PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2016 | 62 | 6 |

Tytuł artykułu

Rewitalizacja jako narzędzie pobudzania rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji rynku w gminie wiejskiej Olsztyn

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Revitalisation as a tool for stimulating the local development: example of revitalisation on the market square in the rural municipality Olsztyn
RU
Revitalizacija kak instrument stimulirovanija mestnogo razvitija na primere revitalizacii rynka v sel'skojj gmine Ol'shtyn

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Doświadczenia gmin w zakresie działań z obszaru rewitalizacji potwierdzają, iż „przywracanie do życia” miejsc, które utraciły swoją pierwotną funkcję, stanowi przykład inwestycji przynoszących znaczące korzyści tak dla społeczności lokalnych, jak i dla samych gmin. W przypadku gmin wiejskich zadania z tego zakresu są trudne do realizacji (wysokie nakłady finansowe) i zarazem ich efekty nie są szybko zauważalne. Często działania rewitalizacyjne stają się bodźcem do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz przyczynkiem do podnoszenia aktywności społecznej mieszkańców. W opracowaniu poruszono niezwykle aktualne zagadnienia odnoszące się do strategii rozwojowych gmin wiejskich i wybranych narzędzi pomocnych przy ich realizacji. Celem rozważań jest próba analizy oddziaływania inwestycji o charakterze rewitalizacyjnym na lokalny rozwój gminy na przykładzie gminy wiejskiej Olsztyn. Do przygotowania opracowania posłużono się literaturą z zakresu rewitalizacji i rozwoju lokalnego oraz wykorzystano materiały własne gminy. Część praktyczna obejmuje studium przypadku wiejskiej gminy Olsztyn, która przeprowadziła projekt rewitalizacyjny. W przypadku badanej gminy zrealizowana inwestycja, choć zasadniczo zakończona sukcesem, jeszcze w pełni nie ujawniała swoich pozytywnych oddziaływań. Analizowany przypadek może być przykładem dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania przez inne gminy wiejskie posiadające podobne zasoby endogenne.
EN
Municipalities’ experience as regards measures in the area of revitalisation confirms that “bringing back to life” of the places, which have lost their primary function, is an example of investments yielding considerable benefits both for local communities and municipalities themselves. In case of rural municipalities, tasks in this area are difficult in implementation (high financial outlays) and, at the same time, their effects are not quickly noticeable. Often revitalisation measures become a stimulus to develop local enterprise and a tribute to raise dwellers’ social activity. In her article, the author touched extremely actual issues relating to developmental strategies of rural municipalities and the chosen tools helpful in their implementation. An aim of considerations is an attempt to analyse the impact of investments of the revitalisation nature on the local development of the municipality on the example of rural municipality Olsztyn near Częstochowa. To prepare the study she used the literature in the field of revitalisation and local development as well as the municipality’s own materials. The practical part covers a case study of the rural municipality Olsztyn which has carried out a revitalisation project. In case of the municipality in question, the implemented investment, though in principle successful, has yet not fully revealed its positive impacts. The said case may be an example of good practices feasible in use by other rural municipalities with similar endogenous resources.
RU
Опыт гмин в области действий по ревитализации подтверждает, что «возвращение к жизни» мест, которые утратили свою первичную функцию, является примером инвестиций, приносящих значимые выгоды как для местного населения, так и для самих гмин. В случае сельских гмин задачи в этой области трудны для выполнения (высокие финансовые издержки), а их эффекты замечаются не скоро. Часто действия по ревитализации становятся стимулом к развитию местного предпринимательства и еще одним фактором повышения социальной активности жителей. В разработке затронули весьма актуальные вопросы, касающиеся стратегий развития сельских гмин и избранных инструментов, которые помогают в их выполнении. Цель рассуждений – попытка анализа воздействия инвестиций ревитализационного характера на местное развитие гмины на примере сельской гмины Ольштын близ Ченстоховы. Для подготовки разработки использовали литературу в области ревитализации и местного развития, а также собственные материалы гмины. Практическая часть охватывает изучение конкретной проблемы сельской гмины Ольштын, которая осуществила ревитализационный проект. В случае изучаемой гмины осуществленная инвестиция, хотя в принципе завершенная успехом, еще полностью не выявила свое положительное воздействие. Рассматриваемый случай может быть примером хорошей практики, которая может быть использована другими сельскими гминами со сходными эндогенными ресурсами.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

62

Numer

6

Opis fizyczny

s.345-359,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Al.Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa

Bibliografia

 • Bylok F., Cichobłaziński L., Pachura P. (2008), Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy − aktualizacja 2008, Raport z badań ankietowych przeprowadzonych 4-5 sierpnia 2008, Opinie mieszkańców Częstochowy na temat rewitalizacji obszarów wyznaczonych w miejskim programie rewitalizacji − raport z badań ankietowych, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania, Częstochowa.
 • Bylok F., Kwiatek A. (2008), Wstęp, (w:) Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Dziurbejko T. (2006), Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Godlewski P. (2013), Rozwój regionalnej turystyki militarnej (na przykładzie obiektów militarnych z okresu II wojny światowej w województwie lubuskim), „Handel Wewnętrzny”, nr 5(A).
 • Heller C.A. (2002), Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju?, http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/rewitalizacja-obszarow-miejskich-przewodnik.pdf [dostęp: 06.07.2015].
 • Kaczmarek S. (2001), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Knecht Z. (2006), Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kowalczyk A. (2013), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i ekologiczny gminy wiejskiej jako wspólny przedmiot działania lokalnej jednostki samorządu terytorialnego, lokalnej grupy działania i lokalnej organizacji turystycznej, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(A).
 • Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Romański M. (2009), Z dziejów gminy Olsztyn, Urząd Gminy Olsztyn, Olsztyn.
 • Skrzypczak B. (red.) (2011), Rewitalizacja społeczna: od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Katowice.
 • Słocińska A. (2012a), Dzielenie się wiedzą jako podstawowa kompetencja organizacji struktur sieciowych, „Management”, Vol. 16, nr 1.
 • Słocińska A. (2012b), Sieci jako czynnik kształtowania przedsiębiorczości w performatywnym ujęciu organizacji, (w:) Witek J. (red.) Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom I Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 725(98).
 • Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo”, Vol. 2, nr 4.
 • Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wrona T. (2014), Revitalization of cities: social aspect, (w:) Bylok F., Ubreziova I., Cichobłaziński L. (red.), Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllő.
 • http://www.olsztyn-jurajski.pl/kategorie/fundusze_unijne [dostęp: 08.07.2015].
 • https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/ [dostęp: 03.07.2015].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-004637a6-d8d7-4e4f-8740-e3a9c99adc01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.