PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |

Tytuł artykułu

Efektywność i produktywność gospodarstw rolnych na podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Efficiency and productivity of farms in the basic markets of plant and animal production in Poland in the first decade after accession to the European Union

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przedstawiono najważniejsze statystyki i wskaźniki związane z kształtowaniem się podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych gospodarstw rolnych, takich jak produktywność poszczególnych czynników wytwórczych, poziom rentowności oraz kosztochłonności produkcji. Rozważania przeprowadzono dla gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji podstawowych produktów rolnych, takich jak: zboża i oleiste, rośliny okopowe (w tym ziemniaki i buraki cukrowe), owoce, warzywa pod osłonami, żywiec wołowy, wieprzowy, drobiowy, mleko krowie, jaja kurze. Z kolei porównanie osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych metodą wzorca rozwoju Hellwiga umożliwiło określenie, które typy gospodarstw rolnych były najbardziej efektywne w okresie poakcesyjnym.
EN
The article presents the most important statistics and indicators related to the development of basic economic and financial categories of agricultural holdings, such as the productivity of individual factors, the level of profitability and the cost of production. Considerations have been made for agricultural holdings specializing in the production of basic agricultural products such as: cereals and oil, root crops (including potatoes and sugar beet), fruits, vegetables under the cover, beef cattle, pork, poultry, cow’s milk, chicken eggs. In turn, the comparison of the economic and financial results achieved using the Hellwig’s pattern of development allowed us to determine which types of farms were most effective during the post–accession period.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

3

Opis fizyczny

s.34-40,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Bibliografia

 • Bąk Andrzej. 2016. Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza (Linear ordering of objects using Hellwig and Topsis Methods – a comparative analysis). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 426: 22-31.
 • Czakowski Dariusz. 2015. Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskiej (Resources and effectiveness conditions of poultry and egg production in Poland from the perspective of accession to the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 20-25.
 • Czyżewski Bazyli. 2013. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce (Economic pensions in the food economy in Poland). Warszawa: PWE.
 • FADN. 2016. http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database.
 • Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-326.
 • Jaworska Monika, Milena Rusin. 2011. Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce (The diversity of the environment in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (19): 37-46.
 • Mańko Stanisław, Tadeusz Sobczyński, Roman Sass. 2008. Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005 (Changes in balancing of financial liquidity in the European Union’s agricultural farms in the years 1989-2005). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 5-22.
 • Matuszczak Anna. 2013. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia (Diversification of agricultural development in regions of the European Union in the aspect of its sustainability). Warszawa: PWN.
 • Poczta Walenty, Wawrzyniec Czubak, Katarzyna Pawlak. 2009. Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE (Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Poland’s accession to the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 40-52.
 • Pomianek Iwona. 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego (Socio-economic development level of rural areas of Warmia and Mazury Province). Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (3): 227-239.
 • Rembisz Włodzimierz. 2006. Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych (The endogenous and exogenous conditions for agricultural producers’ income increase). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2: 14-30.
 • Runowski Henryk. 2008. Wykorzystanie bilansu majątkowego w ocenie stanu i kierunków zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw hodowlanych (How to use the balance sheet to assess the state of art and the changes of financial and economic situation of breeding companies). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 7-19.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-032f546d-1ee3-4905-841e-44a8e5a7ed53
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.