PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 03 |

Tytuł artykułu

Wstępna ocena wpływu wybranych czynników fizjograficznych na wartość gruntów ornych

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Tentative assessment of the influence of chosen physiographic factors on the value of arable lands

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy dokonano wstępnej oceny wpływu wybranych czynników przyrodniczo- rolniczych (dotyczących gleb, agroklimatu, sąsiedztwa lasów) na wartość gruntów ornych. Dokonano przeglądu omawianych parametrów oraz określono ich oddziaływanie na wzrost lub spadek plonów roślin uprawnych. Zaproponowano współczynniki korygujące wartość wyjściową działek gruntowych, określoną w podejściu mieszanym przy zastosowaniu wskaźników szacunkowych, obejmujące: stopień ciężkości gleby, stopień kultury gleby, stosunki wodne i zagrożenie erozją (k1 do k4), niekorzystne warunki agroklimatyczne (k5) oraz sąsiedztwo lasów (k6). Współczynniki korekcyjne do wzoru na wartość gruntów ornych (Wgo) zależą od klasy bonitacyjnej (określone parametry standardowe) i wynoszą dla poszczególnych cech gleb w granicach od −0,10 na 1 stopień zagrożenia erozyjnego do 0,05 na 1 stopień ciężkości, kultury gleby, czy na 1 grupę kategorii warunków wodnych. Dla agroklimatu wynoszą one w zależności od uprawianych roślin od −0,18 do 0, a dla różnych warunków sąsiedztwa lasów z gruntami ornymi od −0,30 do 0,07. Podstawowe dane o cechach przyrodniczo-rolniczych gruntów ornych, obok wywiadów i autopsji w terenie, uzyskujemy m.in. z map gleboznawczych, map klasyfikacji bonitacyjnej oraz w szczególności z map glebowo-rolniczych i towarzyszących im aneksów. Konieczne jest dalsze doprecyzowanie zaproponowanych współczynników przy współpracy ze specjalistami z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
EN
The paper presents a preliminary assessment of the influence of chosen natural-agricultural elements (concerning soils, agroclimate, forests’ neighbourhood) on the value of arable lands. The review of the above mentioned parameters and their effect on the increase or decrease of the yields of agricultural plants has also been presented. The author proposed coefficients correcting the basic value of ground plots, established by the mixed approach method with the use of valuation indices comprising: degree of soil compactness, degree of soil culture, water conditions and erosion hazard (k1 to k4), unfavourable agroclimatic conditions (k5) and neighbourhood of woods (k6). The corrective coefficients to the formula of the arable land value (Wgo) depend on soil classes (and attached to them standard parameters) and they range, for various soil features, from –0,10 per one degree of erosion hazard to 0,05 per one degree of soil compactness, soil culture, or per one group of water conditions categories. For the agroclimate they range depending on the type of plants, from –0,18 do 0,and for various conditions of forest neighbourhood with arable lands from –0,30 to 0,07. Basic data concerning natural – agricultural features of arable lands, except for reviews and land investigations, can be obtained among others from the soil maps, soil classification maps and aspecially from soil – agricultural complexes maps supplemented by annexes. It is still necessary to improve the values of the proposed coefficients through the cooperation with specialists in agriculture and forestry.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

03

Opis fizyczny

s.205-214,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 25/28, 30-059 Kraków

Bibliografia

 • Dydenko J (red.). Szacowanie nieruchomości. Dom Wydawniczy ABC, Wolters Kliwer Polska Sp. Z o. o, 2006.
 • Józefaciuk A, Józefaciuk Cz. Erozja agroekosystemów. Bibl. Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 • Koreleski K. Rola wiedzy i świadomości w wycenie nieruchomości na przykładzie zagrożeń środowiskowych. Wycena 6, 1998, s. 19–22.
 • Koreleski K. Zwalczanie erozji jako element ekorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich. Biblioth. Fragm. Agronomica, t. 4A, 1998a, s. 65–79.
 • Koreleski K. Zagadnienie wpływu lasów i zadrzewień na agroekosystemy i ich produkcyjność. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Geodezja z. 21, 2005, s. 217–224.
 • Koreleski K. Chosen aspects of agricultural land valuation. Ref. wygłoszony 8.09.2005 na zaproszenie Uniwersytetu Technicznego w Berlinie; GeoForschungsZentrum Potsdam (CD w Katedrze Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych AR w Krakowie), 2005a.
 • Koreleski K. Wstępna ocena wpływu lasów i zadrzewień na wartość gruntów ornych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/1/12006, PAN, Oddz. Kraków, 2006, s. 5–14.
 • Koreleski K. Wycena nieruchomości niezurbanizowanych w Polsce. Przegl. Geod. 9, 2007, s. 3–5.
 • Koźmiński Cz., Michalska B. 2001. Atlas klimatyczny ryzyka uprawy roślin w Polsce. AR w Szczecinie, 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
 • Strzemski M., Siuta J., Witek T. Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL, Warszawa 1973.
 • Witek T. (red.) Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG Puławy 1981.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-01761d49-bdc6-45b3-91c2-c8f85f1856fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.