PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |

Tytuł artykułu

Response of some spring wheat cultivars to diverse mineral NPK fertilization

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Reakcja kilku odmian pszenicy jarej na zróżnicowane nawożenie mineralne NPK

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Mineral fertilization is one of the most important components of proper cultivation technology of spring wheat. It actually determines the quantity and quality of grain yield. In 2011-2013 a strict field experiment was carried out which aimed to determine the response of chosen spring wheat cultivars to two NPK fertilization levels. In the research hypothesis it was assumed that varied rates of NPK fertilization will modify the canopy structure, the state of plant nutrition and the quantity and quality of spring wheat grain yield. Two fertilization levels were used: 80 N; 43.6 P and 83 K kg·ha⁻¹ (level I) and 120 N; 65.4 P and 124.5 K kg·ha⁻¹ (level II). The tested cultivars were: Hewilla, Monsun, Nawra, Ostka Smolicka, Waluta, Zadra, Żura. The higher rate of mineral fertilization in comparison with the lower one resulted in a significant increase in SPAD and LAI indices values, whereas it did not modify MTA index. The number of ears per 1 m² was higher on treatment with the higher fertilization level as compared with the lower. The obtained difference was significant and on average it amounted to 26 no.·m². The number of grains per ear and TGW were not modified by the fertilization factor. Spring wheat gave the highest yields in 2012 and the lowest in 2013. After the use of the higher fertilization level, the mean grain yield amounted to 5.83 Mg‧ha⁻¹ and was significantly higher than on the treatment with the lower fertilization level (4.89 Mg‧ha⁻¹). Plants of the cultivar Ostka Smolicka were characterized by a significantly higher LAI index in relations to the cultivar Monsun, whereas MTA index was significantly higher in plants of the cultivar Waluta in comparison with the cultivar Żura. The highest value of SPAD index was recorded in plants of the cultivars Hewilla and Ostka Smolicka, and significantly lower in the cultivar Żura. Moreover, a significant difference was indicated in SPAD between the cultivars Nawra and Ostka Smolicka. Plants of the cultivar Waluta lodged significantly heavier than those of the cultivar Nawra. More plump grains were formed by Nawra as compared with Zadra. Ostka Smolnicka was characterized by the highest yield, and Monsun, Nawra and Waluta by significantly lower yields. Also it was proved that Hewilla has a significantly higher grain yield than Nawra. Experimental factors did not have a significant effect on total protein content in grain.
PL
Nawożenie mineralne jest jednym z najważniejszych elementów poprawnej agrotechniki pszenicy jarej. Decyduje bowiem o wielkości i jakości plonu ziarna. W latach 2011-2013 przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe, którego celem było określenie reakcji wybranych odmian pszenicy jarej na dwa poziomy nawożenia NPK. W hipotezie badawczej założono, że zmienne dawki nawożenia NPK zmodyfikują architekturę łanu, stan odżywienia roślin oraz wielkość i jakość plonu ziarna pszenicy jarej. Stosowano dwa poziomy nawożenia: 80 N; 43,6 P i 83 K kg·ha⁻¹ (poziom I) oraz 120 N; 65,4 P i 124,5 K kg·ha⁻¹ (poziom II). Badano odmiany: Hewilla, Monsun, Nawra, Ostka Smolicka, Waluta, Zadra, Żura. Większa dawka nawożenia mineralnego w porównaniu z niższą wpłynęła na istotny wzrost wartości wskaźnika SPAD i LAI, nie modyfikowała natomiast wskaźnika MTA. Liczba kłosów na 1 m² była większa na obiekcie z wyższym poziomem nawożenia w porównaniu z niższym. Uzyskana różnica była istotna i wynosiła średnio 26 szt.·m² . Liczba ziaren w kłosie i MTZ nie zostały zmodyfikowane przez czynnik nawozowy. Najwyższej plonowała pszenica jara w 2012 roku, a najniższej w 2013 roku. Po zastosowaniu wyższego poziomu nawożenia średni plon ziarna wyniósł 5,83 Mg·ha⁻¹ i był istotnie wyższy niż na obiekcie z niższym poziomem nawożenia (4,89 Mg·ha⁻¹). Rośliny odmiany Ostka Smolicka charakteryzowały się istotnie wyższym wskaźnikiem LAI w odniesieniu do Monsun, zaś wskaźnik MTA był istotnie wyższy u roślin odmiany Waluta w porównaniu z odmianą Żura. Najwyższą wartość wskaźnika SPAD odnotowano u roślin odmiany Hewilla i Ostka Smolicka, a istotnie niższą u Żura. Wykazano zarazem istotną różnicę wskaźnika SPAD pomiędzy odmianą Nawra a Ostka Smolicka. Rośliny odmiany Waluta wylegały istotnie silniej niż odmiany Nawra. Dorodniejsze nasiona wykształciła odmiana Nawra w porównaniu z odmianą Zadra. Najwyższym plonem charakteryzowała się odmiana Ostka Smolnickiej, a istotnie niższym Monsun, Nawra i Waluta. Udowodniono również, że odmiana Hewilla plonem ziarna istotnie przewyższa odmianę Nawra. Czynniki doświadczenia nie wywarły istotnego wpływu na zawartość białka ogólnego w ziarnie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

2

Opis fizyczny

p.3-13,ref.

Twórcy

 • University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
autor
 • University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
autor
 • Department of Plant Production, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszow, Poland

Bibliografia

 • Biskupski, A., Kaus, A., Pabin, J., Włodek, S. (2004). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wskaźnik powierzchni liści (LAI), średni kąt nachylenia liści (MTA) i plon wybranych odmian pszenicy jarej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura, 59(2), 649-654.
 • Biskupski, A., Kaus, A., Włodek, S., Pabin, J. (2006). Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie oraz wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Pam. Puł., 142, 31-41.
 • Biskupski, A., Kaus, A., Włodek, S., Pabin, J. (2007). Zróżnicowane nawożenie azotem a plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Inż. Rol., 3(91), 29-36.
 • Borkowska, H., Grundas, S., Styk, B. (1999). Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura, 54, 21-29.
 • Borkowska, H., Grundas, S., Styk, B. (2003). Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego. Acta Agrophys., 2(4), 717-723.
 • Cacak-Pietrzak, G., Sułek, A. (2007). Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Biul. IHAR, 245, 47-55.
 • Gąsiorowska, B., Koc, G., Buraczyńska, D., Struk, K. (2011). Wpływ warunków pogodowych na plonowanie zbóż uprawianych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 91-99.
 • Gąsiorowska, B., Makarewicz, A. (2004). Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie pszenicy jarej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura, 59(2), 713-719.
 • Gondek, K. (2012). Wpływ nawożenia nawozami mineralnymi, obornikiem od trzody chlewnej i komunalnymi osadami ściekowymi na plon i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy jarej (Triticum aestivum L.). Acta Agrophys., 19(2), 289-302.
 • Gondek, K., Gondek, A. (2010). The influence of mineral fertilization on the yield and content of selected macro and microelements in spring wheat. J. Res. Appl. Agric. Engng, 55(1), 30-36.
 • Jarecki, W., Bobrecka-Jamro, D. (2012). Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie pszenicy jarej. Biul. IHAR, 265, 3-10.
 • Kęsik, K., Krasowicz, S., Zarychta, M. (2010). Dawki NPK stosowane w praktyce rolniczej pod zboża jare na tle zaleceń nawozowych. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 41, 51-97.
 • Kocoń, A. (2005). Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna. Pam. Puł., 139, 55-64.
 • Kocoń, A., Sułek, A. (2004). Wpływ nawożenia azotem na plon i niektóre parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej rosnącej w warunkach niedoboru wody w podłożu. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura, 59(1), 471-478.
 • Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A. (2010). Wpływ ochrony fungicydowej, retardanta oraz poziomu nawożenia azotem na kształtowanie sie architektury łanu pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50(2), 542-546.
 • Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A., Oleksy, A. (2007). Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6(4), 5-14, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Kopiński, J., Tujaka, A. (2010). Bilans azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim w latach 2005-2009. Nawozy i Nawożenie – Fertilizers and Fertilization, 41, 120-132.
 • Kulig, B., Lepiarczyk, A., Oleksy, A., Kołodziejczyk, M. (2010). The effect of tillage system and forecrop on the yield and values of LAI and SPAD indices of spring wheat. Europ. J. Agronomy, 33(1), 43-51.
 • Kulig, B., Oleksy, A., Zając, T. (2009). Wpływ sposobu uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron., 26(4), 81-94.
 • Majchrzak, L., Skrzypczak, G. (2010). Wpływ systemu uprawy roli oraz międzyplonu ścierniskowego na właściwości fizyczne gleby i plonowanie pszenicy jarej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, Agricultura, 65 (2), 1-9, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Martyniak, L. (2009). Wpływ uwilgotnienia i nawożenia NPK na zawartość magnezu i jego relacji do potasu w resztkach pożniwnych i glebie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 331-337.
 • Martyniak, L., Burzyńska, I., Kolasiński, J. (2010). Wpływ uwilgotnienia i nawożenia gleby na zawartość makroelementów w resztkach pożniwnych pszenicy jarej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, t. 10, z. 1 (29), 89-97.
 • Olsen, J., Weiner, J. (2007). The influence of Triticum aestivum density, sowing pattern and nitrogen fertilization on leaf area index and its spatial variation. Basic and Applied Ecology, 8, 252-257.
 • Rehman, S., Khalil, S.K., Rehman, A., Khan, A.Z., Amanullah, Rehman Saljoki, A., Zubair, M., Hussain Khalil, I. (2010). Phenology leaf area index and grain yield of rainfed wheat influenced by organic and inorganic fertilizer. Pak. J. Bot., 42(5), 3671-3685.
 • Sułek, A., Podolska, G. (2008). Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(1), 103-110, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Sułek, A., Podolska, G. (2012). Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52(4), 945-950.
 • Treder, K., Wanic, M. (2011). Competition for nitrogen between spring wheat and spring barley in the conditions of various NPK fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10(1), 87-96, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Woźniak, A. (2008). Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na indeks powierzchni liści LAI. Acta Agrophys., 12(1), 269-276.
 • Woźniak, A., Staniszewski, M. (2007). Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta. Acta Agrophys., 9(2), 525-540.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0424b156-2c92-4e0c-ab85-10e8aaee74e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.