PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 2 |

Tytuł artykułu

Preferencje konsumentów w zakresie promocji sprzedaży na rynku żywności

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Consumer preferences for sales promotion in the food market
RU
Predpochtenija potrebitelejj v oblasti pooshhrenija prodazhi na rynke produktov pitanija

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem podjętego badania było poznanie preferencji polskich konsumentów w stosunku do działań z zakresu promocji sprzedaży na rynku żywności oraz ocena zmian w tym zakresie. Badanie zrealizowano w 2014 roku, metodą ankietową, na próbie 278 respondentów w wieku 15 i więcej lat. Analizie poddano częstotliwość korzystania z poszczególnych form promocji oraz preferencje respondentów w tym zakresie. Stwierdzono, iż najczęściej wykorzystywane i najbardziej preferowane przez respondentów były okresowe obniżki cen, a także bonifikaty za większe zakupy, degustacje i pokazy oraz bezpłatne próbki. Zachowania badanych w odniesieniu do działań z zakresu sprzedaży warunkowała płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz dochód. Działania z zakresu promocji sprzedaży były najczęściej wykorzystywane i najbardziej preferowane w odniesieniu do używek, napojów, słodyczy, a także przetworów zbożowych i tłuszczów, zaś najmniej w przypadku jaj, cukru, mięsa oraz ryb. W porównaniu z wynikami wcześniejszych badań nie stwierdzono zasadniczych różnic, jeśli chodzi o preferowane formy promocji i grupy produktów, w odniesieniu do których są one najbardziej akceptowane, odnotowano natomiast zmiany w zakresie ekonomicznych i socjodemograficznych uwarunkowań zachowań konsumentów w badanym zakresie. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the study was to discover the preferences of Polish consumers in relation to activities in the field of sales promotions in the food market as well as assessment of changes in this area. The research was conducted in 2014, using survey methods on a sample of 278 respondents aged 15 and older. The frequency of use and preferences for certain forms of sales promotion and the opinions of the respondents on promotional activities were analysed. It was found that the most commonly used and most preferred by respondents were periodic price reductions, as well as discounts for larger purchases, tastings and demonstrations, and free samples. The behaviour of respondents with regard to activities in the field of sales was influenced by gender, age, place of residence, education, and income. Activities in the area of sales promotion were the most frequently used and most preferred in relation to stimulants, drinks, sweets, as well as cereals and fat products, and the least popular in case of eggs, sugar, meat, and fish. Compared with previous studies, there were no significant differences in relation to the preferred forms of promotion and product groups, for which they are most accepted. However, some changes were recorded in the economic and sociodemographic determinants of consumer behaviour in the tested range.
RU
Целью предпринятого изучения были выявление предпочтений польских потребителей по отношению к поощрению продажи на рынке продуктов питания, а также оценка изменений в этой области. Исследование провели в 2014 г. по методу опроса на выборке 278 респондентов в возрасте 15 и больше лет. Анализ охватил частотность пользования отдельными формами поощрения и предпочтения респондентов в этом отношении. Констатировали, что чаще всего используемые и наиболее предпочитаемые респондентами были периодические уценки, а также льготы при бόльших покупках, дегустации и бесплатные образцы товаров. Поведение обследуемых по отношению к действиям в области продажи было обусловлено полом, возрастом, местожительством, образованием и доходом. Действия из области поощрения продажи чаще всего использовались и наиболее предпочитались по отношению к вкусовым товарам, напиткам, сластям, а также продуктам переработки зерновых и жирам, менее же всего в случае яиц, сахара, мяса и рыбы. По сравнению с более ранними исследованиями не отметили принципиальных отличий в отношении предпочитаемых форм поощрения и групп продуктов с точки зрения их одобрения. Отметили же изменения в отношении экономических и социально-демографических обусловленностей поведения потребителей в изучаемой сфере. Статья имеет исследовательский характер.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

2

Opis fizyczny

s.241-253,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa

Bibliografia

 • Alavuk D., Jevtić J., Petrevska I. (2015), Sales promotion as a determining factor in the competitive position of the company, “Journal of Engineering Management and Competitiveness”, No. 5(1).
 • Asghar W., Abbasi M.N., Zafarullah M. (2015), Impact of Advertisement and Sales Promotion on Consumer Cognitive Buying Behavior: A Study of Low Involvement (FMCG) Products, “Pakistan Journal of Social Sciences”, No. 35(2).
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”, nr 6(55).
 • Brzózka A. (2004), Zachowania nabywcze konsumentów aktywnych zawodowo na rynku produktów spożywczych, Praca magisterska, WNoŻCziK, SGGW, Warszawa.
 • Collins Ventura N., Palacios Bauz I., Cedeño Pinoargote J., Valencia Medranda A. (2015), Influencia de las herramientas de promoción de ventas en el comportamiento de los consumidores de mercados municipals, “Revista Científica y Tecnológica”, No. 3(1).
 • Drzazga M. (2006), Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Futrell Ch. (2004), Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientem, Wydawnictwo OE, Kraków.
 • Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Hajduk G., Cyrek P. (2005), Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, (w:) Kopycińska D., Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 • Harackiewicz T. (2001), Promocja sprzedaży (sales promotion) i merchandising, (w:) Rydel M., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Szkolenia Kadr, Gdańsk.
 • Jeznach M. (2007), Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kaznowski D. (2008), Nowy marketing, Wydawnictwo VFP Communications, Warszawa.
 • Kieżel E. (red.) (2001), Decyzje konsumentów i ich determinanty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckeigo, Katowice.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczyuk A., Gębski J. (2009), Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kowalczuk I. (2003), Wpływ marki na zachowania nabywcze konsumentów na rynku produktów żywnościowych, (w:) Adamowicz M., Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kowalczuk I., Korneluk K. (2002), Zwyczaje zakupowe polskich konsumentów – wyniki badań, „Handel Wewnętrzny”, Numer specjalny.
 • Kowalczuk I., Żelazna K. (2003), Postawy konsumentów wobec produktów markowych i podobnych do markowych, „Acta Scientarum Polonorum – Seria Oeconomia”, nr 2.
 • Krysiak S. (2002), Charakterystyka zachowań nabywczych konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu działań z zakresu merchandisingu na ich stymulację, Praca magisterska, WNoŻCiK, SGGW, Warszawa.
 • Malik G. (2015), Impact of Sales Promotion Technique Used by Online Dealers on Consumers, “International Journal of Applied Sciences and Management”, No. 1(1).
 • Matysik-Pejas R. (2006), Oddziaływanie reklamy na nabywców produktów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurkiewicz A., Pizło W. (2006), Podstawy marketingu, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, Warszawa.
 • Michalska M. (2006), Analiza zachowań nabywczych na rynku żywności młodzieży akademickiej zamieszkującej w domach studenckich, Praca magisterska, WNoŻCiK, SGGW, Warszawa.
 • Mordasiewicz S. (2006), Optymalizowanie promocji, „Marketing w Praktyce”, nr 95(1).
 • Nguyen T.N., Phan T.T.H, Vu P. A. (2015), Impact of Marketing Mix Elements on Food Buying Behavior: A Study of Supermarket Consumers in Vietnam, “International Journal of Business and Management”, No. 10.
 • Pabian A. (2008a), Promocja, nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa, Pabian A. (2008b), Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Pabian A. (2009), Obszar oraz hierarchia działań integracyjnych w sferze promocji, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Skawińska E. (red.) (2005), Podstawy marketingu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Szymoniuk B. (2006), Promocja sprzedaży, (w:) Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa.
 • TNS OBOP (2005), Promocje – czy naprawdę są okazją? http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2005/01/23/promocje-czy-naprawde-sa-okazja/#more-3544 [dostęp: 01.10.2015].
 • Urban S. (2008), Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Weiss A. (2005), Zachowania nabywcze konsumentów na rynku produktów spożywczych, Praca magisterska, SGGW, Warszawa.
 • Żelazna K. (2004), Marketing produktów żywnościowych i rola jego instrumentów w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentów, (w:) Kamiński T., Pomykało W., Społeczna rola współczesnego marketingu, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa,.
 • Żelazna K., Kowalczuk I. (2002), Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich konsumentów – wyniki badań, „Acta Scientarum Polonorum – Seria Oeconomia”, nr 1-2.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-024607ad-52ac-445d-8b95-aaa9be561f4a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.