PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 1/II |

Tytuł artykułu

Aktualizacja zasad nabywania gruntów pod drogi publiczne oraz ich wyceny w celu ustalania odszkodowań z tego tytułu w aspekcie obowiązujących przepisów

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Updating the rules of acquiring lands for public roads and their valuation in order to determine compensation on account of this in the aspect of the mandatory regulations

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Budowa i rozwój układu komunikacyjnego decyduje o poziomie gospodarczym danego kraju. W Polsce, pomimo sukcesywnych inwestycji w tym zakresie, wciąż mamy za mało korzystnych rozwiązać sieci drogowej i połączeń międzynarodowych, co jest poważną barierą gospodarczą. Oprócz środków finansowych niezbędnych na rozbudowę układu komunikacyjnego potrzebne są zmiany legislacyjne mające na celu usprawnienie procesu pozyskiwania gruntów na te cele, uzyskiwania decyzji inwestycyjnych oraz ustalania słusznych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne. W ostatnich latach w polskim prawie obserwujemy istotne zmiany mające na celu częściową realizacją powyższych tez. Zmiany te bowiem dotyczą głównie uproszczenia procedur pozyskiwania gruntów, przez co w sposób istotny wpływają na skrócenie procesu inwestycyjnego. W pracy zwrócono uwagę na konieczność dopracowania procedur ustalania wysokości odszkodowań, które oprócz wartości rynkowej nieruchomości powinny uwzględniać koszty dodatkowe jakie musi ponieść właściciel w celu nabycia nowej nieruchomości. Ponadto, duże znaczenie mają nieuwzględniane obecnie w procesie odszkodowawczym, utracone korzyści z nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. W pracy zwrócono uwagę na konieczność tworzenia zasobów mieszkaniowych w sytuacjach gdy stan techniczny przejmowanych obiektów mieszkalnych nie daje możliwości nabycia nieruchomości zamiennej o podobnej funkcji.
EN
The construction and development of the transportation network is decisive for the economic development of a given country. Despite successive investments in this range, there are still not enough favourable solutions to the road network and international links in Poland, which is a serious economic barrier. Apart from financial resources necessary for the extension of the transportation network, also legislative changes aimed at improving the process of obtaining lands for this purpose, obtaining investment decisions and determining the legitimate compensation for lands taken over for public roads are necessary. In recent years, we have observed considerable changes in the Polish law which are supposed to bring the partial execution of the above theses. These changes mainly relate to the simplification of the procedures of obtaining lands, in this way having a significant influence on the shortening of the investment process. In this thesis, attention is paid to the necessity to elaborate the procedures of determining the value of compensation which, apart from the market value of the property, should include additional costs to be incurred by the owner to acquire a new property. Furthermore, the lost benefits from the properties used for the purpose of business activity, which are not taken into account in the compensation procedures currently, are very important. Another significant element facilitating the compensation process would be residential resources used in the situations when the technical condition of the residential structures taken over does not allow for acquiring a substitute property of a similar function.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.219-228,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków

Bibliografia

 • Cymerman R., Hopfer A. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. PFSRM, Warszawa 2009, 172 ss.
 • Kisilowska H i In. Nieruchomości. Zagadnienia prawne. LexisNexis, Warszawa 2009, 667 ss.
 • Siejka M. 2007. Problematyka określania wartości nieruchomości w celu ustalenia i wypłaty odszkodowań z tytułu zajścia gruntów pod drogi publiczne. ZN AR Geodezja z.24, Kraków2007, s. 171-183.
 • Ustawa z dania 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. DzUNr 102 poz.651 z późn.zm.) http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 16.01.2012]
 • Ustawa z dania 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. DzUNr 19 poz.115 z późn.zm.) http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 16.01.2012]
 • Ustawa z dania 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008r. DzUNr 193 poz.1194 z późn.zm.)http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 16.01.2012]
 • Ustawa z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity z 2004r. DzUNr 256 poz. 2571 z późn.zm.) http://isap.sejm.gov.pl[dostęp: 16.01.2012]
 • Ustawa z dnia z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną (DzU z 1998r. Nr 133poz.872 z późn.zm.) http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 16.01.2012]
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU z 2004r. Nr 207 poz. 2109 z późn.zm.)
 • http://isap.sejm.gov.pl [dostęp: 16.01.2012]

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-009d0409-9e79-4180-a0ca-55a34d412597
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.