PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/2 |

Tytuł artykułu

Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Technical infrastructure relation to media transmission and distribution and its area bands

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ciągły rozwój społeczny i gospodarczy kraju wiąże się z koniecznością zapewnienia odbiorcom podstawowych potrzeb, do których m.in. zalicza się zaopatrzenie w energię elektryczną, paliwa, gaz, wodę, ciepło itp. Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów podobnie jak infrastruktura transportowa stała się potrzebą fundamentalną, zaliczaną do celów publicznych. Ze względu na swój liniowy charakter zarówno infrastruktura już istniejąca, jak i stanowiąca nowe inwestycje dotyczy dużej liczby nieruchomości ograniczając lub uniemożliwiając wykonanie przysługującej do niej pełni praw. Powstała więc potrzeba zdefiniowania pasów terenu związanych z przesyłową i dystrybucyjną infrastrukturą techniczną, a wszystko to na tle najmłodszego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu. Celem niniejszego artykułu jest systematyka infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją mediów ze względu na sposób jej występowania w przestrzeni nieruchomości, zasięg i dostępność dla potencjalnych odbiorców oraz zapis w przepisach geodezyjno-kartograficznych. W pracy wskazano również pasy terenu towarzyszące przesyłowej i dystrybucyjnej infrastrukturze technicznej, zależne od jej parametrów technicznych oraz sposobu występowania w przestrzeni nieruchomości.
EN
Continuous social and economic development of a country is associated with providing basic needs like electricity, fuel, gas, water, heat etc. Technical infrastructure connected with media transmission and distribution similar to a transport infrastructure has become a fundamental human need, required for public purposes. Taking into consideration its linear character, both the existing infrastructure and the new one, regarding a large number of properties, limiting or preventing execution afforded full rights to these properties. Therefore there is a necessity to define areas connected with transmission and distribution line infrastructure, and all of these, in a light of the youngest limited property right – transmission easement. The purpose of this paper is the division of technical infrastructure connected with media transmission and distribution in view of its occurrence in the real estate space, range and availability for potential customers as well as registration in the geodesy and cartography regulations. In the study have been indicated also the area bands of land associated with the transmission and distribution line infrastructure, depending on its technical parameters and the way of a appearance in the real estate space.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.467-480,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Bibliografia

 • Borcz Z. (2000) Infrastruktura terenów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dąbek J., Nowakowska M., Zamroch P. (2013) Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związanaz infrastrukturą techniczną.
 • Dąbek J. (2013) Urządzenia przesyłowe, służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Materiały szkoleniowe PFSRM.
 • Oryginalna Azetka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz. 829).
 • Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2012 r. poz. 951).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołówuzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 r. nr 38 poz. 455).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii orazkrajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
 • Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektówtopograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013, poz. 383).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr401, poz. 47)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 640).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 243, poz. 2063 ze zm.).
 • http://sluzebnosc-przesylu.pl/odszkodowania [dostęp: 09.02.2014]

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-02bf01c9-3ea7-4b57-a9db-1447ba4f4c39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.