PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 504 | 2 |

Tytuł artykułu

Porównanie różnych metod identyfikacji gatunków Phytophthora w materiale szkółkarskim

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Liczba wykrywanych gatunków Phytophthora w polskich szkółkach oraz zakres roślin żywicielskich zwiększają się z każdym rokiem. Straty powodowane przez fytoftorozy i brak możliwości diagnozowania na podstawie objawów chorobowych powodują konieczność zastosowania metod laboratoryjnych do szybkiej oceny materiału pod kątem zasiedlenia przez te patogeny. Ich identyfikację można przeprowadzać za pomocą analiz morfologicznych, fizjologicznych bądź biochemicznych i molekularnych. Wraz z rozwojem technik molekularnych, szczególnego znaczenia nabrało testowanie bazujące na analizie DNA [Henson, French 1993; Drenth, Irvin 2001; Taylor i in. 2001; Atkins, Clark 2004]. Wszystkie proponowane metody rutynowego testowania materiału roślinnego, gleby i wody dla celów identyfikacji lub diagnostyki powinny być szybkie, powtarzalne, wykrywające patogeny w tkankach roślinnych, glebie i wodzie, możliwie mało zależne od umiejętności wykonującego test oraz tanie.
EN
A number of Phytophthora species isolated in Polish nurseries and a range of their host plants increase in each year. The economical importance of Phyto­phthora diseases and impossibility to diagnose on the basis of symptoms, cause the necessity to use laboratory methods for quick identification and detection of these pathogens. It is possible with the aid of morphological and physiological characters or with the use of biochemical or molecular tests. Recently, the most important are the methods based on the DNA analysis [Henson, French 1993; Drenth, Irvin 2001; Taylor i in. 2001; Atkins, Clark 2004]. All the methods for mass diagnosis should be quick, repeatable, detecting a pathogen in the natural samples - plant tissue, soil and water, possibly cheap and less dependent on per­sonal skilfulness.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

504

Numer

2

Opis fizyczny

s.521-531,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Atkins S.D., Clark I.M. 2004. Fungal molecular diagnostics: a mini review. J. Appl. Genet. 45: 3-15.
 • Bartnicki-Garcia S., Wang M.C. 1983. Biochemical aspects of morphogenesis in Phy- tophthora, w: Phytophthora. Its biology, taxonomy, ecology and. pathology. Red. Erwin D.C., Bartnicki-Garcia S., Tsao P.H., APS PRESS, St. Paul, USA: 121-137.
 • Bielenin A., Jeffers S.N., Wilcox W.F., Jones A.L. 1988. Separation by protein elec-
 • trophoresis of six species of Phytophthora associated with decidous fruit crops. Phytopathol. 78: 1402-1408.
 • Bonants PJ.M., de Weerdt M., Baayen R., de Gruyter H., Man in 't Veld W.A., Kroon L.RN.M. 2002. Molecular identification and detection of Phytophthora species and populations of P. ramorum. Mat konf. nauk. „Sudden Oak Death Science Symposium", 15-18 XII 2002 Monterey, USA. http://danr.ucop.edu/ihrmp /sodsy- mp/paper/paper08.html
 • Bonants PJ.M., Hagenaar-de Weerdt M., van Gent-Pelzer M.re., Lacourt I., Cooke D.e.L., Duncan J.M. 1997. The use of nested PCR for the detection of Phyto­phthora fragariae in strawberry, w: Diagnosis and Identification of Plant Pathogens. Red.: Dehne H.-W. i in. Kluwer Acad. Publishers: 43-45.
 • Burns R., George E. 1995. The use of monoclonal antibodies for the detection of fungi. Bull. OEPP/EPPO, 25 : 31-37.
 • Cahill D.M., Hardham A.R. 1994. A Dipstick immunoassay for the specific detection of Phytophthora cinnamomi in soils. Phytopathol. 84: 1284-1292.
 • Cavalier-Smith T. 1998. A revised six-kingdom system of life. Biol. Rev. 73: 203-266.
 • Chowdappa R, Brayford D., Smith J., Flood J. 2003a. Identification of Phytophthora species affecting plantation crops by RFLP of PCR-amplified internal transcribed spacer regions of ribosomal DNA. Curr. Sci. 85: 34-36.
 • Chowdappa R, Brayford D., Smith J., Flood J. 2003b. Identity of Phytophthora asso­ciated with arecanut and its relationship with rubber and cardamom isolates based on RFLP of PCR-amplified regions of rDNA and AFLP fingerprints. Curr. Sci. 85: 585-587.
 • Chowdappa R, Brayford D., Smith J., Flood J. 2003c. Molecular discrimination of Phytophthora isolates on cocoa and their relationship with coconut, black pepper and bell pepper isolates based on rDNA repeat and AFLP fingerprints. Curr. Sci. 84: 1235-1238.
 • Clare B.G., Zentmyer G.A. 1966. Starch gel electrophoresis from species of Phytopht­hora. Phytopathol. 56: 1334-1335.
 • Cooke D.E.L., Drentii A., Duncan J.M., Wagels G., Brasier C.M. 2000. A Molecular Phylogeny of Phytophthora and Related Oomycetes. Fungal Genet. & Biol. 30: 17-32.
 • Cooke D.e.L, Duncan J.M. 1997. Phylogenetic analysis of Phytophthora species based on the TTS1 and ITS2 sequences of ribosomal DNA. Mycol. Res. 101: 667-677.
 • DickM.W. 1997. Fungi, flagella and phylogeny. Mycol. Res. 101: 385-394.
 • Drenth A., Irvin J.A.G. 2001. Routine DNA based diagnostic tests for Phytophthora. Rural Industries Research & Development Corporation, Publ. No. 01/36: 1-18.
 • Erwin D.C., Ribeiro O.K. 1996. Phytophthora Disease Worldwide. APS PRESS, St. Paul, USA: 562 ss.
 • Ersek Т., Sciioelz J.E., English J.T. 1994. PCR Amplification of Species-Specific DNA Sequences Can Distinguish among Phytophthora Species. Appl. Environ. Microbiol. 60: 2616-2621.
 • Faleiro F.G., Luz A.D.M.N., Cerqueira A.O., Rocha C.S.S. 2003. Uso de macadores RAPD na classificaao de isolados de Phytophthora spp. causadores da podidao parda do cacauiero no Brasil. Fitopatol. Bras. 28: 312-315.
 • Ferraris L., Cardinale F., Valentino D., Roggero R, Tamietti G. 2004. Immunolo­gical discrimination of Phytophthora cinnamomi from other Phytophthorae patho­genic on chestnut. J. Phytopathol. 152: 193-199.
 • Garbelotto M., Rizzo D., Hayden K., Meua-Chang M., Davidson J.M., Tjosvold S. 2002. Phytophthora ramorum and Sudden Oak Death in California: III. Preliminary Studies in Pathogen Genetics. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR- 184: 765-773.
 • Hall G. 1993. An intergrated approach to the analysis of variation in Phytophthora nicotianae and a redescription of the species. Mycol. Res. 97: 559-574.
 • Hall R., Zentmyer g.A., Erwin D.c. 1969. Approach to Taxonomy of Phytophthora through Acrylamide Gel-Electrophoresis of Proteins. Phytopathol. 59: 770-774.
 • Henson J.M., French R. 1993. The polymerase chain reaction and plant disease diag­nosis. Annu. Rev. Phytopathol. 31: 81-109.
 • Но H.H. 1981. Synoptic keys to the species of Phytophthora. Mycologia 73: 705-714.
 • Но H.H., Jong S. C. 1987. Critical problems in the taxonomy of Phytophthora species in culture. Mycotaxon 29: 207-232.
 • Hughes K., Roberts K., Griffin R., Danks C., Boonham N., Lane C., Barker J. On-site diagnostics for Phytophthora ramorum. http://www.csl.gov.uk/science/organ/ph/ immun/documents/Ramorum_on-site.pdf.
 • Ivors K., Garbelotto M. 2002. TaqMan PCR for detection of Phytophthora DNA in Environmental Plant Samples. Mat. konf. nauk. „Sudden Oak Death Science Symposium", 15-18 XII 2002 Monterey, USA. http://danr.ucop.edu/ihrmp/ sodsymp/poster/posterlO.html
 • Kirk EM., Cannon EE, David J.C., Stalpers J.A. 2001. Ainsworth and Bisby's Dictio­nary of the Fungi. 9th Edition., CABI Publishing: 624 ss.
 • Lane C.R., Beales EA., Hughes KJ.D., Tomlinson J., Inman AJ., Warwick K. 2004.
 • First report of ramorum dieback (Phytophthora ramorum) on container-grown english yew (Taxus bacatta) in England. Plant Pathol. 53: 522.
 • Lee S.B., Taylor J.W. 1992. Phytogeny of five fungus-like protocistian Phytophthora species, inferred from the internal transcribed spacers of ribosomal DNA. Mol. Biol. Evol. 9: 636-653.
 • Leipe D.D. Wainright EO. Gunderson J.H., Porter D. Patterson DJ., Valois F., Himmerich S., Sogin M.L. 1994. The stramenopiles from a molecular perspective: 16S-like rRNA sequences from Labyrinthuloides minuta and Cafeteria roenbergensis. Phycologia 33: 369-377.
 • Luo L., Но H.H., Jong S.C. 1988. Study on the physiological characteristics of the genus Phytophthora. Mycotaxon 32: 199-217.
 • Malewski Т., Malewska A., Rutkowski R. 2003. RT-PCR technique and its applicat­ions. State-of the-art. J. Anim. & Feed. Sci. 12: 401-412.
 • Man in't Veld W.A., Veenbaas-Rijks WJ., Ilieva E., de Cock A.W.A.M., Bonants EJ.M., Pieters R. 1998.Natural hybrids of Phytophthora nicotianae and Phytophtho­ra cactorum demonstrated by isozyme analysis and Random Amplified Polymorphic DNA. Phytopathol. 88: 922-929.
 • Man int Veld W.A., de Cock A.W.A.M., Ilieva E., Levesque C.A. 2002. Gene flow ana­lysis of Phytophthora porri reveals a new species: Phytophthora brassicae sp. nov. Eu. J. Plant Pathol. 108: 51-62.
 • Marosz A. 2002. Perspektywy rozwoju szkółek roślin ozdobnych. Ogrodnictwo 1: 21-23.
 • Marosz A. 2004. Analiza szkólkarstwa ozdobnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Praca doktorska, Inst. Sadown. i Kwiaciar. Skierniewice: 1-150.
 • Martin R.R., James D., Levesque C.A. 2000. Impacts of molecular diagnostic techno­logies on plant disease management. Ann. Rev. Phytopathol. 38: 207-239.
 • Newhook EJ., Waterhouse G.M., Stamps DJ. 1978. Tabular key to the species of Phytophthora de Bary. Mycol. Pap. 143. Commonw. Mycol. Inst. Kew, Surrey, UK: 20 ss.
 • Orlikowska Т., Wiejacha K., Trzewik A. 2005. Zastosowanie markerów DNA do identyfikacji i detekcji gatunków z rodzaju Phytophthora. Prace IBL (w druku).
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002a. Fytoftorozy w szkółkach roślin ozdobnych w Pol­sce. Prace IBL Ser. A, 2002/2: 134-137.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002b. Occurrence of Phytophthora cinnamomi on erica- ceous plants in container-grown ornamental nurseries in Poland. J. Plant Prot. Res. 42: 157-163.
 • Orlikowski L.B., Szkuta G. 2002c. Isolation and identification of Phytophthora spe­cies from diseased plants in ornamental nurseries. Phytopathol. Pol. 35: 183-190.
 • Orlikowski L.B., Wiejacha K., Trzewik A., Szkuta G., Orlikowska Т. 2005. Isolation and identification of Phytophthora species from diseased plants in ornamental nur­series. Phytopathol. Pol. (w druku).
 • Ribeiro O.K. 1978. A Source Book of the Genus Phytophthora. Cramer J., Vaduz: 417 ss.
 • Ristaino J.B., Gumpertz M.L. 2000. New frontiers in the study of dispersal and spatial analysis of epidemics caused by species in the genus Phytophthora. Annu. Rev. Phy­topathol. 38: 541-546.
 • Scott D.L., Deaiil K.L. 1998. The detection of viable Phytophthora infestans using RT-PCR specific for diverged actin sequence. Agric. Res. Service, http://www. nalusda.gov/ttic/tektran/data000008/56/0000085634.html
 • Schoen С., van Beuningen, de Weerdt M., Hilhorst R., Chan A., Boender R, Sona­nts PJ.M. 2002. Multiplex detection of plant pathogens by micro-arrays: an innova­tive tool for plant health management. COST Action 853 Meeting, 26-28 IX 2002 http://www.cost853.ch/pdf-files/Bonants_poster.pdf
 • Shew H.D., Benson D.M. 1982. Qualitative and quantitative soil assays for Phytoph­thora cinnamomi. Phytopathol. 72: 1029-1032.
 • Sogin M.L., Patterson DJ. 2001. Stramenopiles. The Tree of Live Web Project 9 ed. R. Maddison, http://tolweb.org/tree7group=Stramenopiles&contgroup = Eukaryotes
 • Stamps DJ., Waterhouse G.M., Newhook FJ., Hall G.S. 1990. Revised tabular key to the species of Phytophthora. Mycol. Pap.162. Commonw. Agric. Bur. Int., Kew, London, UK: 28 ss.
 • Stangiiellini M.E., Nielsen CJ., Kim D.H., Rasmussen S.L., Rorbaugh RA. 2000.
 • Influence of sub-versus top-irrigation and surfactants in a recirculating system disease incidence caused by Phytophthora spp. in potted plants. Plant Dis. 84: 1147-1150.
 • Szukta G. 2004. Występowanie, izolacja, identyfikacja i szkodliwość gatunków z rodzaju Phytophthora w szkółkach ozdobnych roślin iglastych. Praca doktorska, AR Kraków: 1-191.
 • Szkuta G., Orlikowski L.B. 2002. Wprowadzenie do morfologii i identyfikacji gatun­ków z rodzaju Phytophthora. Prace IBL Ser. A, 2002/2: 138-144.
 • Taylor E., Bates J., Kenyon D., Maccaferri M., Thomas J. 2001. Modern molecular methods for characterisation and diagnosis of seed-borne fungal pathogens. J. Plant. Pathol. 83 (Special issue): 75-81.
 • Themann K., Werres S., Diener H.A., Luttmann R. 2002. Comparision of different methods to detect Phytophthora spp. in recycling water from nurseries. J. Plant. Pathol. 84: 41-50.
 • Tooley P.W., Kyde K.L., Englander L. 2004. Susceptibility of selected ericaceous ornamental host species to Phytophthora ramorum. Plant Dis. 88: 993-999.
 • Tooley RW., Hatziloukas E., Scott D.L., Carrac M.M. 2002. Use of ligase chain reaction for enhanced detection of Phytophthora infestans. Can. J. Plant Pathol. 24: 294-301.
 • Тюратш A., Singh R., Raj S.K., Singh A.R, Johri J.K. 2003. Molecular identification of Phytophthora nicotianae isolates causing leaf rot of betelvine (Piper betle L.). Curr. Sci. 84: 22-24.
 • Tsao EH. 1990. Why many Phytophthora root rots and crown rots of trees and horti­cultural crops remain undetected. Bulletin OEPP/EPPO 20: 11-17.
 • Waterhouse G.M. 1963. Key to the species of Phytophthora de Bary. Mycol. Pap. 92. Commonw. Mycol. Inst. Kew, Surrey, UK: 22 ss.
 • Werres S., Martwitz R., Man int Veld W.A., de Cock A.W.A.M., Bonants RJ.M., de Weerdt M., Themann K., Ilieva E., Baayen R.P. 2001. Phytophthora ramorum sp. nov., a new pathogen on Rhododendron and Viburnum. Mycol. Res. 105: 1155-1165.
 • Wilcox W.F. 1989. Identity, virulence, and isolation frequency of seven Phytophthora spp. causing root rot of raspberry in New York Phytopathol. 79: 93-101.
 • Winton L.M., Hansen E.M. 2001. Molecular diagnosis of Phytophthora lateralis in trees, water, and foliage baits using multiplex polymerase chain reaction. For. Path. 31: 275-283.
 • Yamak E, Peever T.L., Groove G.G., Boal RJ. 2002. Occurrence and identification of Phytophthora spp. pathogenic to pear fruit in irrigation water in Wenatchee River Valley of Washington State. Phytopathol. 92: 1210-1216.
 • Zhang Z.G., Zhang J.Y., Zheng Х.В., Yang Y.W., Ko W.H. 2004. Molecular distinctions between Phytophthora capsci and Ph. tropicalis based on ITS sequences of ribosomal DNA. J. Phytopathol. 152: 358-364.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-028ba39e-aa01-47ad-8380-fbd84e0ced81
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.