PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3 |

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz uwarunkowania ich zmian

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Development directions of rural areas in Poland and determinats of changes

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania dotychczasowych działań Polski w za­kresie kierunków rozwoju obszarów wiejskich i ich uwarunkowań w powiązaniu z reali­zowaną polityką rolną. W celu wyjaśnienia tych zależności skupiono się na analizie na­stępujących zagadnień: charakterystyki działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Polsce, charakterystyki polityki wobec rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz za­mierzeń produkcyjno-środowiskowo-wiejskiego wymiaru polityki rolnej dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie 2020 roku. Z przeprowadzanych analiz i rozważań wynika m. in., że wejście Polski do UE zahamowało procesy rozwoju obszarów wiejskich, gdyż Wspólna Polityka Rolna nie jest czynnikiem istotnych zmian strukturalnych, ponieważ w większości krajów unijnych już się one dokonały. Polityka ta wpływa przede wszystkim na zwiększanie dochodów, a nie na poprawę konkurencyjności sektora rolnego. Oparcie polityki rolnej w Polsce na dyrektywach unijnych powoduje, że w Polsce występuje brak własnej polityki rolnej, mimo potrzeb przemian strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich.
EN
This article attempts to present the current activities in Poland in the field of rural de­velopment trends and determinate in connection with the implemented agricultural policy. In order to clarify these relationships were analyzed following topics:- the characteristic of economic activities in rural areas in Poland, the characteristics of the rural develop­ment policy in Poland and activities resulting from the production-environmentally-rural dimension of agricultural policy for the development of rural areas in Poland in 2020. Analyses and considerations, which have prepared in this article, have indicated among others., that the Polish accession to the EU slowed down the process of development of rural areas, and the Common Agricultural Policy is not a factor of significant structural changes, which in most EU countries have already made. This policy affects primarily to increase revenue, but nor applicable to improve the competitiveness of the agricultural sector. Base on agricultural policy in Poland on EU directives means that in Poland there is a lack of its agricultural policy, and also policy of structural change, despite the ppear needs of agriculture and rural areas.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

3

Opis fizyczny

s.5-19,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Bibliografia

 • 1. Bański J. (2004): Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, „Studia Rozwoju Obszarów Wiejskich", tom 5, 9-22.
 • 2. Biernat-Jarka A. (1999): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. „Zarządzanie i Edukacja", nr 3, 101-105.
 • 3. Bołtromiuk A.(2010): Możliwości i problemy rozwoju obszarów wiejskich objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 - podsumowanie i rekomendacje [w:] Bołtromiuk A. (red.) „Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa", Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 254-282.
 • 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
 • 5. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r., GUS, US, Olsztyn 2010.
 • 6. Grosse T. G. (2005): Ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, seria: Analizy i Opinie, nr 30, 2-7.
 • 7. Kania J. (red.) (2003): Efekty i doświadczenia z wdrażania Programu SAPARD. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
 • 8. Okuniewski J (red.) (1991): Zmiany społeczno-ekonomiczne w procesie modernizacji wsi i rolnictwa". Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • 9. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwo i Roz­woju Wsi, Warszawa, wrzesień 2004.
 • 10. Pozarolnicza działalność gospodarstw rolniczych 2002, GUS, Warszawa 2003.
 • 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW, Warszawa, grudzień 2006.
 • 12. Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 Rady UE z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz­woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277 z 21.10.2005.
 • 13. SAPARD - program operacyjny dla Polski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004 (wersja z dnia 5 listopada 2004 r.).
 • 14. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , 2004-2006", Ministerstwo Rolnictwa i Roz­woju Wsi, Warszawa 2004.
 • 15. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa lipiec 1999 r
 • 16. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011­2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Warszawa, grudzień 2010.
 • 17. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012­2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • 18. Tomczak F. (2009): Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 19. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R. (2009): Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkowstwa (synteza), Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa..
 • 20. Wiatrak A. P.(2008): Kierunki rozwoju turystyki wiejskiej w świetle planów rozwojowych Polski. „Wieś i Rolnictwo", nr 1, 74-87.
 • 21. Wiatrak A. P. (2010): Analiza kierunków rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz uwarunkowań ich zmian. „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 139, 160-175.
 • 22. Wilkin J. (red.)(2010): Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa..
 • 23. Zegar J. (2009): Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 24. Zawalińska K. (2009): Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalne­go rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-018a3a15-2532-460c-89e6-7e2ec53cfa82
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.