PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 65 | 2 |

Tytuł artykułu

Response of winter rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg., Sinsk) to foliar fertilization and different seeding rates

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Reakcja rzepaku ozimego (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg., Sinsk) na nawożenie dolistne i zróżnicowaną gęstość siewu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
A field experiment in growing winter rape was carried out during the period 2009-2011 in a family farm (owned by Mr. M. Bednarczyk) located in Jaroszewice (Lublin region), on podzolic soil. Plant biometric features as well as yield and seed qualitative parameters (oil, protein and glucosinolate content) were evaluated depending on the following rates of soil NPK fertilizers and on foliar fertilization (autumn spraying with the fertilizer solution): 100% and 75% of NPK as well as urea + nickel chelate + MgSO4H2O; 100% and 75% of NPK as well as urea + Plonvit R + MgSO4H2O). Plots without foliar fertilization (only 100% of NPK) were the control treatment. The other experimental factor was the seeding rate (2.5 kg×ha-1 – 30 cm row spacing; 4 kg×ha-1 – 18 cm row spacing). Foliar spraying was done once in the autumn in the second decade of October. Tillage as well as mechanical and chemical control of agricultural pests in the plantation were typical for this plant species and consistent with the recommendations for winter rape protection. A hypothesis was made that the application of foliar fertilizers would have a beneficial effect on winter rape productivity, at the same time maintaining the high quality of raw material. It was also assumed that a reduction in the seeding rate of winter oilseed rape would result in reduced plant lodging and an increased number of siliques per plant; as a consequence, seed and oil productivity would be at a level not lower than that obtained at the higher seeding rate. The present study has proved that foliar fertilization of winter oilseed rape in the autumn period contributes to improved plant winter hardiness and increased productivity. The application of foliar fertilizers also enables the rates of basic mineral NPK fertilizers to be reduced by 25% without detriment to seed yield. Foliar fertilizers have been found to have a weaker effect on changing the chemical composition of rapeseed. The study has shown that, from the productive point of view, it is justified to use the lower seeding rate (2.5 kg×ha-1), since winter rape yield (seed and oil yield) did not significantly differ from that found in the case of the higher seeding rate (4.0 kg×ha-1).
PL
Eksperyment polowy z uprawą rzepaku ozimego przeprowadzono w latach 2009-2011 w gospodarstwie rodzinnym (M. Bednarczyk) w Jaroszewicach (woj. lubelskie), na glebie bielicowej. Oceniano cechy biometryczne rośliny, plonowanie i parametry jakościowe nasion (zawartość tłuszczu, białka, glukozynolanów) w zależności od dawki nawożenia doglebowego NPK i dolistnego (oprysk jesienny roztworem): 100% i 75% NPK oraz mocznik + chelat niklu + MgSO4H2O; 100% i 75% NPK oraz mocznik + Plonvit R + MgSO4H2O). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez nawożenia dolistnego (wyłącznie 100% NPK). Drugim czynnikiem była gęstość siewu nasion (2,5 kg×ha-1 – rozstawa rzędów 30 cm; 4 kg×ha-1 – rozstawa rzędów 18 cm). Opryski dolistne przeprowadzano jednorazowo jesienią w drugiej dekadzie października. Uprawa roli oraz mechaniczno-chemiczna ochrona plantacji przed agrofagami były typowe dla gatunku rośliny i zgodne z zaleceniami dotyczącymi ochrony rzepaku ozimego. Przyjęto hipotezę, że zastosowanie nawozów dolistnych wpłynie korzystnie na produkcyjność rzepaku ozimego, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości surowca. Założono również, że zmniejszenie gęstości wysiewu nasion rzepaku ozimego wpłynie na ograniczenie wylegania roślin, zwiększenie liczby łuszczyn na roślinie, a w konsekwencji osiąganie produkcyjności nasion i tłuszczu na poziomie nie mniejszym, aniżeli uzyskanym w warunkach większej ilości wysiewu nasion. Udowodniono, że dolistne dokarmianie rzepaku ozimego w okresie jesiennym przyczynia się do poprawy zimotrwałości roślin i zwiększenia produkcyjności. Zastosowanie nawozów dolistnych umożliwia także ograniczenie dawek podstawowych nawozów mineralnych NPK o 25%, bez szkody dla wielkości plonu nasion. Stwierdzono słabsze oddziaływanie nawozów dolistnych na zmianę składu chemicznego nasion rzepaku. Wykazano, iż z punktu widzenia produkcyjnego uzasadnione jest stosowanie mniejszej gęstości siewu nasion (2,5 kg×ha-1), ponieważ plonowanie rzepaku ozimego (plon nasion i tłuszczu) nie odbiegały istotnie od stwierdzonego w warunkach większej gęstości siewu (4,0 kg×ha-1).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

65

Numer

2

Opis fizyczny

p.161-169,ref.

Twórcy

 • Department of Herbology and Plant Cultivation Techniques, University of Life Sciences, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Barłóg P., Potarzycki J., 2000. Plonotwórcza i ekonomiczna efektywność magnezu zastosowanego dolistnie w uprawie rzepaku ozimego. / The yield-increasing and economic effectiveness of foliar-applied magnesium in winter oilseed rape crops. [In:] Zbilansowane nawożenie rzepaku. Aktualne problemy, W. Grzebisz (ed.): 151-156. (in Polish)
 • Budzyński W., 2006. Efektywność wybranych czynników produkcji. [In:] Rzepak, wyd. II G. Milewski (ed.). Wydawnictwo Biznes-Press sp. z o.o.: 34-40. (in Polish)
 • Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M., 2008. Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. / Yielding and yield structure of winter wheat in dependence on methods of crop cultivation and nitrogen fertilisation. Acta Agrophys. 11(3): 597-611. (in Polish)
 • Chrzanowska-Drożdż B., 2001. Reakcja pszenicy ozimej na dawki i terminy stosowania azotu. Część I. Rozwój i plonowanie pszenicy ozimej w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. / Response of winter wheat on rates and dates of nitrogen application. Part I. Development and yielding of winter wheat depending on time and nitrogen rates. Zesz. Nauk. AR Wroc. 415, Rol. 80, 257-281. (in Polish)
 • Czuba R., Sztuder H., Świerczewska M., 1995. Dolistne dokarmianie rzepaku ozimego i gorczycy białej azotem, magnezem i mikroelementami. / Foliar fertilization of winter oilseed rape and white mustard with nitrogen, magnesium and microelements. Wydawnictwo IUNG Puławy, P (58), 26. (in Polish)
 • Fenwick G.R., Heaney R.K. Mullin W.J., 1983. Glucosinolates and their breakdown products in food and food plants. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 18: 123-201.
 • Figas A., 2009. Wpływ sposobu nawożenia siarką i dolistnej aplikacji magnezu i boru na plonowanie rzepaku jarego oraz zawartość glukozynolanów w nasionach. / Influence of sulphur fertilization and foliar application of magnesium and boron on spring oilseed rape yield and glucosinolate content in seeds. Fragm. Agron. 26 (1): 25-33. (in Polish)
 • Gerendás J., Sattelmacher B., 1997. Significance of Ni supply for growth, urease activity and the concentrations of urea, amino acids and mineral nutrients of urea-grown plants. Plant Soil, 190: 153-162.
 • Harasim P., Filipek T., 2009. Wpływ dokarmiania dolistnego mocznikiem, niklem i innymi mikroelementami na plon nasion oraz zawartość tłuszczu i glukozynolanów w rzepaku jarym / Effect of foliar fertilization with urea, nickel and other microelements on seed yield as well as fat and glucosinolate content in spring oilseed rape. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 542 (1): 177-183. (in Polish)
 • Jaskulski D., 2004. Efektywność dolistnego stosowania nawozów „Sonata”. / Effectiveness of foliar application of “Sonata” fertilizers. Ann. UMCS, Sect. E, 59 (1): 431-439. (in Polish)
 • Korbitz W., 2003. New trends in developing biodiesel worldwide. 11th Int. Rapeseed Congr. 2: 603-607. Lista Opisowa Odmian. 2009. Rośliny rolnicze cz. 2. COBORU Słupia Wielka: 5-22. (in Polish)
 • Mahler R.L., 2004. General overview of nutrition for field and container crops. USDA Forest Service Proc. RMRS-P-33: 26-29.
 • Markus J., 1999. Wpływ nawożenia mineralnego na jakość rzepaku ozimego i jarego. / Effect of mineral fertilization on the quality of winter and spring oilseed rape. [In:] Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. SGGW Warszawa: 36 (in Polish)
 • Noworolnik K., 1996. Reakcja odmian i rodów jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem. / Response of spring barley cultivars to nitrogen fertilization level. Biul. IHAR 197: 121-125. (in Polish)
 • Pais L., 1983. The biological importance of titanium. J. Plant Nutr. 6: 3-131.
 • Pałka M., Bobrecka-Jamro D., Jarecki W., 2003. Wpływ wieloskładnikowych nawozów dolistnych na skład chemiczny nasion oraz wydajność tłuszczu i białka rzepaku jarego / Influence of compound foliar fertilizers on the chemical composition of seeds as well as fat and protein productivity of spring rape. Acta Agrophys. 85: 277-287. (in Polish)
 • Sienkiewicz-Cholewa W., Gembarzewski M., 1997. Badania nad potrzebami podwójnie ulepszonych odmian rzepaku ozimego. Wyd. IUNG Puławy, S (81): 36. (in Polish)
 • Skrzypczak G., 2006. Odchwaszczanie rzepaku ozimego. [In:] Rzepak, wyd. II Milewski G. (ed.). Wydawnictwo Biznes-Press sp. z o.o.: 84-86. (in Polish)
 • Szewczuk C., 2003. Wpływ stosowania wybranych nawozów dolistnych na przezimowanie i plony nasion rzepaku ozimego / Effect of application of chosen foliar fertilizers on winter hardiness and seed yields of winter rape. Acta Agrophys. 85: 289-295. (in Polish)
 • Szulc P.M., Drozdowska L., Kachlicki P., 2003. Effect of sulphur on the yield and content of glucosinolates in spring oilseed rape seeds. EJPAU 6 (2): art.0.1.html.
 • Troczyńska J., 2005. System mirozynaza – glukozynolany – charakterystyka i funkcje w roślinie. / System myrosinase – glucosinolates – its character and functions in plant. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 26 (1): 51-64. (in Polish)
 • Tys J., Jackowska I., Rybacki R., 2006. Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa. / Technological value of different varieties of winter rapeseed developed for bio-diesel. Acta Agrophys. 8 (4): 1017-1030. (in Polish)
 • Wałkowski T., 2001. Wpływ terminu i gęstości wysiewu na plony rzepaku jarego odmiany populacyjnej Star i mieszańca złożonego Margo. / Influence of sowing date and sowing rate on the yields of spring rapeseed varieties: open pollinated variety Star and composite hybryd Margo. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops, 22 (2): 409-414. (in Polish).

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0201d7ca-3b0a-4a2c-9c2c-28b9fe5b02ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.