PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 1 |

Tytuł artykułu

Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The role of eco fairs in promotion of sustainable consumption
RU
Rol' ehkojarmarok v prodvizhenii ustojjchivogo potreblenija

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem rozważań jest określenie znaczenia ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji. W trakcie badań poznano m.in. opinię wystawców na temat funkcji targów oraz określono źródła finansowania ich udziału w Natura Food. Ponadto w artykule przedstawiono pojęcie zrównoważonej konsumpcji, targów oraz scharakteryzowano targi Natura Food na tle innych ważnych krajowych i światowych imprez targowych branży ekologicznej. Przedstawiono również pojęcie produktu ekologicznego w świetle aktualnych przepisów prawnych oraz zrównoważonej konsumpcji. Badania własne zrealizowano na terenie Centrum Targowego w Łodzi w październiku 2014 roku. Dobór wystawców miał charakter celowy. W badaniach wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego. W trakcie badań stwierdzono, że ekotargi odgrywają ważną rolę w promocji zrównoważonej konsumpcji. Zauważono, że wystawcy biorący udział w badaniach traktują targi jako miejsce wymiany informacji, narzędzie prowadzenia działalności marketingowej oraz handlowej.
EN
An aim of considerations is to define the importance of eco fairs in promotion of sustainable consumption. In the course of research there was revealed, inter alia, the opinion of exhibitors on the fair function as well as defined the sources of financing their participation in Natura Food. Moreover, there was presented in the article the notion of sustainable consumption, fairs as well as characterised the Natura Food fair against the background of other important national and global fair events in the ecological branch. The author also presented the notion of ecological product in the light of present legal regulations and those related to sustainable consumption. The own research was carried out in the area of Fair Centre in Łódź in October 2014. The selection of exhibitors was of the purposive nature. In the research, was used the method of direct interview. In the course of research, the author ascertained that eco fairs played an important role in promotion of sustainable consumption. He noted that exhibitors taking part in the research treated fairs as the place of information exchange, the tool for carrying out marketing and trade activities.
RU
Цель рассуждений – определить значение экоярмарок в продвижении устойчивого потребления. По ходу исследований узнали, в частности, мнение экспонентов о функции ярмарок, а также определили источники финансирования их участия в ярмарке Natura Food. Кроме того, в статье представили понятие устойчивого потребления, ярмарки и дали характеристику ярмарки Natura Food на фоне других важных национальных и мировых ярмарочных мероприятий в экологической отрасли. Представили тоже понятие экологи- ческого продукта в свете актуальных положений законов и устойчивого потребления. Собственные обследования провели на территории Центра ярмарок в Лодзи в октябре 2014 г. Выбор экспонентов имел целесообразный характер. В обследованиях использовали метод непосредственного интервью. По ходу обследований констатировали, что экоярмарки играют важную роль в продвижении устойчивого потребления. Заметили, что экспоненты, принимающие участие в обследованиях, считают ярмарки местом обмена информацией, инструментом осуществления маркетинговой и торговой деятельности.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

1

Opis fizyczny

s.40-52,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Fordońska 480, 85-790 Bydgoszcz

Bibliografia

 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2014), Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa, http://nfosigw.gov.pl [dostęp: 21.01.2015].
 • Bazarnik J., Manczak I. (2014), Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba diagnozowania, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350).
 • Beck A. (2009), Przegląd wymogów dotyczących znakowania w nowym rozporządzeniu o rolnictwie ekologicznym, (w:) Mikkelsen C., Schueter M. (red.), Nowe rozporządzenie UE w sprawie żywności ekologicznej i rolnictwa: (WE) nr 834/2007. Kontekst, ocena, interpretacja, Grupa IFOAM UE, Bruksela.
 • Bywalec Cz. (2002), Nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, (w:) Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Drab A. (1995), Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Business Press, Warszawa.
 • Drab A. (2011), Trendy i perspektywy rozwoju branży targowo-wystawienniczej w Europie, (w:) Mruk H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju. PIPT, Poznań.
 • Drab A.(2011) Trendy i perspektywy rozwoju branży targowo-wystawienniczej w Europie, (w:) Mruk H. (red.),
 • Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, PIPT, Poznań.
 • Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk.
 • Gorzelak-Nieduży A. (2014), Podkarpackie stawia na ekologię. Ekogala 2014, http://www.umwp.podkarpackie.pl [dostęp: 28.10.2014].
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja – ewolucja ról i znaczenie, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Leśniak J. (2009), Koncepcja zrównoważonej konsumpcji, (w:) Kiełczewski D., Dobrzańska B. (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Łuczka-Bakuła W., Piasny J. (1997), Problemy tworzenia i funkcjonowania rynku żywności ekologicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3.
 • Messeprofil. 2014, http:/www.biofach.de [dostęp: 16.09.2014].
 • Mruk H. (2011), Targi jako element promocji w działalności marketingowej przedsiębiorstw, Konferencja naukowa „Targi w systemie komunikacji marketingowej”, MTP, Poznań.
 • Niedek M., Hoffmann-Niedek A. (2014), Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4.
 • Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju (2015), CSR Zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki. http://www.mg.gov.pl/ [dostęp: 20.02.2015].
 • Przybylak K. (2015) Targi, wystawy i konferencje dla ekobranży w 2015 roku, www.biokurier.pl [dostęp: 20.02.2015].
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (2013), GIJHARS, Warszawa.
 • Rathke K.D., Weitbrecht B., Knopp H.J. (2002), Oekologischer Landbau und Bioprodukte. Der Oekolandbau in Recht und Praxis, Verlag C.H.Beck, Muenchen.
 • Rolnictwo ekologiczne (2015), http://www.minrol.gov.pl [dostęp: 20.02.2015].
 • Rozporządzenie Rady nr 834/2007z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1).
 • Ryszawska-Grzeszczak B. (2009), Zielone zamówienia publiczne jako forma zrównoważonej konsumpcji, (w:) Kiełczewski D., Dobrzańska B. (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Schmidt H. (2009), Niektóre aspekty prawne rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz nr 889/2008, (w:) Mikkelsen C., Schueter M. (red.), Nowe rozporządzenie UE w sprawie żywności ekologicznej i rolnictwa: (WE) nr 834/2007. Kontekst, ocena, interpretacja, Grupa IFOAM UE, Bruksela.
 • Sołtysiak U. (2003), Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym w świetle wymogów prawnych, (w:) Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi. Rolnictwo ekologiczne, RCDRRiOW w Przysieku, Przysiek.
 • Słownik Języka Polskiego (1983), Tom trzeci R-Ż, PWN, Warszawa.
 • Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju (2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Sukces w stylu EKO! VII Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD (2014), http://www.targi.lodz.pl/ (dostęp: 28.10.2014).
 • Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Targi w Polsce w 2012 roku (2013), PIPT, Poznań.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans S. (2007), Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa.
 • Wawiernia W. (2003), Prawodawstwo polskie dotyczące rolnictwa ekologicznego, (w:) Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska ze standardami europejskimi. Rolnictwo ekologiczne, RCDRRiOW w Przysieku, Przysiek.
 • Zimny L. (red.) (2003), Encyklopedia ekologiczno-rolnicza, Wydawnictwo AR we Wrocławiu.
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja (2014), http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Zrownowazona-+Produkcja+i+Konsumpcja [dostęp: 20.12.2014].
 • Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2003), Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01fae8b5-e3da-496c-a98d-b33a1d0d26dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.