PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/2 |

Tytuł artykułu

Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na przykładzie miasta Krakowa

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The issue of transsformation of perpetua usufruct into ownership title: a case study of the city of Krakow

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sama instytucja użytkowania wieczystego wzbudza ostatnio wiele kontrowersji. Przedmiotem zainteresowania jest zarówno samo prawo, jak i możliwość jego przekształcenia w prawo własności, a nawet pojawiają się głosy postulujące likwidację tego prawa. Kwestie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności reguluje obecnie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83). Pierwotna treść tej ustawy, mimo iż ujęta zaledwie w dziesięciu artykułach została sformułowana nieprecyzyjnie, dając początek bogatemu orzecznictwu w tym zakresie. W artykule przeanalizowano kolejne nowelizacje powołanej ustawy wskazując na znaczące zmiany dotyczące podmiotów i przedmiotów postępowania przekształceniowego, organów prowadzących postępowanie i organów odwoławczych oraz sposobów i zasad ustalania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ostatnia znacząca noweliza cja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została dokonana ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Nowelizacja ta była wynikiem dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt 9/08). W szczególności wprowadzono fakultatywność udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia. W artykule przedstawiono również strukturę gruntów na terenie Krakowa pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz przeanalizowano zakres przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie Miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem ilości wydanych decyzji oraz wpływów z tego tytułu do budżetu Miasta.
EN
Perpetual usufruct is a right in rem, which is intermediate between the ownership right and limited property rights. Land owned by the State Treasury or local government units may be subject to perpetual usufruct. The very institution of perpetual usufruct has been arousing much controversy lately. The focus is both on the right itself, as well as on the possibility of it being converted into ownership title, and even there are voices postulating the elimination of this right. The issues of transformation of the right of perpetual usufruct into ownership title is currently governed by the regulation of 29 July 2005 on the transformation of the perpetual usufruct right into the ownership title to real estate (Journal of Laws of 2012, item 83). The original content of this act, although covered in just ten articles, was formulated imprecisely, giving rise to extensive case law in this respect. The article examines the successive amendments to the aforementioned Act, pointing to significant changes regarding the subjects and objects of the restructuring proceedings, the authorities conducting the proceedings, as well as appeal bodies and the ways and rules for determining fees for the transformation of the perpetual usufruct into the ownership title. The last significant amendment to the Act on the transformation of the perpetual usufruct right into the ownership title to real estate was made by the Act of 28 July 2011 amending the Real Estate Management Act and certain other acts (Journal of Laws No. 187, item 1110). This amendment was a result of adapting the regulations to the Constitutional Court’s judgment of 26 January 2010 (Ref. No. 9/08). In particular, a provision of optionality as to discounts on fees for the transformation was introduced. The paper also presents the structure of land in Krakow which remain in perpetual usufruct, and the extent of the transformation of the perpetual usufruct right into the ownership title to real estate in the City of Krakow was examined, with particular emphasis on the number of the issued decisions, and the proceeds to the budget of the City therefrom.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.507-520,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Bibliografia

 • Brzozowski A. (2003). Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci. Zeszyty Prawnicze UKSW, 2: 63-93.
 • Gdesz M., Trembecka A. (2013). Publiczne prawo nieruchomości. Gall, Katowice Kwartnik-Pruc A., Trembecka A. (2012). Użytkowanie wieczyste jako formagospodarowania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości vol. 20 no. 4.
 • Pietrzykowski K. (2008). Kodeks cywilny. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa.
 • Podleś P. (2007). Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 2007, poz. 2109z późn. zm.)
 • Skwarł R. (2008). Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Komentarz. Oficyna, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83).
 • Wolanin M. (2006). Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności cz V. Nieruchomości. C.H.Beck, nr 3.
 • Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2006). Gospodarka nieruchomościami. Gall, Katowice.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-04f5efcd-7e3c-46d4-a98a-8f82d8cb4056
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.