PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Podmiotowe uczestnictwo mieszkańców w procesach rewitalizacji - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Community participation in the revitalization process: counteracting of social exclusion

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przejawem wykluczenia społecznego jest pozbawienie kogokolwiek prawa do udziału w życiu lokalnej społeczności, w tym prawa do decydowania o jej losie. Z tych względów przyjęto tezę, że proces odnowy przestrzeni miejskiej bez udziału zamieszkujących tę przestrzeń ludzi, bez ich akceptacji dla prowadzonych przekształceń oraz bez planu działania na rzecz grup nieuprzywilejowanych nie może się udać. Porozumienie w sprawie percepcji przestrzeni, zarówno w stanie poprzedzającym działania, jak i co do jej przyszłej wizji, umożliwia uzyskanie sukcesu przestrzennego i społecznego. W procesie rewitalizacji, przy podejmowaniu decyzji powinno stosować się metody partycypacji interaktywnej umożliwiającej kształtowanie pól wyboru, kryteriów oceny, udział w ocenie i wyborze a nie jedynie akceptację lub nie zaproponowanych „odgórnie” rozwiązań. Należy przy tym pamiętać, że ugoda społeczna nie może zastąpić obiektywnych wskaźników jakości, ujętych w odpowiednich przepisach technicznych, normach czy też aktach prawnych. Odstępstwo może zakończyć się z jednej strony realnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób korzystających z wybranych elementów przestrzeni, z drugiej – poniesieniem odpowiedzialności zawodowej, cywilnoprawnej lub karnej przez decydenta i/lub projektanta.
EN
Social exclusion is seen when anyone is bereaved of his right to participate in the life of one’s social community, including the right to decide about the community’s destiny. For those reasons, people assumed a thesis that the urban space revitalization processes taking place without the participation of the people living in particular space, without their acceptance of the implemented transformations, and without action plans for the sake of the non-privileged groups, may not be successful. An agreement on space perception, both before action implementation and when a vision of the future is being approved, allows to attain spatial and social successes. In the revitalization processes, when specific decisions are made, people should apply interactive participation methods allowing to shape the fields of selection and evaluation criteria, as well as participate in such selections and evaluations, not only to accept or not any imposed solutions. We should remember that a community agreement may not replace any objective indicators of quality, comprised in applicable technical codes, standards, or legal regulations. Any deviation from such indicators may end, on the one hand, with a real threat to life or limb of the persons using selected elements of space, and, on the other hand, with the assumption of professional, civil or penal liability by the decision-maker and/or the planner.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

s.15-24,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Bibliografia

 • Kozłowski M., 2011, Interaktywna partycypacja obywatelska – wspomaganie rewitalizacji, Wańkowicz W. (red.), Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami.
 • Starowicz W., 2007, Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Ustawa Prawo prasowe, z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej, z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r., Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.
 • Wańkowicz W., 2004, Wspomaganie procesów rewitalizacji – nowy kierunek poszukiwań, Problemy Rozwoju Miast, nr 1/2 2004, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2010, Lokalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji, w: Ziobrowski Z. (red.), Założenia krajowej polityki rewitalizacji, Rewitalizacja miast polskich, t. 9, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W. (red.), 2011, Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2011a, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych, Poradnik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Wańkowicz W., 2011b, Specyfika badań jakości usług w drogownictwie i transporcie miejskim, w: Trutkowski C. (red.), Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym, Związek Miast Polskich, Poznań.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0273904b-d3ca-44b1-bb47-70d9d1d6200f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.