PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |

Tytuł artykułu

Proporcje składników mineralnych w runi łąkowej wzbogaconej kminkiem zwyczajnym (Carum carvi L.) uzyskanej z gleby mineralno-murszowej, węglanowej przy zmiennym nawożeniu azotem

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy przedstawiono wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz zmiennego udziału kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) na niektóre proporcje makroelementów w runi łąkowej. Proporcje К : Ca, K : Mg i K : (Ca + Mg) w badanej runi były zbyt wąskie, zaś stosunek Ca : P zbyt szeroki, w odniesieniu do wartości optymalnych dla dobrej paszy lub dla wzrostu i rozwoju roślin, co mogło wynikać z niekorzystnych właściwości chemicznych mineralno-murszowej gleby węglanowej, na której prowadzono doświadczenie. Stwierdzono znaczne różnice proporcji makroelementów w runi zebranej w poszczególnych pokosach; najbar­dziej optymalnymi wartościami charakteryzował się pokos pierwszy. Dodatek do runi trawiastej kminku poprawiał omawiane proporcje, zwłaszcza stosunek K : Mg i K : (Mg + Ca), ale działanie to było najwyraźniej widoczne przy wysokich dawkach nawożenia N (160, 240 i 320 kg·ha⁻¹). Wzrastające dawki azotu powodo­wały zawężanie się proporcji К : Ca, a rozszerzanie się K : Mg oraz K: (Ca + Mg). Wzrastający udział kminku zwyczajnego powodował zawężanie, w kierunku wartości optymalnych) proporcji Ca : P, zaś nawożenie azotem do jej rozszerza­nia.
EN
Results of the influence of various doses of nitrogen fertilization and Carum carvi share on the proportions of some macroelements in the meadow sward are presented. The proportions of K : Ca, K : Mg and K : (Ca + Mg) in the sward were too narrow and that of Ca : P was too wide as compared to the optimal indexes for a good fodder or for the growth and development of plants. This could be due to the unfavourable properties of the soil on which the experi­ment was had been carried out. There were distinct differences in the sward from the cuts: the optimal was the first cut. The addition of cumin to the grass improved the proportions of the macroelements, particularly those of K : Mg and K : (Mg + Ca), but that effect could be noticed if the highest N doses were applied (160, 240, 320, kg·ha⁻¹). Increased doses of nitrogen caused a lowering of the K : Ca ratio, but a higher proportions of K : Mg and K : (Ca + Mg). An increased share of cumin in the sward contributed to a lowering ratio (toward the optimum) of Ca : P, the nitrogen fertilization caused an increase of that ratio.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

499

Opis fizyczny

s.341-349,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Łąkarstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor
 • Katedra Gleboznastwa, Akademia Rolnicza w Szczecienie

Bibliografia

 • Benedycki S., Bałuch A., Puczyński J. 1999. Wybrane gatunki ziół jako źródło makroelementów w mieszance z życicą trwałą. Fol. Univ. Agric. Stetin. 197, Agricult. 75: 31-34.
 • Benedycki S., Benedycka Z., Grzegorczyk S. 2001. Zawartość i akumulacja N, P, K, Ca, Mg i Na w ziołach i Lolium perenne w zależności od nawożenia. Pam. Puławski 125: 43-48.
 • Czuba R., Mazur T. 1988. Wpływ nawożenia na jakość plonów. PWN Warszawa: 1-360.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąko­wych. Wyd. AR Poznań: 1-132.
 • Fisher G.E.J., Baker L.J. 1996. The chemical composition of forb species in grass­land. in: Grassland and Land Use Systems. Proc. 16 th Gen. Meet. Europ. Grassld. Fed. Grado 15-19: 429-432.
 • Frame J., Fisher G.EJ., Tiley G.E.D. 1994. Wild/lower in grassland system, in: Gras­sland Management and Nature Conservation. Haggar R.J. and Peel S. (Eds) Occa­sional Symposium 28, British Grassland Society: 104-114.
 • Greinert H. 1987. Efektywność nawożenia użytków zielonych na glebach wytworzo­nych z wapiennych osadów jeziornych. Mat. II Konf. Nauk.-Tech. „Perspektywy zagospodarowania złóż kredy i gytii jeziornych oraz kopalin towarzyszących w Polsce" Zielona Góra, październik 1987: 147-152.
 • Jakubowski P. 2000. Wpływ nawożenia mineralnego i wermikompostu na plonowanie oraz skład florystyczny i chemiczny runi łąkowej. Maszyn, pracy dokt.: 1-103.
 • Kochanowska R., Nowak W 1992. Zawartość składników mineralnych w sianie łąko­wym w zależności od warunków pogodowych, siedliska oraz poziomu nawożenia azotem. Rocz. Glebozn. XLIII: 99-111.
 • Kostuch R. 1997. Floristic diversity of grassland - advantages and disadvantages for livestock. Proc. of the Int. Occ. Symp.of the Europ. Grassld. Fed. Warszawa- Łomża: 87-92.
 • Kostuch R. 1981a. Znaczenie różnorodności florystycznej runi użytków zielonych. Przeg. Hodowl. 8: 18-20.
 • Kostuch R. 1981b. Zagospodarowanie użytków zielonych przy zachowaniu w runi ziół. Przeg. Hodowl. 12: 14-16.
 • Kozłowski S., Swędrzyński A. 1996. Łąki ziołowe w aspekcie paszowym i krajobrazo­wym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 442: 269-276.
 • Kozłowski S. 1995. Jak zachować łąki ziołowe. Wyd. Poznań: 1-15.
 • Łabuda S., Filipek Т., Dechnik I.1992. Reakcja owsa na zróżnicowane formy wapnia i magnezu w doświadczeniu modelowym. Rocz. Glebozn. 43: 29-35.
 • Łyduch L., Trzaskoś M. 1985. Zróżnicowanie proporcji Ca : P, K : Ca, K : Na u odmian życicy trwałej pod wpływem różnych dawek Pielika i Chwastoxu. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Seria Agrotechniczna XXXVI(115): 115-123.
 • Marcinek J., Koćmit A., Niedźwiecki E., Meller E., Frielingiiaus M., Zabłocki Z. 2003. Bodenlandschaften im östlichen Odereinzugsgebiet (Polen), in: Bodenlandschaften im Jung- und Altmoränengebiet. Exkursionsführer. Jahrestagung der DBG 2003 in Frankfurt/Oder. DBG Band 100: 82-95.
 • Meller E. 2004. Właściwości fizykochemiczne gleb gytiowo-murszowych w pobliżu jeziora Miedwie. Maszyn. Katedra Gleboznawstwa AR w Szczecinie.
 • Mikłosz-Wiśniewska S., Olkowski M., Benedycki S. 1986. Wpływ różnych dawek NPK na zawartość makroskładników w sianie. Mat. Symp. „Wpływ nawożenia na jakość plonów". Olsztyn 24-25 VI 1986 2: 72-76.
 • Panak H., Wojnowska T. 1982. Wpływ zróżnicowanego wy sycenia pojemności sorpcyj­nej gleb kationami Ca, Mg, K na plonowanie i skład chemiczny kukurydzy i gorczycy białej (Badania wstępne). Rocz. Glebozn. 33: 37-45.
 • Trzaskoś M. 1992. Some aspects of sowing Carum carvi into lowland swards. Pro­ceedings of the 14th General Meeting of the European Grassland Federation, Lahti, Finland: 549-551.
 • Trzaskoś M. 1997. Przydatność kminku zwyczajnego (Carum carvi) do poprawy ja­kości runi łąk trwałych. Biuletyn Oceny Odmian 29: 241-248.
 • Trzaskoś M., Łyduch L. 1991. Zawartość makropierwiastków w plonie runi łąkowej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym i udziale kminku zwyczajnego. Zesz. Nauk. AR Kraków 263: 293-297.
 • Underwood S.J. 1971. Żywienie mineralne zwierząt. PWRiL Warszawa: 1-318.
 • Woźniak L. 1991. Porównanie zmian składu chemicznego runi łąkowej wywołanych zróżnicowanym nawożeniem. Sesja Nauk. „Nawożenie a jakość plonów roślin pastewnych" Zesz. Nauk. AR Kraków 263, Cz. II 34: 299-305.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01e6e93e-5d6d-480e-95fa-51a0e1b529c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.