PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 16 | 1 |

Tytuł artykułu

Professionalisms, sublanguages and registers of sports utterances

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

1

Opis fizyczny

p.47-56

Twórcy

autor
 • Pedagogical University, Krakow, Poland

Bibliografia

 • [1] Encyklopedia wiedzy o języku polskim (Encyclo¬pedia of the Polish Language), S. Urbańczyk, ed., Ossolineum, Wrocław 1978.
 • [2] S. Gajda, Z. Adamiszyn, ed., Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych (Colloquial language as a subject of linguistic reserach), Opole 1991; Anusiewicz J., Nieckula F. eds., Potoczność w języku i kulturze (Colloqualism in language and culture), Język a kultura, vol. 5, Wrocław 1992.
 • [3] J. Puzynina, Język wartości (Language of values), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • [4] Encyklopedia wiedzy o języku polskim (Encyclo¬pedia of the Polish Language), S. Urbańczyk, ed., Ossolineum, Wrocław 1978.
 • [5] S. Gajda, Wprowadzenie do teorii terminu (Intro¬duction to the Theory of Terminology), Opole 1990.
 • [6] I. Nowakowska-Kempna, Aproksymacja semantycz¬nego continuum (Approximation of Semantic Continuum), (in:) Język a kultura (Language and Culture), vol. 8: Podstawy metodologiczne seman¬tyki współczesnej (Methodological Foundations of Modern Semantics), Wrocław 1992, pp. 125-156.
 • [7] R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar, vol. I, Stanford, California, Stanford University Press, 1987.
 • [8] R. Jackendoff, Semantics and Cognition, MIT Press, Cambridge, Mass. 1983.
 • [9] J. Fishman, Who speaks what language to whom and when, La linguistique 2, 1965, pp. 67-88.
 • [10] M.A.K. Halliday, Explorations in the functions of language, Edward Arnold &Co, Baltimore 1973.
 • [11] L. Hoffman, Kommunikationsmittel Fachsprache, Akademie Verlag, Berlin 1976.
 • [12] D. Mohn, R. Pelka, Fachsprachen: eine Einführung, Max Niemayer Verlag, Tübingen 1984; Wojnicki S., Subjęzyki specjalistyczne (Specialist sublanguages), (in:) Teoretyczne podstawy terminologii (Theoreti¬cal foundations of terminology), F. Grucza, ed., Ossolineum, Wrocław 1991, pp. 61-77.
 • [13] Z. Bokszański, A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjologia języka (Sociology of language), Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
 • [14] B. Wolniewicz, Języki i kody (Langauges and Codes), (in:) Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki (Issues in Sociolinguistics and Psycholinguistics), A. Schaff, ed., Ossolineum, Wrocław 1980, pp. 7-37.
 • [15] J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa (Introduction to linguistics), Wydawnictwo UAM, Poznań 1982.
 • [16] S. Wojnicki, op. cit., p. 66.
 • [17] G.N. Leech, English in advertising: A linguistic study of advertising in Great Britain, Barnes&Noble, London 1966; Crystal D., Davy D., Investigating English style, Longmans, Green and Co., London 1969.
 • [18] J. Lyons, Semantyka (Semantics), vol. 2 trans. Weinsberg A. Warszawa 1989, pp. 188-206.
 • [19] J.A. Fishman, The sociology of language, Newbury House, Rawley, Mass. 1972.
 • [20] J. Bartmiński, Styl potoczny (Vernacular style), (in:) Język a kultura., vol. 5, pp. 37-54.
 • [21] T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej (Legal Language in a Socio- linguistic Perspective), Zeszyty Naukowe Uniwersy¬tetu Jagiellońskiego, vol. 26, Kraków 1986, p. 94.
 • [22] Ibid.
 • [23] B.Z. Kielar, Problemy tłumaczenia tekstów specja¬listycznych (Issues in translation of specialist texts), (in:) Teoretyczne podstawy., pp. 133-140.
 • [24] J. Lehrberger, Automatic translation and concept of sublanguage, (in:) R. Kittredge, J. Lehrberger eds., Sublanguage, Walter de Gruyter, Berlin 1982, pp. 81-106.
 • [25] A. Awdiejew, Model gramatyki komunikacyjnej (research project) (Model of communicative grammar - research project), (in:) Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa (Studies in spoken Polish), B. Dunaj, K. Ożóg eds., Kraków 1991, pp. 9-38.
 • [26] A. Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor, Caroma 1985.
 • [27] The text of the television commentary comes from two commentators: Zdzisław Ambroziak (Z.A.) and Karol Stopa (K.S.), It refers to a tennis game, Masters Tournament finals, between Boris Becker and Jim Courier held in the Frankfurter Festhalle on 29 November 1992 (rebroadcast) as well as from the Davis Cup doubles final (USA-Switzerland) on 5 December 1992.
 • [28] J. Ożdżyński, Funkcjonalne warianty wypowiedzi w środowisku sportowym (Functional varieties of sport utterances), Socjolingwistyka, 1980, 3, pp. 69-103.
 • [29] J. Ożdżyński, Mówione warianty wypowiedzi w śro¬dowisku sportowym (Spoken Varieties of Sport Utterances), Wrocław 1979.
 • [30] T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki sty¬listycznej języka polskiego (Introduction to stylistic gram mar of the Polish language), Lublin 1991, pp. 10-16.
 • [31] R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej (Introduction to linguistic semiotics), Warszawa 1990, pp. 134-153, (unit IV: „Problemy modalności" (Problems of modality).
 • [32] S. Gajda, op.cit., pp. 23-26. J. Lukszyn, Ling¬wistyczne problemy badań terminologicznych (Linguistic Problems in Terminological Research), (in:) Teoretyczne podstawy., pp. 79-96.
 • [33] Z. Ziembliński, M. Zieliński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Directive and their utterances), Warszawa 1992, in particular Part II: M. Zieliński, Wypowiedzi dyrektywalne w praktyce językowej (Directive utterances in language practice), pp. 69¬-101.
 • [34] Ibid.
 • [35] M. Nowakowska, Teoria działania (Theory of action), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PWN, War¬szawa 1979; J. Puzynina, op. cit.
 • [36] M. Zieliński, op. cit., pp. 81-86.
 • [37] Ibid.
 • [38] Polish wolej from English volley - a kick or hit in which a player returns a moving ball before it touches the ground.
 • [39] J. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura (Language communication and literature), Ossoli¬neum, Wrocław 1975.
 • [40] J. Antas, Projekt metodologii badań relacji obraz- słowo w przekazie telewizyjnym (Methodology of Research of the Image-word Relationship in Tele¬vision Broadcast), Zeszyty Prasoznawcze, 1981, no. 2.
 • [41] Ibid.
 • [42] W. Miodunka, A. Ropa, Z zagadnień socjo¬lingwistycznego opisu sytuacji. Na przykładzie sytuacji telewizyjnych (Problems of sociolinguistic situational des-cription), Socjolingwistyka, vol. 2, 1979, pp. 65-75.
 • [43] Polish bekhend from English back-hand - a hit in which the right arm is brought across the body with the back of the hand facing the same direction as the hit itself, (left-handed players the other way round).
 • [44] R. Grzegorczykowa, op. cit., pp. 150-153.
 • [45] Polish stop-wolej from English stop-volley - a softly hit volley that barely falls over the net and cannot be reached for a return.
 • [46] Polish kros from English cross (shot) - a stroke played diagonally across the court.
 • [47] Polish forhend from English forehand - a hit in which the palm of the hand which is holding the racket faces the same direction as the hit itself.
 • [48] N. Iwanowa-Perczyńska, Wybrane cechy składnio- wo-stylistyczne polszczyzny mówionej (Selected syntactic and stylistic characteristics of spoken Polish), Prace Instytutu Języka Polskiego (Works of Institute of Polish Language), nr 7, Wrocław 1975.
 • [49] Polish return from English return - the action or an instance of returning a ball.
 • [50] R. Grzegorczykowa, op. cit., p. 150.
 • [51] Polish gem from English game - part of a tennis match which consists of points.
 • [52] Polish tajbrek from English tie-break - extra play at the end of a game when both teams or players in tennis have the same points, to decide who is the winner.
 • [53] M. Zieliński, op. cit., pp. 85-86.
 • [54] R.S. Jackendoff, op. cit., p. 17.
 • [55] Ibid.
 • [56] More about it can be found in my article: Kontekst wizualny wypowiedzi telewizyjnej (Visual context of television utterances), (in:) Zeszyty Praso¬znawcze.
 • [57] J. Bruner, Actual minds, possible worlds, Cambridge 1986.
 • [58] Greenset - type of tennis court surface similar to Tartan surface.
 • [59] ATP - Association of Tennis Professionals.
 • [60] A. Awdiejew, Wiedza potoczna a inferencja (Common knowledge and inference), (in:) Język a kultura., op. cit., vol. 5, pp. 21-27.
 • [61] Polish serwis from English service - the act or manner of putting the ball into play; serve.
 • [62] Jargon: 'get into the net' 'play very close to the net'.
 • [63] D. Sperber, D. Wilson, Relevance, Blackwell, Oxford 1986.
 • [64] A. Awdiejew, Wiedza potoczna. op. cit., p. 22.
 • [65] Polish slajs or jargon szlajs from Endlish slice or German Slice - hit the bottom of the ball so that it does not bounce very high when it hit the ground; J. Ożdżyński, Polskie współczesne słownictwo sportowe (Modern sport vocabulary in Polish), Wrocław 1970.
 • [66] J. Biniewicz, Potoczny a naukowy obraz świata w tekstach nauk ścisłych (Common and scientific image of the world in scientific discourses), (in:) Język a kultura. op. cit., vol. 5, pp. 111-118.
 • [67] What is meant here is playing a forehand diagonally when the ball hits the service area of the opponent close to the net (jargon also: tight cross-court).
 • [68] R. Grzegorczykowa, op. cit.; J. Puzynina, op. cit.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-03827191-1a64-4c5f-a7d3-bd9cc245a30b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.