 2000 - narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 [Natura 2000 - nature conservation tool. Planning of conservation of Natura 2000 sites], WWF Polska, Warszawa.
 • Piękoś-Mirkowa H. & Mirek Z., 2006, Flora Polski - Atlas roślin chronionych [The flora of Poland - Plants’ protected atlas], Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Radziejowski J., 2001, Ochrona przyrody na świecie i w Polsce [Protection of nature on world and in Poland], [in:] M. Walczak, J. Radziejowski, M. Smogorzewska, J. Sienkiewicz, E. Gacka-Grzesikiewicz & Z. Pisarski (eds.), Obszary chronione w Polsce [Protected in Poland areas], Dział Informacji i Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa: 9-32.
 • Symonides E., 2008, Ochrona przyrody [Nature Conservation], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wilamowska M. & Wiśniewska M, 2007, Rzetelne oceny oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne - rola w procesie inwestycyjnym na szczeblu lokalnym [Reliable effect assessments on environment and social consultations - role in investment process on local step], WWF Polska, Warszawa.
 • Zając K., 2003, Obszary Natura 2000 w dolinach rzecznych [Natura 2000 sites in the rivers Valley], [in:] M. Makomaska- Juchiewicz, S. Tworek (eds.), Ekologiczna sieć Natura 2000: problem czy szansa [Natura 2000 Ecological Network: a problem or an opportunity], Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 135-148.
 • Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 Dyrektywy „Siedliskowej” 92/43/EWG [Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the ‘‘Habitats’’ Directive 92/43/EEC], WWF, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-051b8cdc-5586-4056-9459-fb36ea2ec289
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.