PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |

Tytuł artykułu

Ekspozycja gospodarstw rolnych na ryzyko pogodowe a skłonność rolników do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Exposition of farms to weather risk and farmers’ tendency to participate in the system of agricultural insurances

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest ocena skłonności rolników do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych ze względu na stopień narażenia gospodarstw rolnych na określone ryzyko pogodowe. W pierwszym etapie badań zidentyfikowano postrzeganie ryzyka przez rolników z regionu Pomorza Środkowego. W drugim etapie wskazano związek między poziomem narażenia gospodarstw rolnych na określone ryzyko pogodowe a posiadaniem ubezpieczenia oraz określono siłę tego związku. Wykorzystano dane empiryczne uzyskane w badaniach ankietowych na grupie rolników z regionu Pomorza Środkowego. Do zbadania siły związku między poziomem narażenia gospodarstwa rolnego na określone ryzyko pogodowe a skłonnością rolników do zakupu ubezpieczeń zastosowano miernik natężenia związku statystycznego V- -Cramera oparty na statystyce chi-kwadrat. Udowodniono statystycznie istotny wpływ na decyzje rolników o zakupie ubezpieczeń takich zagrożeń, jak: grad, susza, pożar, nadmierne opady atmosferyczne, deszcze nawalne, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania.
EN
The purpose of the article was an assessment of the tendency on the part of farmers to participate in the system of agricultural insurances in relation to the degree of the farms’ exposition to specified weather risk. On the first stage of the research, the perception of risk by farmers from the Middle Pomeranian region was identified. On the second stage, connections between the level of farms’ exposition to specified weather risk and possession of an insurance policy was indicated and the strength of this connection was determined. Empirical data was used in the study that was obtained in the course of questionnaire surveys carried out on a group of farmers from the region of the Middle Pomerania. In order to examine the strength of connections between the level of exposition of a farm to specified weather risk and the farmers’ tendency to purchase insurance policies, the Cramer’s statistic relationship intensity measure based on chi-squarestatistics was used. Statistically significant influence of risks was proved, i.e. hailstones, drought, fire, excessive atmospheric precipitations, torrential rains, spring slight frosts and negative effects of wintering on decisions taken by farmers related to the purchase of insurance policies.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

5

Opis fizyczny

s.103-110,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul.Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin

Bibliografia

 • Banks Erik (red.). 2002. Weather risk management: market, products and applications. New York: Palgrave Macmillan UK.
 • Blachowski Damian. 2011. „Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (38): 639-648.
 • Clemmons Lynda R. 2002. Managing weather risk. [W] Weather risk management, ed. Erik Banks, 3-13. New York: Palgrave Macmillan. http://www.utilitiesproject.com/documents.asp?d_ID=856, dostęp czerwiec 2016.
 • Cogen Jack. 1998. “What is Weather Risk?” Power Marketing Association Online Magazine 5/98. http://www.retailenergy.com/articles/weather.htm, dostęp czerwiec 2016.
 • Czekaj Zuzanna. 2016. „Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1: 217-228.
 • Dutton John A. 2002. The weather in weather risk. [W] Climate risk and the weather market: financial risk management with weather hedges, ed. Robert S. Dischel, 97-214. London: Risk Books.
 • Edrich Carole. 2003. “Weather risk management”. Journal of Financial Regulation and Compliance 11 (2): 164-168.
 • Hamulczuk Mariusz, Włodzimierz Rembisz. 2008. Teoretyczne podstawy ryzyka cenowego i dochodowego w rolnictwie. [W] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, Warszawa: IERiGŻ-PIB, 13-20.
 • Hanzel Agnieszka. 2008. „Metody identyfikacji ryzyka”. Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach 71-80.
 • Jeziorska Małgorzata. 2013. „Postrzeganie ryzyka a działania ochronno-prewencyjne podmiotów narażonych na ryzyko”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 296: 33-39.
 • Kaca Edmund, Leszek Łabędzki, Izabela Lubbe. 2011. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych”. Postęp Nauk Rolniczych 1: 37-49.
 • Lipińska Izabela. 2012. „Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich”. Przegląd Prawa Rolnego 2 (11): 51-66.
 • Łyskawa Krzysztof. 2015. Zagrożenia w gospodarstwie rolnym i metody ich finansowania. [W] Koncepcja polis indeksowych i możliwośc ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, red. Jerzy Handschke, Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa, 23-45. Warszawa: PIU.
 • Majewska Agnieszka. 2012. „Wykorzystanie opcji Quanto w zarządzaniu ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 271: 490-501.
 • Majewski Edward, Adam Wąs, Łukasz Cygański. 2008. Czynniki ryzyka w gospodarstwie rolniczym. [W] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, red. Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko, 162-170. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Michalak Dorota. 2011. „Derywaty pogodowe jako instrument efektywnego zarządzania ryzykiem pogodowym”. Acta Innovations 1: 41-47.
 • Michalak Dorota. 2014. „Wpływ ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych”. Gospodarka w Praktyce i Teorii 37 (4): 37-53.
 • Michalski Grzegorz, Józef Kupczyk. 2008. Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa. [W] Wartość jako kryterium efektywności, red. Tadeusz Dudycz, 101-110. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Preś Juliusz. 2004. „Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka pogodowego”. Rynek Terminowy 3: 75.
 • Preś Juliusz. 2007. Zarządzanie ryzykiem pogodowym. Warszawa: CeDeWu.
 • Pułaska-Turyna Beata. 2005. Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Difin.
 • Raczkowski Wincenty 2006. Zarys historii gospodarczej Pomorza Środkowego od czasów najdawniejszych aż do współczesności. http://www.rawin.republika.pl/Pliki/Pomorze%20Srodkowe.pdf.
 • Rydz Eugeniusz. 2014. „Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej Pomorza Środkowego”. Turyzm 24 (1): 74.
 • Szopa Andrzej. 2012a. Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Walters Kluwer Business.
 • Szopa Andrzej. 2012b. „Właściwości ryzyka pogodowego”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin. Sectio H XLVI (1): 445-452.
 • Tarczyński Waldemar, Magdalena Mojsiewicz. 2001. Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558 z późn., zm.
 • Zimowski Marcin. 2014. Ryzyko pogodowe-próba definicji pojęcia. Cechy i faktory ryzyka pogodowego, [W] Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, red. Monika Kaczała, Jacek Lisowski, Magdalena Osak, 147-148. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Znaniecka Krystyna, Daniel Szewieczek, Helena Ogrodnik. 2014. „Finansowe implikacje decyzji ubezpieczeniowych gospodarstw domowych”. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 198: 260-274.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-023597b5-814f-4bbb-aac7-195eb076122b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.