PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 5 |

Tytuł artykułu

Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Knowledge asymmetry and development of the organic food market in Poland
RU
Asimmetrija znanijj i razvitie rynka ehkologicheskikh pishchevykh produktov v Pol'she

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rynek żywności ekologicznej w Polsce jest rynkiem w fazie wzrostu. Obroty żywnością ekologiczną wzrastają bardzo dynamicznie, ale jej udział w sprzedaży żywności ogółem nadal jest niewielki. Celem artykułu jest wskazanie roli asymetrii wiedzy na rynku żywności ekologicznej w procesie rozwoju tego rynku. Artykuł stanowi przegląd literatury oraz wyników badań prowadzonych w Polsce w ostatnich piętnastu latach. Na ich podstawie można stwierdzić, że jedną z barier rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce jest ograniczona wiedza konsumentów na temat żywności ekologicznej, jej certyfikowania i oznaczeń. Brak wiedzy przekłada się również na ograniczenie zaufania do informacji przekazywanych przez producentów i dystrybutorów tej żywności oraz niewielką chęć do płacenia wyższych cen w porównaniu z żywnością konwencjonalną. Edukacja konsumentów oraz rzetelne informowanie o właściwościach, wyróżnikach ekożywności, procesie jej certyfikacji jest niezbędna dla dalszego rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.
EN
The organic food market in Poland is a market in the fast growth phase. Despite the organic food turnover is growing very dynamically, its share in the total sale of this food is still small. The aim of the article is to indicate the role of knowledge asymmetry in the organic food market in the process of development of this market. The paper is a review of the literature and results of research carried out in Poland over the last fifteen years. Based on them, it can be concluded that one of the main barriers to the development of the organic food market in Poland is the limited knowledge of consumers about organic food in general, its certification and logos. The lack of knowledge causes limiting of trust and a low willingness to pay higher prices compared to conventional food. The consumer education as well as reliable information about the characteristics and discriminants of organic food, the certification process are essential for the further development of the organic food market in Poland.
RU
Рынок экологических пищевых продуктов в Польше – рынок в фазе роста. Товарооборот экологическими продуктами питания растет весьма динамично, но их доля в продаже пищевых продуктов в целом по-прежнему невысокая. Цель статьи – указать роль асимметрии знаний на рынке экологических пищевых продуктов в процессе развития этого рынка. Статья представляет собой обзор литературы и результатов исследований, проводимых в Польше в последние пятнадцать лет. На их основе можно констатировать, что один из барьеров развития рынка экологических продуктов питания в Польше – ограниченные знания потребителей насчет экологических продуктов питания, их сертификации и маркировки. Нехватка знаний вызывает тоже ограничение доверия к информации, передаваемой производителями и дистрибьюторами этих продуктов, а также небольшую охоту платить более высокие цены по сравнению с конвенциональными пищевыми продуктами. Обучение потребителей и добросовестное информирование их о свойствах и дискриминантах экологических продуктов питания, процессе их сертификации необходимы для дальнейшего развития рынка экологических пищевых продуктов в Польше.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

5

Opis fizyczny

s.212-224,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al.Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Bibliografia

 • Akerlof G.A. (1970), The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, “The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 84, No. 3.
 • Alsfeld R. (2013), Ökolandbau in der Defensive?, “Ökologie&Landbau”, Vol. 165, No. 1.
 • Boguszewski R. (2014), Zaufanie w relacjach międzyludzkich, CBOS, nr 29, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_029_14.PDF [dostęp: 15.04.2018].
 • BÖWL (2018), Die Bio-Branche 2018. Zahlen. Daten. Fakten, https://www.boelw.de/fileadmin/media/pdf/Themen/Branchenentwicklung/ZDF_2018/ZDF_2018_Inhalt_Web_Einzelseiten_kleiner.pdf [dostęp: 15.04.2018].
 • Brągiel E., Pisarek M., Źródło-Loda M. (2015), Uwarunkowania zakupu spożywczych produktów ekologicznych przez mieszkańców Krosna, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, Vol. 8, No. 3.
 • Bryła P. (2013), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców, „Rocznik Ochrony Środowiska”, tom XV.
 • Bryła P. (2018), Strategia marketingowa producenta żywności ekologicznej – studium przypadku firmy Eko Ar, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Chudzian J., Chatys M. (2014), Znajomość znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe”, tom XVI, zeszyt 6.
 • Darby M.R., Karni E. (1973), Free Competition and the Optimal Amount of Fraud, “Journal of Law and Economics”, Vol. 16, No. 1.
 • Escher I., Petrykowska J. (2016), Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 113.
 • Eurobarometer (2012), Europeans’ Attitudes Towards Food Security, Food Quality And The Countryside. Report 389, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_389_en.pdf [dostęp: 15.04.2018].
 • Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2018), Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Hermaniuk T. (2018), Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • IJHAR (2017), Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016, http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html [dostęp: 15.04.2018].
 • IJHAR (2018), Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia 2017r., http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html [dostęp: 15.04.2018].
 • IMAS International Sp. z o.o. (2017a), Żywność ekologiczna w Polsce 2017.
 • IMAS International Sp. z o.o. (2017b) Żywność ekologiczna w Polsce 2017 – część druga raportu, wyniki badania jakościowego.
 • Kaczorowska J., Rejman K., Nosarzewska J. (2018), Postrzeganie produktów żywnościowych oznaczonych certyfikatami spełniającymi ideę zrównoważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Kułyk P., Michałowska M. (2018), Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Lech M. (2017), Czy można użyć słowa bio, eko lub organic w nazwie firmy lub produktu?, https://znakitowarowe-blog.pl/czy-mozna-uzyc-slowa-bio-eko-organic-nazwie-firmy-produktu/ [dostęp: 15.04.2018].
 • Łuczka-Bakuła W. (2007), Ocena rynku żywności ekologicznej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica”, nr 256(48).
 • Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. (2010), Poziom cen ekologicznych owoców i warzyw a rozwój rynku żywności ekologicznej, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 55(4).
 • Matysik-Pejas R., Żmuda J. (2011), Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”, tom XII, zeszyt 4.
 • MRiRW (2018), Jednostki certyfikujące, https://www.gov.pl/rolnictwo/jednostki-certyfikujace [dostęp: 15.03.2018].
 • Nelson Ph. (1970), Information and Consumer Behavior, “Journal of Political Economy”, Vol. 78, No. 2.
 • Nestorowicz R. (2017), Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nestorowicz R. i in. (2016), Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2013), Decyzja DIH-1/59/2013, https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/733A167175D62E31C1257EC6007BA2CE?edit-Document&act=Decyzja [dostęp: 15.04.2018].
 • Przybylak K. (2012), TNS Polska: 30% Polaków deklaruje, że kupuje żywność ekologiczną, „Biokurier”, http://biokurier.pl/jedzenie/tns-polska-30-polakow-deklaruje-ze-kupuje-zywnosc-ekologiczna/[dostęp: 15.04.2018].
 • Róg M. (2013), Zarys systemu organów kontroli żywności w Polsce, (w:) Pływaczewski W., Płocki R. (red.), Nielegalny rynek żywności. Skala zjawiska i możliwości przeciwdziałania, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
 • Szczepańska M. (2013), Herbapol padł ofiarą ekonierówności, „Puls Biznesu”, 14.06.
 • Witek L. (2018), Ceny produktów ekologicznych a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Witeska U. (2014), Podróż po mlecznej krainie, czyli wyniki kontroli jakości handlowej przetworów mlecznych, „Wiedza i Jakość”, nr 4(37).
 • Żakowska-Biemans S. (2011), Bariery zakupu żywności ekologicznej w kontekście rozwoju rynku żywności ekologicznej, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 56(4).
 • Żakowska-Biemans i in. (2017), Raport z badań „Marketing, promocja oraz analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora produkcji”, SGGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-00e22eb6-5247-4a89-b7e2-9ef729b3df7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.