PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 60 | 5 |

Tytuł artykułu

Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko

Warianty tytułu

EN
An innovative approach to assessment of impact of investments in the transport infrastructure on the environment
RU
Innovacionnyjj podkhod k ocenke vozdejjstvija investicijj v infrastrukturu transporta na sredu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie koncepcji innowacyjnego narzędzia, służącego do generowania informacji na potrzeby oceny oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Narzędziem tym jest system symulacyjny oparty na modelu zbudowanym w konwencji metody dynamiki systemowej. System ten pozwala na łączenie różnych metod i modeli używanych w ocenie oddziaływania na środowisko(OOŚ) oraz korzystanie z osiągnięć różnych dyscyplin naukowych. Umożliwia ponadto szybkie i łatwe modyfikowanie struktury modeli docelowych, dzięki udostępnieniu wcześniej definiowanych modułów. Cechy omawianego narzędzia mogą powodować, że generowanie informacji na potrzeby OOŚ będzie łatwiejsze i szybsze, a tym samym przyspieszona zostanie procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracji publicznej.
EN
An aim of considerations is to present the concept of an innovative tool serving generating information for the purposes of assessment of the impact of infrastructural investments in the natural environment. The tool is the simulation system based on the model built in the convention of systems dynamics. The system allows combination of various methods and models used in assessment of the impact on the environment as well as use of achievement of various scientific disciplines. Moreover, it enables a quick and easy modification of the structure of target models owing to provision of the earlier defined modules. The features of the tool in question may cause that generating information for the purpose of assessment of the impact on environment will be easier and faster, thus there will be accelerated the procedure of making decisions on environmental conditions by the public administration bodies.
RU
Цель рассуждений – представить концепцию инновационного инструмента, который служит генерированию информации для нужд оценки воздействия инфраструктурных инвестиций на природную среду. Этим инструментом является симуляционная система, основанная на модели, построенной в конвенции метода системной динамики. Эта система позволяет объединять разные методы и модели, используемые в оценке воздействия на среду, а также пользование достижениями разных научных дисциплин. Кроме того, она дает возможность быстро и просто видоизменять структуру целевых моделей, бла- годаря предоставлению заранее определяемых модулей. Свойства рассматриваемого инструмента могут приводить к тому, что генерирование информации для нужд оценки воздействия на среду будет проще и быстрее, тем самым будет ускорена процедура выдачи органами публичной администрации решений об обусловленностях среды.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

60

Numer

5

Opis fizyczny

s.95-106,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
 • Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al.Piastów 41, 71-065 Szczecin

Bibliografia

 • Adamczyk W. (2004), Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa.
 • ALTUM (2013), http://www.altum.krakow.pl/proj.html [dostęp: 16.04.2013].
 • ATMOTERM (2013), http://cms.atmoterm.pl/pl/oprogramowanie/biura_projektowe/ek100w/ [dostęp: 11.03.2013].
 • Badyda A.J. (2010), Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Nauka”, nr 4.
 • Biniek Z., Buczyński P., Drążek Z., Kappel R., Krallmann H. (1988), Symulacja komputerowa dynamiki systemów gospodarczych, „Rozprawy i Studia” T. 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Bohatkiewicz J. (red.) (2008), Metoda prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów – model i program komputerowy COPERT III, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego, Kraków, http://edroga.pl/images/stories/os_procedury/ copert_iii/copert_iii.pdf [dostęp: 11.03.2013].
 • Brzozowska L.,Brzozowski K., Drąg Ł.(2009), System informacji przestrzennej jako integrator systemu komputerowego do oceny jakości powietrza, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5 (712).
 • Buczyński P. (1993), Zastosowanie podejścia empirycznego w systemowo-dynamicznych modelach symulacyjnych w transporcie, Wydział Ekonomiczny US, Szczecin.
 • Dybicz T. (2005), Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie, http://www.transeko.pl/publik/Modelowanie_ruchu.pdf [dostęp: 16.04.2014].
 • Eko-Soft (2013), http://www.eko-soft.com.pl /opacal.htm [dostęp: 11.03.2013].
 • Erechemla A. (2009), Sprawozdanie w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ, „Środowisko”, nr 15/16 (399/400).
 • ETD (2013), Environment Tools Directory – database of environmental software tools, http://www.environmenttools.co.uk /directory/tool/name/copert-4/id/179 [11.03.2013].
 • Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. (2007), GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jeż M. (2010), Ekologiczne problemy portu lotniczego, „Prace Instytutu Lotnictwa”, nr 4 (206).
 • Joumard R. (1999), Methods of estimation of atmospheric emissions from transport: European scientist network and scientific state-of-the-art action COST 319 final report, http://www.alpnap.org/C319finalreport.pdf [dostęp: 15.03.2013].
 • Kamińska T. (1998), Koszty i korzyści zewnętrzne transportu, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 7.
 • Kiełczewski D. (2009), Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze – czynnik czy bariera rozwoju?, Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok.
 • Koźlak A., Pawłowska B. (2009), Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów, (w:) Michałowska M. (red.), Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Łatuszyńska M. (2004), Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Łatuszyńska M. (2008), Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski.
 • Łatuszyńska M. (2010), Dynamika systemowa w modelowaniu systemu transportowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 628, „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 13.
 • Małek P. (1977), Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, WKiŁ, Warszawa.
 • MANHAZ (2013), http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/ETAP_2/V_PRAC%20HALAS_CIOP_final.htm [dostęp: 18.03.2013].
 • NASA, NASA’s Global Change Master Directory (GCMD) – Data Services – Models – Atmospheric Chemistry Models – http://gcmd.nasa.gov/records/CALINE3_Model.html [dostęp: 11.03.2013].
 • Obršálová I., Pešta J. (2005), Ocena Oddziaływania na Środowisko(OOŚ), (w:) Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z. (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom II: Instrumenty i systemy zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • OECD (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie), Warszawa, http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik-OSLO-MANUAL1.pdf [dostęp: 17.05.2014]
 • Pawłowska B. (2000), Zewnętrzne koszty transportu – problem ekonomicznej wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • PC++ Software Studio (2013), http://www.pcplusplus.com.pl/05_soundplan.htm [dostęp: 22.03.2013].
 • Poradnik (2008), Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, Katowice, https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rrit_057.pdf [dostęp: 12.05.2014].
 • Porter M.E. (1990), The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.
 • PROEKO (2013), Programy komputerowe dla służb ochrony środowiska i laboratoriów, http://www.proeko-rs.pl/Operat_FB.html [dostęp: 11.03.2013].
 • proGEO (2008), Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Załącznik do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko −Budowa obwodnic m. Konstancin-Jeziorna i m. Góra Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 – wykonany przez firmę „proGEO”Sp. z o.o. z Wrocławia, 2008 r., http://www.siskom.waw.pl/dw/724/powietrze_tekst.pdf [dostęp: 25.03.2013].
 • Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Short J. (1992), Environment, Global and Local Effects, (w:) Transport Growth in Question, 12th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, ECMT, Lisbon.
 • SOFT-P (2013), http://www.soft-p.com.pl/aero.html [dostęp: 12.03.2013].
 • SoundPLAN (2013), http://www.soundplan.eu/start.php?kat=1&ukat1=20& [dostęp: 22.03.2013].
 • Tarajkowski J. (red.),(2008), Elementy dynamiki systemów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • UE (1985), Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, s. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 248).
 • UE (2002), Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U.UE.L.02.189.12 z dnia 18.07.2002 r., z późn. zm.).
 • UE (2003), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dn. 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, s.17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466).
 • US EPA (2013), Environmental Protection Agency – Technology Transfer Network Support Center for Regulatory Atmospheric Modeling, Preferred/Recommended Models, http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm#caline3 [dostęp: 11.03.2013].
 • Wiszniewska B. (2005), Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, Część I – Oceny oddziaływania na środowisko, Projekt Phare PL 2003/005-710.05.01 „Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA”, Warszawa.
 • Wojewódzka-Król K. (red.), (1999), Rozwój infrastruktury transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wölfel (2013), Wölfel Meßsysteme, Software GmbH & Co, http://www.woelfel.de/en/products/modelling-software.html [dostęp: 18.03.2013].
 • Żukowski P. (2012), Podstawy budowy modelu dynamiki systemu zarządzania oraz jego symulacja w organizacji gospodarczej (na podstawie metodologii dynamiki systemów Forrestera), (w:) Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość-Edukacja”, nr 8, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa – Kraków.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-017b8f74-6a0d-46e9-bf5a-6a1d4595cf4e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.