PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 1 |

Tytuł artykułu

The effectiveness of corporate bankruptcy models

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Skuteczność modeli upadłości przedsiębiorstw

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: Research targeted at verification of effectiveness of the selected Polish models of forecasting bankruptcy of an enterprise has been presented within the article. Materials and methods: Within the research financial data from the years 2009-2012 have been used, obtained from 110 companies out of which 55 are companies which underwent bankruptcy and 55 which did not. Discriminant analysis as well as logit models and method of aggregated assessment have been applied. Results: Due to the frequent low quality of classification obtained via single models a method which may be called as aggregated method was suggested, which is based on the assessment of situation of a single unit on indications of the majority of models. This method allowed to increase the correctness of identification up to 87,3%. The share of incorrect identifications is rather high and amounts to 12,7%. Conclusions: The author is of the opinion that the assessment of situation of an entity may not be based solely on the indications of models of bankruptcy prognosis. This assessment may be treated solely indicatively, especially when consequences of a decision made on this basis (i.e. decision on granting a loan) may significantly impact further position of such entity and its surroundings.
PL
Streszczenie Przedmiot i cel pracy: W artykule przedstawiono badania mające na celu weryfikację skuteczności wybranych polskich modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Materiały i metody: W badaniach wykorzystano dane finansowe z lat 2009-2012 pochodzące z 110 firm, z czego 55 to firmy, które zbankrutowały i 55, które nie zbankrutowały. Wykorzystano analizę dyskryminacyjną, modele logitowe oraz metodę oceny zagregowanej. Wyniki: Z uwagi na często niską jakość klasyfikacji uzyskaną pojedynczymi modelami zaproponowano metodę, którą nazwać można zagregowaną, opierającą ocenę sytuacji jednostki na wskazaniach większości modeli. Metoda ta pozwoliła podnieść poprawność identyfikacji do 87,3%. Nadal jednak udział błędnych rozpoznań jest dość wysoki i wynosi 12,7%. Wnioski: Autorka uważa, że ocena sytuacji jednostki nie może bazować jedynie na wskazaniach modeli prognozowania upadłości. Ocenę tą można traktować jedynie orientacyjnie zwłaszcza, gdy konsekwencje podjętej na jej podstawie decyzji (np. decyzja o udzieleniu kredytu lub nie) mogą w istotnym stopniu wpływać na dalszą pozycję jednostki lub jej otoczenia.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

1

Opis fizyczny

p.5-17,ref.

Twórcy

 • The Faculty of Economics and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska St.95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland

Bibliografia

 • 1. Altman E. I. (1968), Financial Ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. Journal of Finance, Vol. 23, No. 4, September, s. 589-609.
 • 2. Gajdka J., Stos D. (2003), Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, W: D. Zarzecki (red.) Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami, Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 156–157.
 • 3. Gasza R. (1997), Związek między wynikami analizy typu Altmana a kształtowaniem się kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce. Rezultaty badań najstarszych spółek giełdowych w latach 1991-1995. Bank i Kredyt, nr 3, s. 59–62.
 • 4. Gruszczyński M. (2003), Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, nr 34.
 • 5. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004), Upadłość przedsiębiorstw – metoda analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji nr 6, s. 35-39.
 • 7. Hamrol M., Chodakowski J. (2008), Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, s. 17-32.
 • 8. Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH . Rachunkowość, nr 5, s. 306–310.
 • 9. Koralun-Bereźnicka J. (2006), Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacyjnych w analizie polskich spółek giełdowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 69, SGH w Warszawie, s. 18–28.
 • 10. Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. CeDeWu, Warszawa.
 • 11. Kisielińska J. (2008), Modele klasyfikacyjne prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • 12. Kisielińska J., Waszkowski A. (2015), Zagregowana ocena kondycji finansowej firm z wykorzystaniem polskich modeli upadłości. Ekonomista, nr 5, s. 679-692.
 • 13. Mączyńska E., Zawadzki M. (2000), Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna. Working Papers PZB NR 001-09, Nr 42, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • 14. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535 wraz z późniejszymi zmianami).
 • 15. Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S. (2014), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 16. Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń, s. 53‒61.
 • 17. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 • 18. Rogowski W. (1999), Możliwość wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Bank i Kredyt, nr 6, s. 60‒65.
 • 19. Stasiewski T. (1996), Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. Rachunkowość, nr 12, s. 628–631.
 • 20. Stępień P., Strąk T. (2004), Wielowymiarowe modele logitowy oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 443–452.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01d42d90-df82-4294-8d17-59f76903c28f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.