PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 103 |

Tytuł artykułu

Wpływ dolistnego dokarmiania Basfoliarem 6–12–6 na wielkość i jakość plonu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Warianty tytułu

EN
Impact of foliar fertilization with Basfoliar 6-12-6 on the quantity and quality of crops of blue lupin (Lupinus angustifolius L.)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2011 w Stacji Doświadczalnej Wy-działu Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krasnem. Celem badań było okre-ślenie reakcji odmian łubinu wąskolistnego - Neptun i Zeus na dolistne dokarmianie Basfoliarem 6-12-6. Wyniki badań dowiodły, że aplikowany nawóz istotnie zwiększył liczbę strąków na rośli¬nie i masę tysiąca nasion (MTN) w porównaniu z obiektem kontrolnym. Liczba nasion w strąku nie została istotnie zróżnicowana przez badany czynnik. Zastosowane dokarmianie dolistne istotnie zwiększyło plon nasion oraz zawartość białka ogólnego w nasionach w porównaniu z obiektem kontrolnym. Stwierdzono, że użycie Basfoliaru 6-12-6 w niewielkim stopniu zmodyfikowało za¬wartość makro- i mikroelementów w nasionach. Istotne różnice, w porównaniu z kontrolą, dotyczy¬ły tylko manganu. W nasionach odmiany Neptun, w porównaniu z odmianą Zeus, uzyskano istotne zróżnicowanie zawartości wapnia, magnezu, manganu i miedzi.
EN
Formal field experiments were carried out from 2009 to 2011 at the Research Station of the Biology and Agriculture Faculty of Rzeszów University in Krasne. The goal of the research was to deter¬mine the reaction of Neptun and Zeus varieties of blue lupin to foliar fertilization with Basfoliar 6-12-6. The results of the experiments proved that the applied fertilizer considerably increased the amount of pods in the plant and the thousand seed mass compared to the control sample. The number of seeds in a pod did not change significantly. Foliar fertilization increased the seed yield and the overall content of albumen in the seeds compared to the control sample. Using Basfoliar 6-12-6 led to a slight change in the amount of micro and macro elements in the seeds. There were significant differences only in the level of manganese compared to the control samples. There were considerable differences in the content of calcium, magnesium, manganese, and copper in the seeds of the Neptun variety compared to the Zeus variety.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

103

Opis fizyczny

s.125-134,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Barłóg P., Biernacka A., 2003. Wpływ magnezu i nawozów azotowych na zawartość i nagroma¬dzenia niektórych mikroelementów w łubinie wąskolistnym (Lupinus angustifolius L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 495: 81-94.
 • Czuba R., 2000. Mikroelementy we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 161-169.
 • Faligowska A., Szukała J., 2007a. Plonowanie i wydajność paszowa łubinu wąskolistnego w zależ-ności od systemów uprawy roli i dolistnego dokarmiania mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 522: 209-217.
 • Faligowska A., Szukała J., 2007b. Wpływ systemów uprawy roli i dolistnego dokarmiania mikro-elementami na jakość nasion i efektywność ekonomiczną uprawy łubinu wąskolistnego Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 522: 219-228.
 • Galek R., Kalińska H., Sawicka-Sienkiewicz E., 2006. Analiza wybranych cech morfologicznych i struktury plonu w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Biul. IHAR, 240/241: 243-252.
 • Gembarzewski H., 2000. Stan i tendencje zmian zawartości mikroelementów w glebach i roślinach z pól produkcyjnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 171-179.
 • Grzyś E., 2004. Rola i znaczenie mikroelementów w żywieniu roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 89-99.
 • Hoffmann J., Górecki H., 2000. Nowe technologie wytwarzania nawozów mikroelementowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 637-645.
 • Jaskulski D., 2004. Efektywność dolistnego stosowania nawozów „Sonata". Annales UMCS, Sec. E, 59, 1: 431-439.
 • Księżak J., Podleśny J., 2005. Rośliny strączkowe [w:] pod red. Jacka Chotkowskiego, Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wieś Jutra. Warszawa: 312-328.
 • Kurasiak-Popowska D., Szukała J., 2007. Effect of tillage systems, microelement foliar fertiliza¬tion and harvest methods on the germinability and vigor of narrow-leaf lupin seeds. EJPAU, 10 (4): 27.
 • Lipiński W., 2009. Ocena zasobności gleb Polski w mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541, cz. II: 291-296.
 • Piwowar A., 2007. Nowe produkty w grupie nawozów mineralnych i ich marketing. Roczniki Na-ukowe SERiA. T. IX., 3: 164-168.
 • Podleśny J., 2007. Doskonalenie wybranych elementów technologii produkcji nasion roślin strącz-kowych. Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej. Studia i Raporty IUNG - PIB Pu-ławy. 9: 189-208.
 • Podleśny J., Strobel W., Podleśna A., Kotlarz A., 2010. Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróżnicowanych odmian łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550: 121-129.
 • Prusiński J., 2007. Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus sp.) - rys historyczny i stan aktualny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 522: 23-37.
 • Prusiński J., Borowska M., 2003. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie, cz. II. Dolistne dokarmianie roślin strączkowych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, 1: 8-13.
 • Prusiński J., Kaszkowiak E., Borowska M., 2010. Produkcyjne efekty zastosowania IBA i Ekolistu w uprawie łubiny żółtego (Lupinus luteus L.) wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i białe¬go (Lupinus albus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 550: 89-96.
 • Pruszyński S., Mrówczyński M. (pod red.), 2002. Łączne stosowanie agrochemikaliów. IOR Po¬znań: 8-48.
 • Szewczuk Cz., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agro- phys., 85: 19-29.
 • Szewczuk Cz., Sugier D., 2009. Ogólna charakterystyka i podział nawozów dolistnych oferowa¬nych na polskim rynku. Annales UMCS, Sec. E, LXIV, 1: 29-36.
 • Sztuder H., 2009. Ocena efektywności dolistnego dokarmiania wybranych gatunków roślin na¬wozami płynnymi zawierającymi mikroelementy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541, cz. II: 417-424.
 • Wiatr K., Dolata A., Mańczak T., 2007. Koncentracja i zmienność podstawowych cech jakościo¬wych nasion odmian łubinów zarejestrowanych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 522: 75-85.
 • Yu Q., Rengel Z., 1999. Micronutrient Deficiency Influences Plant Growth and Activities of Super-oxide Dismutases in Narrow-leafed Lupins. Annals of Botany, 83: 175-182.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-002f3deb-16ad-4487-82e8-07192efbb9f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.