PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 1 |

Tytuł artykułu

Odpowiedzialna konsumpcja jako podstawa Model of Sustainable Marketing (modelu harmonijnego marketingu)

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Responsible consumption as the basis for the Model of Sustainable Marketing
RU
Otvetstvennoe potreblenie - osnova modeli ustojjchivogo marketinga

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem rozważań jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na rynku polskim, których zadaniem było zweryfikowanie zbadanie zasadności wprowadzania na polskim rynku autorskiego Model of Sustainable Marketing (MSM), reprezentującego współczesne podejście do marketingu. W swoim założeniu MSM ma za zadanie wpływać na zachowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników organizacji oraz klientów tak, aby kreować pozytywne zmiany społeczne przez co osiągać profit. Ma także wpływać na to, co otrzymuje klient – przez kreowanie marki, która wpisuje się w rzeczywistość komercyjną, ale także społeczną. Wreszcie, przez postawę kierownictwa i pracowników, ma wpływać na dostarczanie dóbr i usług zarządzając w sposób odpowiedzialny, będąc otwartym na współdziałanie w uczciwym i etycznym procesie komunikacji marketingowej. W celu weryfikacji założeń teoretycznych leżących u podstaw konstrukcji MSM przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem metody delfickiej. Eksperci biorący udział w badaniu potwierdzili zasadność wdrażania MSM. Równolegle do prowadzonego badania klasyczną metodą delficką w badaniu wykorzystano również możliwość zadania pytań ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w celu oceny, na ile potencjalni klienci badanych przedsiębiorców są gotowi na zrozumienie, zaakceptowanie i docenienie firm działających wg nowej filozofii propagujących odpowiedzialną konsumpcję czy realizujących w swoim działaniu społeczną odpowiedzialność biznesu. Z badania wynika, że Polacy posiadają znikomą wiedzę na temat firm stosujących odpowiedzialne praktyki w biznesie w Polsce.
EN
An aim of considerations is to present findings of the research carried out in the Polish market whose aim was to verify legitimacy of introduction in the Polish market of the author’s Model of Sustainable Marketing (MSM), representing the contemporary approach to marketing. In its assumption, MSM has to influence behaviours of both management and employees of the organisation in order to create positive social changes and thus to achieve profit. It has also to influence what the customer receives – through creating the brand which is an element of the commercial but also the social reality. Finally, through the attitude presented by the management and employees it has to affect the delivery of goods and services managing in a responsible way, being open to cooperation in the fair and ethical process of marketing communication. In order to verify the theoretical assumptions underlying the MSM construction the author carried out empirical research with the use of the Delphi method. Experts participating in the research confirmed the legitimacy of MSM implementation. Parallel to the research carried out by the classical Delphi method, there was also used in the research possibility to ask questions of the nation-wide, representative sample of 1000 people in order to assess how much potential customers of the entrepreneurs surveyed were ready to understand, accept and appreciate the companies operating according to the new philosophy, propagating responsible consumption or implementing in their activities corporate social responsibility. The research shows that Poles have a scarce knowledge of the firms applying responsible practices in business in Poland.
RU
Цель рассуждений – представить результаты исследований, проведённых на польском рынке, задачей которых была проверка целесообразности ввола на польском рынке авторской модели устойчивого маркетинга (МУМ), представляющего современный подход к маркетингу. В своих предпосылках модель МУМ должна влиять на поведение как менеджмента, так и сотрудников организации, а также клиентов таким образом, чтобы формировать положительные социальные изменения и благодаря этому получать прибыль. Она должна тоже влиять на то, что получает клиент – путем формирования марки, которая представляет собой часть коммерческой, но и социальной действительности. Наконец, посредством отношения руководства и сотрудников она должна влиять на поставку благ и услуг, управляя ответственным образом, будучи открытой к взаимодействию в честном и этичном процессе маркетинговой коммуникации. Для верификации теоретических предпосылок, лежащих в основе конструкции МУМ, провели эмпирические исследования с использованием метода Дельфи. Эксперты, принимавшие участие в исследовании, подтвердили закономерность внедрения МУМ. Параллельно с исследованием, проводимым по классическому методу Дельфи, в нём использовали также возможность задавать вопросы общепольской, представительной выборке 1000 лиц для оценки, насколько потенциальные клиенты обследуемых предпринимателей готовы понять, одобрить и доценить фирмы, действующие по новой философии, пропагандирующие ответственное потребление или же осуществляющие в своей деятельности социальную корпоративную ответственность. Из исследования вытекает, что поляки обладают ничтожными знаниями о фирмах, которые применяют ответственные практики в бизнесе в Польше.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

1

Opis fizyczny

s.104-121,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, ul.Narbutta 85, 02-554 Warszawa

Bibliografia

 • Aldridge A.(2006), Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Al-Khatib J.A., D’Auria Stanton A., Rawwas Mohammed Y.A. (2005), Ethical segmentation of consumers in developing countries: a comparative analysis, “International Marketing Review:, Vol. 22, No. 2.
 • Bardaracco J.L. Jr. (1998), The Discipline of Building Character, “Harvard Business Review”, March-April.
 • Bugol M. (2010), Wymiary i problem zarządzanie organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Burgiel A. (2005), Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w zrachowaniach konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Crane A., Desmond J. (2002), Societal marketing and morality, “European Journal of Marketing”, Vol. 36, No. 5/6.
 • Elkington J. (2010), Cannibals with forks – the triple bottom line of 21st century business, Dalma Berkovic, Paris.
 • Golka M. (2004), W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Starbala E. (2006) Development of a Knowledge-based Economy in Poland, “Cybernetics and Systems: An International Journal”, Vol. 37, Iss. 2&3.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A. (2008), Trust Management − The New Way in The Information Society, “Ekonomics and Organization of Enterprise”, Vol. 2, No. 2.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2009a), Trust in Corporate Strategy Development, “Economics and Business Administration Journal”.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I. (2009b), Trust Management as a base of New Economy Management Practices, “Ekonomics and Organization of Enterprise”, Vol. 4, No. 2.
 • Hejduk I., Sankowska A., Grudzewski W., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnictwo, Warszawa.
 • Huma M. (2013), Odpowiedzialna konsumpcja, http://www.ekonsument.pl/a105_odpowiedzialna_konsumpcja.html [dostęp: 22.02.2013].
 • Hunt S.D. (2011), Sustainable marketing, equity, and economic growth: a resource-advantage, economic freedom approach, “Journal of the Academy Marketing Science”, No. 39.
 • Jackson T. (2008), Live Better by Consuming Less?: is there a “double dividend” in sustainable consumption?. “Journal of Industrial Ecology”, No. 9.1-2.
 • Jackson, T. (2005), Motivating sustainable consumption: a review of evidence on consumer behavior and behavioral change: a report to the Sustainable Development Research Network. Centre for Environmental Strategy, London.
 • Jackson T. (2009), Prosperity without Growth, Earthscan in association with the International Institute for Environment and Development, London UK.
 • Jones P., Clarke-Hill C., Comfort D., Hillier D. (2008), Marketing and sustainability, “Marketing Intelligence & Planning”, Vol. 26, No. 2.
 • Kotler P., Caslione J.A. (2009), Chaotics - the business of managing and marketing In the age of turbulence, AMACOM American Management Association, New York.
 • Kotler Ph., Hermawan K., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0: from Products to Customers to the Human Spirit, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken New Jersey.
 • Kotler Ph., Keller K.L., Brady M., Goodman M., Hansen T. (2009), Marketing Management, Pearson, London.
 • Kotler Ph., Pfoertsch W. (2008), Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2006), Jak tworzyć, zbudować i dominować na rynkach, One Press, Warszawa 2006.
 • Lachowski S. (2013), Od wartości do działania – przywództwo w czasach przełomowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (w:) Mróz B. (red.) Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Niestrój R. (red.) (2009), Wizerunek Marketingu w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, “Harvard Business Review”, January-February.
 • Seretny M., Seretny A. (2012) Sustainable Marketing – a New Era in the Responsible Marketing Development, “Fundation of Management”, Vol. 04, No 2(8).
 • Seretny M. (2012), Rola marketingu w funkcjonowaniu organizacji publicznych, (w:) Kieżun W., Wołejszo J. Sirko S. (red.), Public Management – społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Seretny M. (2011), Sustainabile Marketing – odpowiedzialność marketingu w obliczu globalnych
 • zmian gospodarczych, (w:) Hejduk I. (red.) Systainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny – nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Szostek D. (2012), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Szostek D. (2011), Wybrane aspekty strategii personalnej w przedsiębiorstwie zarządzanym marketingowo, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik, część 2, tom 1.
 • Vaaland T.I. Morten H., Grønhaug K. (2008), Corporate social responsibility: investigating theory and research in the marketing context, “European Journal of Marketing”, Vol. 42, No. 9/10.
 • Witek-Hajduk M.K. (red.) (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-041c7600-41fc-45cc-b3aa-1a1b1aa0f609
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.