PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 47 | 1 |
Tytuł artykułu

Spatial variabiity of actual soil moisture, pH and bulk soil electrical conductivity within the area of the former Oleszek Mill Pond basin

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zróżnicowanie przestrzenne wilgotności aktualnej, pH i przewodności elektrycznej gleb w niecce byłego stawu młyńskiego Oleszek
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
47
Numer
1
Opis fizyczny
p.17-25,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Soil Science and Landscape Management, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun, Lwowska 1, 87–100 Torun, Poland
autor
 • Department of Soil Science and Landscape Management, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun, Lwowska 1, 87–100 Torun, Poland
Bibliografia
 • [1] B a r a n o w s k i B.: Polskie Młynarstwo. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa-Kraków-Gdańsk, 144, 1977.
 • [2] B e d n a r e k R., D z i a d o w i e c H., P o k o j s k a U., P r u s i n k i e w i c z Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 344.
 • [3] B r y k a ł a D.: Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy. In: Przemiany środowiska przyrodniczego Polski i jego funkcjonowanie (Ed.: K. German, J. Balon). IG i G P UJ, PAEK, Kraków, 164–171, 2001.
 • [4] B r y k a ł a D.: Funkcjonowanie młynów wodnych w zlewni Skrwy. In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (Ed.: B. Szwarczewski, E. Smolska). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Warszawa, T.1, 19–22, 2002.
 • [5] D a l t o n F. N., VAN GENUCHTEN M. T.: Geoderma, 36, 237, 1986.
 • [6] D e m b i ń s k a M.: Przetwórstwo zbożowe a Polsce Średniowiecznej (X-XIV wiek). PAN, IHKM, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 270, 1973.
 • [7] FAO: Guidelines for Soil Description. Fourth edition. FAO, Rzym, 97, 2006.
 • [8] G a ł k a B., W i a t k o w s k i M.: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach, 10, 4(32), 53, 2010.
 • [9] G i e d r o j ć B., B o g d a A., K a s z u b k i e w i c z J.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Melioracja XXXIV, 189, 69, 1990.
 • [10] G i e d r o j ć B., K a s z u b k i e w i c z J., B o g d a A.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Melioracja XL, 211, 117, 1992.
 • [11] H u l i s z P.: Wybrane aspekty badań gleb zasolonych w Polsce. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń, 40, 2007.
 • [12] IUSS Working Group — FAO: WRB-World Reference Base for soil resources 2014.World Soil Resources Report No. 106. FAO, Rzym, 181, 2014.
 • [13] K a n i e c k i A.: Poznan. Dzieje miasta wodą pisane. Przemiany rzeźby i sieci wodnej. Cz. 1. Aquarius, Poznań, 240, 1993.
 • [14] K a n i e c k i A.: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 29, 103, 337, 1999.
 • [15] K l i m e k K., Kocel K., Łokas E., Wachniew W.: Osady denne stawu w dolinie Rudy. Dorzecze górnej Odry. Zastosowanie metod kartograficznych i radioizotopowych w określaniu tempa sedymentacji. In: Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności (Ed.: J.M. Waga, K. Kocel). PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, 74, 2003.
 • [16] K o c e l K.: Stawy w dolinie Rudy (Górny Śląsk) jako wskaźnik antropogenicznych zmian krajobrazu. In: Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłego. Mat. Symp. Polsko-Czeskiego. WNoZ UŚ, PK CKKRW, Sosnowiec, 57, 1995.
 • [17] K o c e l K.: Osady denne stawów jako wskaźnik zmian zaistniałych w środowisku przyrodniczym doliny Rudy. In: Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Scripta Rudensia 7, Rudy Wielkie, 75, 1997.
 • [18] K r e f t A.: Mała retencja – problemy i możliwości. In.: Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. Cz. 2. (Ed.: A. Kostrzewski). UAM, Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Poznań, 41, 1999.
 • [19] Ł a b a z B., B o g a c z A., Ż y m e ł k a R.: Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 10, 4(32), 113, 2010.
 • [20] Ł a b a z B., B o g a c z A.: Ochrona Środowiska i Z asobów Naturalnych, 49, 256, 2011.
 • [21] Ł o ś M. J.: Gospodarka wodna. 38, 12, 99, 1978.
 • [22] M a d e y s k i M., T a r n a w s k i M.: Ocena stanu ekologicznego osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 4/3, 107, 2006.
 • [23] M i c h a l s k a G., S z p i k o w s k i J.: Akumulacja osadów w Stawie Młyńskim na Parsęcie (Storkowo, Górna Parsęta). In.: Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych. Cz. 2. (Ed.: A. Kostrzewski). UAM, Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Poznań, 131, 1999.
 • [24] M o j i d M. A., W y s e u r e G. C. L., R o s e D. A.: Geotechnical and Geological Engrineering, 21, 243, 2003.
 • [25] P o d g ó r s k i Z.: Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na reźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części Dolin Wisły i Drwęcy. Wyd. UMK, Toruń, 203, 2004.
 • [26] S y p k a M., S z w a r c z e w s k i P., C i s z e w s k i D., Ł o k a s E., Wa c h n i e w P.: Osady wypełniające dna niecek dawnych stawów młyńskich – wybrane cechy teksturalne oraz tempo sedymentacji określane różnymi metodami (na przykładzie doliny rzeki Okrzeszy). In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (Ed.: P. Szwarczewski, E. Smolska). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, 3, 137, 2007.
 • [27] S z w a r c z e w s k i P.: Zapis naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach Żyrardowa na przykładzie osadów wypełniających nieckę stawu młyńskiego. In: Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności. (Ed.: J.M. Waga, K. Kocel). PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, 213, 2003.
 • [28] T a r n a w s k i M., M i c h a l e c B.: Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów dennych zbiornika wodnego w Wilczej Woli. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 3(1), 31, 2006.
 • [29] T a r n a w s k i M., B a r a n A., J a s i e w i c z Cz.: Proc. ECOpole, 6(1), 2012.
 • [30] W a g a J. M.: Możliwości wykorzystanie basenów sedymentacyjnych w strefie zlewni Rudy do odtwarzania zapisu późno plejstoceńskich i holoceńskich zmian środowiska. In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym (Ed.: P. Szwarczewski, E. Smolska). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Warszawa, 1., 139, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-043a8825-002a-4888-81df-00169eab6ffa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.