PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2018 | 64 | 2 |

Tytuł artykułu

Wpływ emocji incydentalnych na skłonność do posługiwania się regułą satysfakcji lub maksymalizacji w kontekście wyboru produktów spożywczych

Warianty tytułu

EN
Influence of incidental emotions on the use of satisficing and maximising rule in the context of food products choice
RU
Vlijanie incidental'nykh ehmocijj na sklonnost' k ispol'zovaniju pravila udovletvorenija ili maksimizacii v kontekste vybora pishchevykh produktov

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu jest omówienie wpływu emocji incydentalnych na skłonność do kierowania się regułą satysfakcji lub maksymalizacji przy wyborze produktów spożywczych (dżemów). Maksymalizatorzy to osoby, które dążą do znalezienia opcji najpełniej zaspokajającej ich potrzeby, kierując się zasadą maksymalizacji użyteczności. Ze względu na ograniczenia procesów poznawczych, jednostki mogą charakteryzować się tendencją do wyboru wariantu nie maksymalnego, a takiego, który jest dla nich wystarczająco satysfakcjonujący. W przeprowadzonym eksperymencie założono, że manipulacja nastrojem może wpłynąć na występowanie heurystyki afektu i sposób przetwarzania informacji. Wyniki pokazały, iż odczuwany w chwili podejmowania decyzji nastrój nie determinuje strategii decyzyjnej, co może wskazywać na osobowościowy charakter stosowania reguły maksymalizacji lub satysfakcji. W celu weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano mobilny eye-tracker umożliwiający pomiar ilości fiksacji w czasie podejmowania decyzji oraz kierunków koncentracji wzroku.
EN
The aim of this paper is to discuss the influence of incidental emotions on the propensity to use the rule of satisficing and maximising in choosing food products (jams). Maximisers seek to find products that fully meet their needs, guided by the principle of utility maximisation. Due to the limitations of cognitive capacity, individuals may be prone to choose the product that is “good enough” instead of “the best one”. In the presented experiment, it was assumed that mood manipulation could lead to affect heuristic and influence information processing. Results showed that the manipulated mood did not influence the decision strategy which indicates that using the maximising or satisficing rule may depend on personality traits. In order to test the hypothesis, mobile eye-tracking device was used to measure the number of fixations and directions of focus at the time of decision-making.
RU
Цель статьи – обсудить влияние инцидентальных эмоций на склонность к приверженности к правилу удовлетворения или максимизации при выборе пищевых продуктов (джемов). Максимизаторы – это лица, которые стремятся найти опцион, полнее всего удовлетворяющий их нужды, руководствуясь принципом максимизации пригодности. Из-за ограничения познавательных процессов индивидам может быть свойственна тенденция к выбору не максимального варианта, а такого, который для них достаточно удовлетворителен. В проведенном эксперименте предположили, что манипуляция настроением может повлиять на выступление эвристики аффекта и способ обработки информации. Результаты показали, что воспринимаемое в момент принятия решения настроение не предопределяет стратегии принятия решения, что может указывать на личностный характер применения правила максимизации или удовлетворения. Для проверки исследовательских гипотез использовали мобильный окулограф, дающий возможность измерять число фиксаций во время принятия решения и направления сосредоточения зрения.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

64

Numer

2

Opis fizyczny

s.127-138,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul.Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
autor
 • Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul.Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań

Bibliografia

 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Bettman J.R., Luce M.F., Payne J.W. (1998), Constructive consumer choice processes, “Journal of consumer research“, No. 25(3).
 • Bodenhausen G.V. (1993), Emotion, arousal, and stereotypic judgments: A heuristic model of affect and stereotyping, (w:) Mackie D.M., Hamilton D.L. (Eds.), Affect, cognition, and stereotyping: Interactive processes in group perception, Academic Press, San Diego, CA.
 • Bower G.H. (1981), Mood and memory, “American Psychologist”, No. 36(2).
 • Carmon Z. et al (2003), Option attachment: When deliberating makes choosing feel like losing, “Journal of Consumer Research”, No. 30.
 • Caplin A., Dean M., Martin D. (2011), Search and satisficing, “The American Economic Review”, No. 101(7).
 • Dhar R., Wertenbroch K. (2000), Consumer choice between hedonic and utilitarian goods, “Journal of Marketing Research”, No. 37(1).
 • Epstude K., Roese N.J. (2008), The functional theory of counterfactual thinking, “Personality and Social Psychology Review”, No. 12(2).
 • Higgins E.T. (2000), Making a good decision: value from fit, “American Psychologist”, No. 55(11).
 • Isen A.M., Simmonds S.F. (1978), The effect of feeling good on a helping task that is incompatible with good mood, “Social Psychology”, No. 41(4).
 • Isen A.M. (1984), The influence of positive affect on decision making and cognitive organization, “NA-Advances in Consumer Research”, No. 11.
 • Iyengar S.S., Lepper M.R. (2000), When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing?, “Journal of Personality and Social Psychology“, No. 79(6).
 • Iyengar S.S., Wells R.E., Schwartz B. (2006), Doing better but feeling worse looking for the “best” job undermines satisfaction, „Psychological Science“, No. 17(2).
 • Kahneman D. (2011), Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa.
 • Lyubomirsky S., Ross L. (1997), Hedonic consequences of social comparison: a contrast of happy and unhappy people, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 73(6).
 • Maison D., Stasiuk K. (2014), Psychologiczne podejście do rozumienia postaw konsumenckich, „Problemy Zarządzania”, No. (45).
 • Metcalfe J., Mischel W. (1999), A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of willpower, “Psychological Review”, No. 106(1).
 • Payne J.W., Bettman J.R., Coupey E., Johnson E.J. (1992), A constructive process view of decision making: Multiple strategies in judgment and choice, “Acta Psychologica”, No. 80(1).
 • Roese N.J. (1997), Counterfactual thinking, “Psychological Bulletin”, No. 121(1).
 • Scheibehenne B., Greifeneder R., Todd P.M. (2010), Can there ever be too many options? A metaanalytic review of choice overload, “Journal of Consumer Research”, No. 37(3).
 • Schwartz B., Ward A., Monterosso J., Lyubomirsky S., White K., Lehman D.R. (2002), Maximizing versus satisficing: happiness is a matter of choice, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 83(5).
 • Schwartz B. (2004), The paradox of choice, Ecco, New York.
 • Schwarz N. (1990), Feelings as information: informational and motivational functions of affective states, Guilford Press, New York.
 • Schwarz N. (2006), Feelings, Fit, and Funny Effects: A Situated Cognition Perspective, „Journal of Marketing Research“, No. 43(1).
 • Selten R. (1999), What is bounded rationality. Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox, MIT Press Cambridge, MA.
 • Simon H.A. (1972), Theories of bounded rationality, “Decision and Organization”, No. 1(1).
 • Simon H.A. (1956), Rational choice and the structure of the environment, “Psychological Review”, No. 63(2).
 • Simonson I., Sela A. (2010), On the heritability of consumer decision making: An exploratory approach for studying genetic effects on judgment and choice, “Journal of Consumer Research”, No. 37(6).
 • Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Suhonen N. (2007), Normative and descriptive theories of decision making under risk: A short review, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland.
 • Wach K. (2010), Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania”, nr 9(17).
 • Wanat T. M. (2010), Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Watson D., Clark L.A. (1997), Measurement and mismeasurement of mood: Recurrent and emergent issues, “Journal of Personality Assessment”, No. 68(2).
 • Wyer R.S., Clore G.L., Isbell L.M. (1999), Affect and information processing, “Advances in Experimental Social Psychology”, No. 31.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-009e5a72-701f-4f6a-8967-853fa6b77fc4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.